ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow Μελέτη αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Ξιφιανής

Μελέτη αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Ξιφιανής Εκτύπωση
 

Επισυνάπτονται τα τεύχη δημοπράτησης για τη  σύναψη σύμβασης εκπόνησης μελέτης κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την «Μελέτη αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Ξιφιανής» του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (1ο ΜΕΡΟΣ)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (2ο ΜΕΡΟΣ)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (3ο ΜΕΡΟΣ) 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΤΕΥΔ 

 

 


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png