ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εκτύπωση
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας καλούμε να έρθετε στις 10 Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00΄ π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4555/18 (το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 75 του 3852/2010), για να παραστείτε στην έκτακτη - κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση εξέτασης εκ νέου της προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32 παρ.2γ. του Ν.4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την υπηρεσία με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων του Δ. Αλμωπίας» σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Ο.Ε και ακύρωση της αρ. 124/2019 απόφασης της ΟΕ (ΑΔΑ:6ΙΙ1ΩΨΩ-0Ε7)

 

Η έκτακτη συνεδρίαση γίνεται με τη διαδικασία του κατ’ επείγοντος με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την υπηρεσία με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων του Δ. Αλμωπίας» λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Το σχετικό έγγραφο (αρ. πρωτ.15797/9-7-2019) του προέδρου της Ο.Ε. του Δήμου Αλμωπίας διαβιβάζουμε στην ΟΕ

  2. Τα από 1/6/2019 έως και 30/6/2019 έκτακτα δελτία επιδείνωσης καιρού του κέντρου επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας

  3. Την από 1/7/2019 έκθεση αυτοψίας της υπηρεσίας στα αντλητικά συγκροτήματα που παρουσίασαν βλάβες εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένωνΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 


ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Καθαρισμός οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων Εκτύπωση
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Θέμα: Καθαρισμός οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων


Σύμφωνα με την υπ' αριθμών 4/2012 Πυροσβεστική διάταξη (ΦΕΚ 1346 Τ. Β''/ 25-04-2012) «Καθορισμός προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, υποχρεούνται στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνσή τους, την απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά.

Στους παραπάνω χώρους απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς, η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων- σπίρτων και άλλων υλών από 1ης Μαίου μέχρι 31ης Οκτωβρίου κάθε έτους.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων με τα παραπάνω εφαρμόζονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις οι οποίες ασκούνται από την Πυροσβεστική Αρχή.

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο Δήμος Αλμωπίας καλεί όλους τους δημότες να προβούν το συντομότερο δυνατόν στον καθαρισμό των οικοπέδων τους προκειμένου να αποφευχθούν κίνδυνοι πυρκαγιάς .


Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ


ΑΒΡΑΜΙΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

« ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΙΟΥ» Εκτύπωση
  ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ:« ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΙΟΥ».
Ευνοϊκή ρύθμιση οφειλών από τέλη, φόρους, εισφορές & πρόστιμα Εκτύπωση
 

Ευνοϊκή ρύθμιση οφειλών από τέλη, φόρους, εισφορές & πρόστιμα

Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Αλωμπίας ανακοινώνει ότι με το άρθρο 110 του Ν.4611/2019 δύνανται να ρυθμίζονται οφειλές προς τους Δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών.

Ειδικότερα:
Οφειλές προς τον Δήμο δύνανται να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται ως ακολούθως:

α) Αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.
β) Αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων
γ) Αν εξοφληθούν σε είκοσι πέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.
δ) Αν εξοφληθούν σε σαράντα εννιά (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.
ε) Αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρείς (73) έως εκατό (100) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να τύχουν των ανωτέρω ευνοϊκών ρυθμίσεων, οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση ρύθμισης οφειλών στο Δήμο Αλμωπίας έως 17/09/2019.

Στη ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά όχι μόνο το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών του οφειλέτη προς τον Δήμο, αλλά και οφειλές που θα βεβαιωθούν μέχρι την 17/07/2019.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα:

2384350293 κ. Αναστασιάδη

2384350292 κ.Βέσκο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ


ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΝΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΗΣ ΤΚ ΠΙΠΕΡΙΑΣ Εκτύπωση
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΗΣ ΤΚ ΠΙΠΕΡΙΑΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png