ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εκτύπωση
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ  TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

          ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   

          Σας καλούμε να έρθετε  στις  26  Σεπτεμβρίου,  του έτους 2017,  ημέρα Τρίτη  και ώρα  14:30   (2:30  μ.μ.), στο Δημοτικό Κατάστημα  Αριδαίας,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75  του του Ν.3852/2010, στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου  Αλμωπίας, για να  συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:     

                                              ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

1

Ανατροπές Εκθέσεων Ανάληψης Δαπάνης  

 

2

Εισήγηση για την 12η  αναμόρφωση προϋπολογισμού - τροποποίηση  τεχνικού προγράμματος  του Δήμου Αλμωπίας,  έτους 2017.

 

3

Έγκριση δαπανών – διάθεση  (ψήφιση)   πιστώσεων προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας, οικονομικού έτους 2017.

 

4

Εκμίσθωση δημοτικών (πρώην  σχολικών) αγροτεμαχίων Τ.Κ. Θεοδωρακίου.

 

5

Έγκριση   πρακτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο “ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ”.

 

6

Έγκριση   πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο “ΑΝΑΠΛΑΣΗ  ΔΥΤΙΚΟΥ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  ΑΡΙΔΑΙΑΣ” .

 

7

Έγκριση   πρακτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ  ΧΩΡΩΝ  ΔΕ  ΑΡΙΔΑΙΑΣ” .

 

8

΄Εγκριση Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του προσωρινού Αναδόχου για το έργο “Συντήρηση Δημοτικής Οδοποιίας Δήμου  Αλμωπίας”.

 

9

Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση  του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΚ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ” (7.000,00 ευρώ).

 

10

Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση  του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΚ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ” (7.000,00 ευρώ).

 

 

11

Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση  του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΚ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ” (7.000,00 ευρώ).

 

12

Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση  του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΑΛΜΩΠΙΑΣ” (3.840,00 ευρώ).

 

13

Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση  του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΟΡΜΑΣ” (6.925,19 ευρώ).

 

14

Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση  του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΠΡΟΜΑΧΩΝ” (4.124,13 ευρώ).

 

 

15

Ακύρωση της  αριθμ.   147/2017     απόφασης   Οικονομικής  Επιτροπής, που αφορά απ΄ ευθείας ανάθεση  του έργου  “Ελαιοχρωματισμοί στη Σχολική Κοινότητα του ΓΕΛ Αριδαίας”  και εκ  νέου απ΄ ευθείας ανάθεση  του έργου σε άλλον ανάδοχο. 

 

16

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για εξόφληση της με αριθ. 298/2015 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βεροίας – Λογιστική τακτοποίηση κατάσχεσης.

 

17

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για λογιστική τακτοποίηση κατάσχεσης σε εκτέλεση της με αριθ.16/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αλμωπίας – άσκηση ενεργειών.

 

 

18

 ΄Εγγραφο  του Τμήματος Οικονομικών  Υπηρεσιών  του Δήμου Αλμωπίας,  για ενημέρωση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορούν  θέματα  της  ΔΕΥΑΑ.

 

 

 

 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

ΜΠΙΝΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Εκτύπωση
 
prosklisi_d.s._27-9-17 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Εκτύπωση
 
Δ/νση Οικ/κών Τοπ.Οικον. Ανάπτυξης , Κοιν.Προστασίας & Πολιτικής Ανάπτυξης Τμήμα Οικ/κών Υπ/σιων Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Αριδαία    28    Ιουλίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                                                   Αριθμ. Πρωτ: 17289

Δ/νση Οικ/κών Τοπ.Οικον.

Ανάπτυξης , Κοιν.Προστασίας

& Πολιτικής Ανάπτυξης

Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών

Πληροφορίες : Πορτοκάλη Βασιλική

Τηλ. Πληροφ. :  23843 50271 

Fax: 2384021226                                                                                  

 Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα

    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Δήμος Αλμωπίας , πρόκειται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια χλοοκοπτικών μηχανημάτων - αλυσοπρίονων »  , σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 άρθρο 118  , βάση της   αριθμ. 23/2017 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας , Τμήμα Περιβάλλοντος του Δήμου μας ,   με την διαδικασία της  απευθείας ανάθεσης.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω  εργασίας  έχουν  εκδοθεί  α) οι υπ' αριθ. 355/2017 και 356/2017 αποφάσεις  ανάληψης υποχρέωσης και β) οι βεβαιώσεις  του Προϊσταμένου  της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί των  ανωτέρω αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμων  ποσών , τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 358 και 359.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά ( ποσοστό έκπτωσης επί της % στις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού ) για την παροχή της υπηρεσίας  όπως  αναφέρεται  στην  αριθμ. 23 /2017  μελέτη της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας , Τμήμα Περιβάλλοντος .

Οι προσφορές αποστέλλονται σε φάκελο , στο γραφείο πρωτοκόλλου ( Πλατεία Αγγελή Γάτσου 1) . Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών :   Παρασκευή    4 Αυγούστου  2017.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 , παρακαλούμε , μαζί με την προσφορά σας να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά :

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική Ενημερότητα άρθρο 73 παρ. 2 του Ν. 4412/2016.

γ.  Ασφαλιστική Ενημερότητα  (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 ) από την οποία θα βεβαιώνεται ότι έχετε εκπληρώσει τις υποχρεώσεις σας  όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής σας  ή του ελληνικού δικαίου σε  όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλετε εισφορές κυρίας και επικουρικής ασφάλισης .

Επίσης   υποχρεούστε    να προσκομίσετε  τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/1986  , στην οποία θα  δηλώνεται  ότι:

α) δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή σας  σε διαγωνισμό,

β) δεν έχετε   υποπέσει σε σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.

γ) Λάβατε  γνώση  της αριθμ. 23/2017 μελέτης Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας , Τμήμα Περιβάλλοντος και των παραρτημάτων της , των υποχρεώσεων αναδόχου και ότι τα αποδέχονται ανεπιφύλακτα.

δ) Τους ασφαλιστικούς φορείς  στους οποίους υποχρεούστε  να καταβάλλετε ασφαλιστικές εισφορές.

( Η υπεύθυνη δήλωση , θα υπογράφεται οπωσδήποτε από τον νόμιμο εκπρόσωπό της εταιρείας κάτω από την εταιρική επωνυμία ( σφραγίδα εταιρείας) με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής).

2. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου  με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή σας  σε αυτό και η συνάφεια του αντικειμένου σας με την προσφερόμενα είδη. Το πιστοποιητικό αυτό θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών

3. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης ( καταστατικό , ΦΕΚ κλπ )   του οικονομικού φορέα από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του και οι νόμιμοι εκπρόσωποι  , οι οποίοι τον δεσμεύουν με την υπογραφή τους (Διαχειριστές για Ο.Ε & Ε.Π.Ε., Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για Α.Ε.).

Τα ως άνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική κατάσταση του συμμετέχοντος, και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό.  .

Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών , καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρα από 08:00 έως 15:00.

Αρμόδια υπάλληλος Πορτοκάλη Βασιλική  Τηλ. 2384350271.

Συνημμένα: Η αριθμ.23/2017

 

1.ΜΕΛΕΤΗ

2.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Δήμαρχος  

           Μπίνος Δημήτριος

Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας Εκτύπωση
 
Πρόσφατες Αναρτήσεις
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
Ποιο έργο θεωρείτε σημαντικότερο για το Δήμο μας;
banner_diavgia.png