ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow Λήψη κανονιστικής απόφασης που αφορά στην Πεζοδρόμηση της κεντρικής πλατείας Προμάχων

Λήψη κανονιστικής απόφασης που αφορά στην Πεζοδρόμηση της κεντρικής πλατείας Προμάχων Εκτύπωση
 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

 

 

  ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.17/2012  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 

Α.Δ.Σ. 204/2012

ΘΕΜΑ:  Λήψη κανονιστικής απόφασης που αφορά  στην

Πεζοδρόμηση της κεντρικής πλατείας Προμάχων κατά τους θερινούς μήνες, σύμφωνα με την αριθ. 22/2012 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

 

 

               

 

     Στην  Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 21 Αυγούστου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00  (8:00 μ.μ.) συνεδρίασε τακτικά το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό 26056/17-8-2012,  που δόθηκε στον καθένα δημοτικό σύμβουλο και σε Προέδρους  Τοπικών Διαμερισμάτων χωριστά,   σύμφωνα με τα άρθρα 67 του Ν.3852/2010 και του άρθρ. 95 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ).  

       Διαπιστώθηκε ότι υπήρξε νόμιμη απαρτία δηλαδή από τα 27 μέλη Δημοτικών Συμβούλων  ήταν παρόντα  23 .Παρόντες ήταν και  8  Πρόεδροι Τ.Κ. 

       Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Πασόης Δημήτριος.

 ΠΑΡΟΝΤΑ   ΜΕΛΗ

 • .Νικολαϊδης Κων/νος- Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
 • .Τραπεζανίδης Γεώργιος
 • .Παρούτογλου Νικόλαος
 • .Ιωαννίδης Ιωάννης
 • .Καλδερεμτζή Δέσποινα
 • .Καραμαριάς Σταύρος
 • .Μπαγκή Αικατερίνη
 • .Ταγκαλίδης Γεώργιος
 • .Τσαβδάρης Αναστάσιος
 • .Δεμιρτζίδης Θωμάς
 • .Κανονίδης Βασίλειος
 • .Δούκα Αθηνά
 • .Θεοδωρίδης Αναστάσιος
 • .Σπρίτος Χρήστος
 • .Χρήστου Αναστάσιος
 • .Ζιάκα – Βαλιανάτου Μαρία Κωνσταντίνα
 • .Σπελέτας Ματθαίος
 • .Δεμίρης Πρόδρομος
 • .Κετικίδης Ιωάννης
 • Μπίνος Χρήστος
 • Αποστολίδης Νικόλαος
 •  Κόϊος Πασχάλης
 • Χουρσόγλου Χρήστος

    ΑΠΟΝΤΑ   ΜΕΛΗ

 • .Τζέκος Πέτρος
 • Τζιβιτζίδης Γεώργιος
 • Ζέρζης Πέτρος
 • Αραμπατζής Αναστάσιος

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

1.Ματζηρίδης Ιωάννης   - Τοπικής Κοινότητας Βορεινού

2.Καμαριέρης Κρυστάλλης - Τοπικής Κοινότητας Δωροθέας

3.Ουργαντζόγλου Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Θηριόπετρας

4.Τσακώντση Μαρία - Τοπικής Κοινότητας  Λυκοστόμου

5.Γιουρούκη Μαρία – Τοπική Κοινότητα  Προμάχων

6.Μήνου Πέτρος- Τοπικής Κοινότητας Ξιφιανής

7.Μήντσης Νικόλαος –Τοπικής Κοινότητας Σωσάνδρας

8.Παπαδόπουλος Δημήτριος-Τοπικής  Κοινότητας Αλώρου

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

22 οι οποίοι προσκλήθηκαν  νόμιμα σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρ. 67 του  Ν.3852/2010.

Στη  συνεδρίαση παραβρέθηκε η δημοτική υπάλληλος  Θεοδωρίδου Κ. Μεταμόρφη ,  για την τήρηση πρακτικών.

Ο κ.Κόϊος Πασχάλης αποχώρησε πριν την ψήφιση του 1ου θέματος.

Μετά την ψήφιση του 1ου θέματος αποχώρησαν,  η κα Ζιάκα – Βαλιανάτου Μαρία Κωνσταντίνα και ο κ.Σπελέτας Ματθαίος.

 Ο κ. Αποστολίδης Νικόλαος και η κα Καλδερεμετζή Δέσποινα  αποχώρησαν μετά την ψήφιση του 4ου θέματος.

Απόντες κατά την ψήφιση των θεμάτων Ν.6 έως 12 ήταν ο κ.Μπίνος Χρήστος και ο κ.Χουρσόγλου Χρήστος.

Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.                                                

Εισηγούμενος το 14Ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών  Υπηρεσιών, κ.Τσαβδάρη Αναστάσιο, ο οποίος είπε τα εξής  :

            «H Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  του Δήμου μας,  με την αριθμ. 22/2012 απόφασή της, λαμβάνοντας υπόψη την με αριθμ. Πρωτ. 12/2012 Απόφαση Τ.Σ.Προμάχων και το με αρίθμ. Πρωτ. 1016/49/44-1/16-8-2012 έγγραφο του Α.Τ.Αριδαίας, εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του ν.3852/2010 :

την πεζοδρόμηση της κεντρικής πλατείας Προμάχων, κατά τους θερινούς μήνες και ειδικότερα από 20 Ιουνίου έως 15 Σεπτεμβρίου κάθε έτους, και τις ημέρες Σαββάτου και Κυριακής κατά τις ώρες 20.00’ έως 24.00’ με την τοποθέτηση των προβλεπόμενων πινακίδων σήμανσης και τήρησης των σχετικών άρθρων του Ν.2696/99 όπως τροπ. και ισχύει , αλλά και των λοιπών συναφών διατάξεων.  Παρακαλώ για την έγκρισή σας».

             Στη συνέχεια  ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου, κ.Τσαβδάρη Αναστασίου, έχοντας υπόψη  τις διατάξεις του άρθρου 82 του Ν. 3463/2006, του άρθρου 73 του ν.3852/2010, την με αριθμ. 12/2012 Απόφαση Τ.Σ.Προμάχων, την αριθμ. 22/2012 απόφαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, , το αρίθμ. Πρωτ. 1016/49/44-1/16-8-2012 έγγραφο του Α.Τ.Αριδαίας, και κατόπιν διαλογικής συζήτησης, έτσι όπως στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της Ν.17/2012 συνεδρίασης καταγράφησαν,

                              Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     ο μ ό φ ω ν α  

·         Εγκρίνει το αίτημα του Τ.Σ.Προμάχων  βάσει της αρίθμ. 12/2012 Απόφασης του Τ.Σ.Προμάχων,  που αφορά στην πεζοδρόμηση  της κεντρικής πλατείας Προμάχων, κατά τους θερινούς μήνες και ειδικότερα από 20 Ιουνίου έως 15 Σεπτεμβρίου κάθε έτους, και τις ημέρες Σάββατο και Κυριακή, κατά τις ώρες 20.00’ έως 24.00’ με την τοποθέτηση των προβλεπόμενων πινακίδων σήμανσης και τήρησης των σχετικών άρθρων του Ν.2696/99 όπως τροπ. και ισχύει , αλλά και των λοιπών συναφών διατάξεων

 

       Η παρούσα απόφαση ισχύει μέχρι τροποποίησης ή κατάργησής της.   

   Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 204/2012

       Αφού συντάχθηκε και αναγνώστικε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

  (υπογραφή)  

Ακριβές Απόσπασμα

Αριδαία   21-08-2012

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΤΑ   ΜΕΛΗ

 (υπογραφές)

 

 

 

 

 

 

 


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png