ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow Ανακοινώσεις arrow Περίληψη Ανακοίνωσης Πρόσληψης - ΑΝΑΣΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΠΕΛΛΑ

Περίληψη Ανακοίνωσης Πρόσληψης - ΑΝΑΣΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΠΕΛΛΑ Εκτύπωση
 

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία-«Ανάσα και Ζωή στην Πέλλα» στο πλαίσιο της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας-Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2.14691/οικ.6.3353/13.06.2012 Απόφαση Ένταξης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Προκηρύσσει

με την υπ’ αριθμό. ΚΟΧ 108.204/1/2012 ανακοίνωση, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου την πρόσληψη συνολικά πεντακοσίων τριών (503) ατόμων στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τους εξής συμπράττοντες φορείς: 1. Δήμος Πέλλας, 2. ΚΕΚΑΠΠΑ, 3. ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π, 4. Δ.Ε.Υ.Α.Π , 5. Δήμος Σκύδρας, 6. Δ.Ε.Υ.Α.Σ, 7. Δ.Η.Κ.Ε.Σ, 8. Δήμος Έδεσσας, 9. ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε, 10. Δ.Ε.Υ.Α.Ε, 11.¨ΕΥ ΖΗΝ¨, 12. Δήμος Αλμωπίας, 13. ΔΗΚΕΑ, 14. Δ.Ε.Υ.Α.Α, 15. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ, 16. Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, 17. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα(10) ημέρες (υπολογισμένες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης του υπ’ αριθμ. ΚΟΧ 108.204/1/2012 σε τοπικές εφημερίδες ή στα γραφεία του Δικαιούχου.

Οι ωφελούμενοι της πράξης πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής:

να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή Αγρότες ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται δελτίο ανεργίας και έχουν ατομικό εισόδημα έως και 10.500,00 € το οικονομικό έτος 2010 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1-1-2009 έως 31-12-2009).

Κάθε ωφελούμενος μπορεί να απασχοληθεί σε μία θέση εργασίας έως πέντε (5) μήνες μέσα σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια, τα οποία μοριοδοτούνται συνδυαστικά ως εξής:

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

1. Κατάσταση ανέργου

Μακροχρόνια άνεργος (>12 μηνών)

20

Νέος άνεργος έως και 30 ετών που αναζητά εργασία

25

Βραχυχρόνια άνεργος που δεν λαμβάνει επίδομα ανεργίας

15

Αγρότης (ασφαλισμένος στον ΟΓΑ που δεν διαθέτει ή δεν δικαιούται δελτίο ανεργίας και έχει ατομικό εισόδημα έως και 10.500,00 € το οικονομικό έτος 2010)

10

2. Οικογενειακή κατάσταση

Μονογονεϊκή οικογένεια

15

Έγγαμος/-η και οι δύο σύζυγοι άνεργοι

8

Με προστατευόμενα μέλη

5 (για κάθε προστατευόμενο μέλος)

3. Οικογενειακό εισόδημα

από 0,00 € έως και 6.900,00 €

15

από 6.900,01 € έως και 12.000,00 €

10

από 12.000,01 € έως και 16.000,00 €

8

από 16.000,01 € έως και 22.000,00 €

6

από 22.000,01 € και άνω

0

4. Κατάσταση υγείας

ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 35% - 50%

6

ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω

8

5. Εντοπιότητα

Μόνιμος κάτοικος περιφερειακής ενότητας του νομού στον οποίο υλοποιείται το πρόγραμμα ή (προκειμένου για πρόγραμμα στην Περιφέρεια Αττικής) του περιφερειακού τομέα στον οποίο υλοποιείται το πρόγραμμα

10

Σύμφωνα με το άρθρο 89  του Ν. 3996/2011, η αμοιβή των προσώπων που θα απασχοληθούν στο πρόγραμμα της  κοινωφελούς εργασίας  ορίζεται σε 25 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερη από 625 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως ειδικότητας και επαγγελματικής εξειδίκευσής τους.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.1 είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, από ΔΕΥΤΕΡΑ 06 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 έως ΠΕΜΠΤΗ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012  (ΩΡΕΣ 9.00-14.30)  είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία του Δικαιούχου στην διεύθυνση: ΑΝΑΣΑ ΚΑΙ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΠΕΛΛΑ , ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 14 , 3ος όροφος  58200 ΕΔΕΣΣΑ

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα ΚOινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)»:  α) στα γραφεία του Δικαιούχου στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου (www.anpe.gr)· γ) στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr)· και δ) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων à Διαγωνισμών Φορέων à Κοινωφελής Εργασία (ΚΟΧ).

Κάθε υποψήφιος δύναται να σημειώσει στην αίτηση του έναν ή περισσότερους κωδικούς θέσεων για μια ή περισσότερες ειδικότητες της ίδιας ή διαφορετικής κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ) εφόσον διαθέτει τα απαιτούμενα από την ανακοίνωση προσόντα.

Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.

Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για το πλήρες κείμενο της παρούσας προκήρυξης, μπορείτε να απευθυνθείτε στα γραφεία της εταιρείας στην ανωτέρω διεύθυνση, τηλεφωνικά στο 23810 21000, 24858 ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στον ακόλουθο σύνδεσμο www.anpe.gr.

 

Ο Διευθύνων  Σύμβουλος                                                   Ο Πρόεδρος

Κουκουλής Θεόδωρος                                                                                         Τοδίτσκας Γεώργιος


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png