Διαδικτυακές Πύλες - Δήμος Αλμωπίας - ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ –ΠΟΡΙΣΜΑ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ –ΠΟΡΙΣΜΑ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ –ΠΟΡΙΣΜΑ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Εκτύπωση
 

                 ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΊΑΣ

            _________________________________________________

 

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ –ΠΟΡΙΣΜΑ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ΙΟΎΛΙΟΣ 2012

 

 

 

 

 

Ο  Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Αλμωπίας στα πλαίσια των διαμεσολαβητικών του αρμοδιοτήτων(άρθρο 77  Ν.3852). , έλαβε τις υπ΄αριθμ 29 και 30/9-7-2012 καταγγελίες του …………………………………………….. , σχετικές με τη νομιμότητα της απευθείας ανάθεσης εργασιών του Δημάρχου Αλμωπίας με τίτλο…………………………………………………………………………………..χωρίς αυτός να διαθέτει τα τυπικά προσόντα(πτυχίο-άδεια άσκησης επαγγέλματος) . Πέραν των παραπάνω αναζήτησε αυτεπάγγελτα για έκδοση και άλλων τέτοιων αποφάσεων που τυχόν έχουν εκδοθεί κατά παράβαση του αρθρ. 6 του ν.2577/97. 

Με τα υπ΄αριθμ 29 και 30 /10-7-2012 έγγραφα  ο Συμπαραστάτης ζήτησε από τον Δήμαρχο και την τεχνική υπηρεσία του Δήμου να προσκομισθούν οι σχετικές απoφάσεις ανάθεσης , συμφωνητικά , καθώς και κάθε σχετικό έγγραφο που αποδεικνύει την επαγγελματική επάρκεια του αντισυμβαλλομένου (άδεια ασκήσεως επαγγέλματος κλπ.) και ενημερώθηκα από την ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα από τη ΄΄διαύγεια΄΄ για ύπαρξη και άλλων τέτοιων αποφάσεων ανάθεσης κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας ,επιλήφθηκε του θέματος και διαπίστωσε τα παρακάτω;

Ισχύον νομικό πλαίσιο,  Αρθρ 209 του Ν.3463 /2006,Αρθρ. 20 του Ν.3731/2008,Αρθρ 83 του Ν. 2362/95,Αρθρ. 11και 12 του Π.Δ 28/80Α.Ν 501/37 όπως τροπ και ισχύει,Ν. 3852/ 2010,Αρθρ. 209/Ν.3463/206 όπως τροπ. Και ισχύει,Την υπ΄αριθμ 35130/739/9-8-10 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών,άρθρ 16 τουΠ.Δ .105/2004, αρθρ 6 του Ν.2577/97.

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ πρωτ. ………………………………… διακήρυξη του Δήμου Αλμωπίας ,προκηρύχθηκε ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση τιμολογίου με τίτλο……………………………... Ο διαγωνισμός διενεργήθηκε στις  13-6-2012 και μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρία …………………

Κατά της απόφασης της επιτροπής διαγωνισμού ο ……………………………….που συμμετείχε και αυτός στο διαγωνισμό ,υπέβαλε εμπρόθεσμα ένσταση  για παράβαση των όρων της διακήρυξης και μη τήρηση της νομιμότητας από την αρμόδια επιτροπή (ύψος χρηματικού ποσού  εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό).

Η αρμόδια οικονομική επιτροπή του Δήμου με την υπ΄αριθμ ……………………………………….. απόφασή της απέρριψε την ένσταση . Στη συνέχεια ο ενιστάμενος προσέφυγε εμπρόθεσμα ενώπιον του Ελεγκτή Νομιμότητας για ακύρωση της απόφασης της οικονομικής επιτροπής και ακύρωση της διακήρυξης. Μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί σχετική απόφαση επι της προσφυγής.

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ ………………………………..απόφαση του Δημάρχου Αλμωπίας , εγκρίθηκε η σύναψη σύμβασης για την εκτέλεση εργασίας με τίτλο ……………………………………………………………………………. προυπολογισμού 7.000,00 ευρώ με ΦΠΑ με απευθείας ανάθεση και η εκτέλεση της παραπάνω εργασίας ανατέθηκε στον …………………………………..και υπογράφηκε στις 15-6-2012 το σχετικό συμφωνητικό.

Σύμφωνα με την καταγγελία , η αξιολόγηση των βλαβών απαιτεί ηλεκτρολογικές γνώσεις και απαιτείται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ηλεκτρολόγου για το λόγο ότι επεμβαίνει στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις των αρδευτικών γεωτρήσεων.

Σύμφωνα με το υπ΄αριθμ 760/19-9-08 έγγραφο του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας που προσκομίσθηκε από το καταγγέλλων σωματείο, οι εργοδότες  που αναθέτουν και αυτοί που αναλαμβάνουν εργασίες για τις οποίες προβλέπεται από τη νομοθεσία να έχουν διπλώματα ή πτυχία και δεν έχουν, είναι παραβάτες και διώκονται ποινικώς .

Σύμφωνα με το αρθρ. 16 Π.Δ 105/2004 ΄΄ Καθορισμός κριτηρίων για την εγγραφή –κατάταξη και αναθεώρηση των εργοληπτικών επιχειρήσεων στο Μ.Ε.Ε.Π μπορούν να εγγραφούν εξειδικευμένες επιχειρήσεις για τα αντίστοιχα έργα ή εργασίες α) γεωτρήσεων κ.ο.κ β).. .. Οι τάξεις στις οποίες μπορεί να εγγραφεί μια εργοληπτική επιχείρηση είναι επτά(7)Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ,Ζ και επιπλέον ορίζονται δύο ειδικές οι Α1 και Α2 για μικρές επιχειρήσεις. Το μόνο κριτήριο είναι η στελέχωση των εργοληπτικών επιχειρήσεων από τεχνικούς εγγεγραμμένους στο Μ.Ε.Κ και δεν απαιτείται νομική εταιρικού σχήματος.

Σύμφωνα με το υπ΄αριθμ 1866/6-7-2012 έγγραφο της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας ,τμήμα επαγγέλματος , ο αντισυμβαλλόμενος δεν βρέθηκε αδειούχος .

Σύμφωνα με το αρθρ. 12 του Π.Δ 28/80 δεν επιτρέπεται η κατάτμηση έργων, εργασιών κλπ.

Σύμφωνα με το άρθρ 6 του Ν. 2577/97 δεν επιτρέπεται η ανάθεση εργασιών σε τρίτους αν η ανατεθείσα εργασία ανάγεται στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων που υπηρετούν στην υπηρεσία.

Σύμφωνα με το υπ΄αριθμ 22237/11-7-2012 έγγραφο του Δήμου Αλμωπίας ,τμήμα διοικητικών υπηρεσιών , στο Δήμο Αλμωπίας υπηρετούν δύο(2)ηλεκτρολόγοι  του κλάδου ΔΕ24 κάτοχοι αδειών επίβλεψης λειτουργίας συντήρησης εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ΣΤ ειδικότητα 50ΚW.

Σύμφωνα με τις πράξεις Ι Τμημ Ελεγκ.Συν 56/95,206/99 και Ια τμήμ. 86,94,92/2003 και 59/2001 και του Ι τμημ 35/2006 ,VΙΙ τμημ. 385/2010  όταν πρόκειται για δαπάνες που συντελούν στην εκπλήρωση του σκοπού των υπηρεσιών του Δημοσίου ή των ΝΠΔΔ και εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες, πλην όμως αφορούν εργασίες που εμπίπτουν στα συνήθη καθήκοντα του κατά κλάδο αρμόδιου προσωπικού  όπως αυτά περιγράφονται στους οικείες οργανικές διατάξεις, δεν επιτρέπεται  οι εργασίες αυτές να ανατίθενται σε τρίτους , μ΄αποτέλεσμα την αδικαιολόγητη οικονομική επιβάρυνση της ενδιαφερόμενης υπηρεσίας.

Επειδή από τα στοιχεία του φακέλου , των εγγράφων που προσκομίσθηκαν  και άλλων σχετικών εγγράφων προέκυψε ότι η καταγγελία είναι βάσιμη και ο καταγγέλλων σύνδεσμος έχει έννομο συμφέρον.

Επειδή προέκυψε ότι την ίδια ημερομηνία που διεξήχθη ο μειοδοτικός διαγωνισμός(13-6-2012) με τίτλο του έργου …………………………………………………..και αναδείχθηκε μειοδότης, την ίδια ημέρα ο Δήμαρχος Αλμωπίας με την υπ΄αριθμ …………………………….απόφαση ανέθεσε μ΄απευθείας ανάθεση την εργασία με τίτλο του έργου …………………………………………………………….

Επειδή οι δύο αυτές εργασίες αποτελούν κατάτμηση και αναδείχθηκαν     δύο(2) ανάδοχοι με ξεχωριστές διαδικασίες αντί του ενός.

Επειδή οι φερόμενες εργασίες έχουν το ίδιο αντικείμενο , περιλαμβάνουν παρεμφερείς εργασίες, ο τόπος εκτέλεσης των εργασιών είναι ο ίδιος, ανατέθηκαν δε την ίδια ημέρα, η μία με διαγωνισμό και η άλλη με απευθείας ανάθεση.

Επειδή οι δύο(2) εργασίες συνιστούν ενιαίο έργο.

Επειδή ο Δήμος Αλμωπίας διαθέτει δύο(2) ηλεκτρολόγους που εξυπηρετούν τις λειτουργικές ανάγκες και αφορούν εργασίες που εμπίπτουν στα συνήθη καθήκοντά τους ,όπως περιγράφονται στις οικείες οργανικές διατάξεις.

Επειδή η εργασία που ανατέθηκε στον …………………………………………..δεν επιτρέπεται να ανατίθεται σε τρίτους.

Επειδή με την ανάθεση αυτή θα επιβαρυνθεί αδικαιολόγητα οικονομικά   ο Δήμος.

Επειδή σύμφωνα με την αρχή της οικονομικότητας ως μικρότερης εκδήλωσης της υγιούς διαχείρισης του δημοσίου  χρήματος , πρέπει να διέπει τη δράση και λειτουργία των υπηρεσιών του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ και να επιβάλλει την εκπλήρωση των σκοπών της με την κατά το δυνατόν ελάχιστη επιβάρυνση του προυπολογισμού.

Επειδή ο αντισυμβαλλόμενος πέραν των παραπάνω δεν κατέχει σχετική άδεια επαγγέλματος.

Επειδή πέραν των παραπάνω κατά συνήθεια ο Δήμαρχος Αλμωπίας αναθέτει σε ιδιώτες μη νόμιμα  μελέτες και εργασίες καθώς αυτές εμπίπτουν στα καθήκοντα του κατά κλάδο αρμοδίου προσωπικού.(ίδε αριθμ πρωτ. 10001/5-3-2012 σύμβαση τοπογραφικής μελέτης σε τοπογράφο  ενώ ο Δήμος διαθέτει την ειδικότητα αυτή, 8499/21-2-2012, 10000/5-3-2012 συμβάσεις  ανάθεσης εκπόνησης μελέτης περιβαλλοντικής  προεκτίμησης ενώ ο Δήμος διαθέτει  μηχανικούς με αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα , 19453/12-6-2012 και 18026/30-5-2012 συμβάσεις για καθαρισμό ερεισμάτων , ενώ στο Δήμο υπηρετούν υπάλληλοι μόνιμοι και έκτακτοι με ειδικότητα εργατών καθαριότητας και διαθέτει και τα κατάλληλα για το σκοπό αυτό μηχανήματα. 

Συνεπώς κατά την άποψη του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Αλμωπίας  :

Από το σύνολο των παραπάνω διατάξεων και πράξεων του ελεγκτικού συνεδρίου  προκύπτει ότι η υπ΄αριθμ ………………………………απόφαση του Δημάρχου Αλμωπίας δεν είναι νόμιμη  καθώς και η υπ΄άριθμ …………………………σύμβαση που υπογράφηκε.

Για τους λόγους αυτούς προτείνω :

1.Να ανακληθεί άμεσα η υπ΄αριθμ ………………………………απόφαση του Δημάρχου Αλμωπίας  ως μη νόμιμα ληφθείσα , να ακυρωθεί η υπ΄αριθμ ………………………..σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ του Δημάρχου Αλμωπίας και του ………………………………..πριν γεννηθούν παραπέρα άμεσες οικονομικές συνέπειες για το Δήμο.

2. Να ανακληθούν όλες οι αποφάσεις που εκδόθηκαν κατά παράβαση του αρθρ. 6 του Ν. 2577/2007 δηλ όσες εκδόθηκαν για μελέτες –συντηρήσεις –εργασίες κλπ ενώ υφίσταται το κατά κλάδο αρμόδιο προσωπικό του Δήμου. 

3. Να διαβιβασθεί η παρούσα στην αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου α) για να λάβουν γνώση οι υπάλληλοι που είναι αρμόδιοι για τη σύνταξη μελετών και τεχνικών περιγραφών ,  ούτως ώστε να μη συμβεί στο μέλλον παρόμοια περίπτωση. β) για να διερευνηθεί αν έχουν ανατεθεί σε ιδιώτες μ΄απευθείας ανάθεση η εκτέλεση μελετών(τοπογραφικές μελέτες κλπ) ,εργασιών, συντηρήσεις ενώ οι εργασίες αυτές εμπίπτουν στα συνήθη καθήκοντα των υπηρετούντων υπαλλήλων , και να μου γνωστοποιηθούν εγγράφως .

4. Να διαβιβαστεί η παρούσα στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία για να μην εκδοθεί σχετικό ένταλμα πληρωμής στον αντισυμβαλλόμενο καθώς και σε όσους έχει ανατεθεί, εργασία μελέτη κλπ. Κατά παράβαση του αρθρ, 6 του Ν. 2577/97.

5. Να διαβιβαστεί η παρούσα στον αρμόδιο επίτροπο του ελεγκτικού συνεδρίου της αρμόδιας Αντιπεριφέρειας Ν.Πέλλας για τις παραπέρα δικές του ενέργειες.  

Σε περίπτωση που δεν ανακληθεί η απόφαση και δεν ακυρωθεί η σύμβαση και  κάθε όμοια της  που ελήφθη μα παρόμοιο τρόπο , σε περίπτωση έγερσης αξιώσεων  από τους αντισυμβαλλόμενους σε βάρος του Δήμου , να αναζητηθούν παραπέρα τυχόν πειθαρχικές  αστικές και ποινικές  ευθύνες όλων των εμπλεκομένων.

Η Ειδική Πρόταση-Πόρισμα  να κοινοποιηθεί με ευθύνη του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για να λάβουν γνώση.

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης

του Δήμου Αλμωπίας

 

 

Σταύρος Κλεισούρης

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png