ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow Πρακτικό Συνεδρίασης 03/2012

Πρακτικό Συνεδρίασης 03/2012 Εκτύπωση
 

Απόφαση 19/2012   Αποδοχή χρηματοδότησης 648,00€, από το Υπουργείο Εσωτερικών, για την καταβολή ποσού στον εθελοντή Σχολικό Τροχονόμο.

Απόφαση 21/2012   Κατανομή της πίστωσης ποσού, από το Υπουργείο Εσωτερικών, σε συγκεκριμένους Κ.Α. του Προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2012, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών καθώς και επενδυτικών δραστηριοτήτων.

Απόφαση 22/2012   Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Αλμωπίας, σχολικού έτους 2012 – 2013. 

Απόφαση 23/2012   Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με μεταβολές σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Αλμωπίας, σχολικού έτους 2012 – 2013. 

Απόφαση 24/2012   Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων του Δήμου. 

Απόφαση 25/2012   Εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων (πρώην σχολικών), που βρίσκονται στην Τ.Κ. Δωροθέας.

Απόφαση 26/2012   Εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων (πρώην σχολικών), που βρίσκονται στην Τ.Κ. Λυκοστόμου.

Απόφαση 27/2012   Εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων (πρώην σχολικών), που βρίσκονται στην Τ.Κ. Σαρακηνών.

Απόφαση 31/2012   Έγκριση έκθεσης εσόδων - εξόδων Δ΄Τριμήνου για έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού 2011

Απόφαση 34/2012   Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Αλμωπίας» στο Περιφερειακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013» και εξουσιοδότηση του κ.Δημάρχου για περαιτέρω ενέργειες.

Απόφαση 37/2012    Κατανομή υπολοίπων ποσών από ΣΑΤΑ.

Απόφαση 38/2012   Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 206 παρ. 1 του Ν.3584/2007 «ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ».

Απόφαση 39/2012   Έγκριση επιστροφής ποσού 50,80€, στον κ.Πρόϊκο Δημήτριο του Σταύρου .

Απόφαση 40/2012   Έγκριση διάθεσης ποσού, για την προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού για την επέτειο της 25ης Μαρτίου.

Απόφαση 44/2012   Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων.

Απόφαση 46/2012   Συμμετοχή του Δήμου Αλμωπίας και παροχή εξουσιοδότησης για υπογραφή προγραμματικής σύμβασης, αναμόρφωση προϋπολογισμού και έγκριση πίστωσης, ορισμός εκπροσώπου με τον νόμιμο αναπληρωτή του στην κοινή επιτροπή της προγραμματικής σύμβασης για την «Εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στην περιοχή της περιφερειακής ενότητας Πέλλας, για το έτος 2012» 

Απόφαση 48Α/2012   Χαρακτηρισμός θέματος, μη συμπεριλαμβανομένου στην ημερήσια διάταξη ως κατεπείγοντος προς συζήτηση και που αφορά στην : Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αλμωπίας στην πράξη : “ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟΝ Ν.ΠΕΛΛΑΣ” που θα υλοποιηθεί από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη “ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ”. 

Απόφαση 48Β/2012   Χαρακτηρισμός θέματος, μη συμπεριλαμβανομένου στην ημερήσια διάταξη ως κατεπείγοντος προς συζήτηση και που αφορά : 1.Στην αποδοχή από το Δήμο Αλμωπίας των όρων της πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού. Θεματικός Άξονας 4. «Πλήρης Ενσωμάτωση του Συνόλου του Ανθρώπινου Δυναμικού σε μια Κοινωνία ίσων Ευκαιριών» 2. Στην υποβολή αίτησης-φακέλου για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας της Αναπτυξιακής Σύμπραξης 3. Στην δέσμευση για απόφαση έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών μετά τη συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Σύμπραξης.

 


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png