ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow Ειδική Πρόταση-Πόρισμα για Ηχορρύπανση κ.ά. - 17.08

Ειδική Πρόταση-Πόρισμα για Ηχορρύπανση κ.ά. - 17.08 Εκτύπωση
   

 

 

ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 

(άρθρο 77ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α΄ 87 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης")

 

 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ-ΠΟΡΙΣΜΑ

 

(άρθρο 77 παρ. 5 εδ. 3 ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α΄ 87 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης")

 

ΘΕΜΑ:

 

 1. Κατάληψη κοινόχρηστων χώρων ιδίως πεζόδρομων και πεζοδρομίων με καθίσματα και άλλες κατασκευές από Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, με αποτέλεσμα την αναίρεση της χρήσης του κοινού ή την παρακώλυση αυτής

 2. Ηχορύπανση από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος με αποτέλεσμα την διατάραξη της κοινής ησυχίας των περιοίκων και τη μη διασφάλιση της ποιότητας ζωής

 3. Απαγόρευση χορήγησης αλκοολούχων ποτών από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε ανηλίκους.

 4. Ζητήματα ανάκλησης, αφαίρεσης αδειών λειτουργίας και σφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις υπ' αρ. 63,64,65 αναφορές φυσικών προσώπων (τα στοιχεία των οποίων τέθηκαν στην διάθεση του Συμπαραστάτη), κατοίκων του κέντρου της πόλης της Αριδαίας, σχετικά με την παρακώλυση της ελεύθερης χρήσης - προσπέλασης πεζοδρόμων, πεζοδρομίων κειμένων εντός των διοικητικών ορίων της Πόλης της Αριδαίας και συγκεκριμένα επί των οδώνΑγ. Νικάνδρου,Λ.Πασσιά,Κύπρου και των παρόδων αυτών, συνεπεία της κατάληψης αυτών από τραπεζοκαθίσματα των λειτουργούντων στις συγκεκριμένες οδούς Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, ή από μόνιμα εμπόδια ή εγκαταστάσεις, ιδίως τέντες για την προφύλαξη των καθημένων στα παραπάνω κέντρα, κατά παράβαση των διατάξεων για την ασφαλή διέλευση πεζών και Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ), για ηχορύπανση από τεχνικά μέσα ή ζωντανές ορχήστρες,χορήγηση αλκοολούχων ποτών σε ανηλίκους,καθώς και για μη σφράγιση καταστημάτων από τη δημοτική αρχή, ενημέρωσε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ήτοι τον κ. Δήμαρχο, την Δημοτική Αστυνομία, την Δ/νση Οικονομικών, το Γραφείο Αδειών και την αρμόδια υπηρεσία της Πολεοδομίας, και το Α.Τ Αριδαίας για το παραπάνω πρόβλημα.

 

Κατόπιν των ανωτέρω ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης, εκτιμώντας τη σοβαρότητα, την διαχρονικότητα του προβλήματος και την σύνδεσή του με την ποιότητα ζωής των κατοίκων, καθώς και την ευρύτητα του κύκλου των προσβαλλομένων προσώπων και την έκταση της προσβολής των δικαιωμάτων αυτών, προέβη στην σύνταξη της παρούσας ειδικής έκθεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ. 77 παρ. 5 εδ. 3 του ν. 3852/2010, επιχειρώντας την καταγραφή του νομοθετικού πλαισίου για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αφορούν την συγκεκριμένη χρήση, τις προτάσεις για την ελαχιστοποίηση του προβλήματος και την ανταπόκριση από μέρους των υπηρεσιών του Δήμου.

 

Περαιτέρω, κατά την διαδικασία των συζητήσεων με τις αρμόδιες υπηρεσίες και ειδικότερα με το γραφείο χορήγησης αδειών για την λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, ανέκυψε το ζήτημα της εκτελεστότητας των αποφάσεων σφράγισης των καταστημάτων, το οποίο και διερευνάται με την παρούσα.

 

Η παρούσα έκθεση πραγματεύεται, α) το θέμα της κατάληψης κοινόχρηστων χώρων ιδίως πεζόδρομων και πεζοδρομίων με καθίσματα και άλλες κατασκευές (όπως τέντες με μόνιμη βάση, στέγαστρα στις πλευρές των καταστημάτων σε κάθετη διάταξη καθώς και από την οροφή σε οριζόντια διάταξη) από Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, με αποτέλεσμα την αναίρεση της χρήσης του κοινού ή την παρακώλυση αυτής,β) την ηχορύπανση από τα παραπάνω καταστήματα γ) το θέμα χορήγησης αλκοολούχων ποτών σε ανηλίκους δ)τα θέματα ανάκλησης, αφαίρεσης αδειών και σφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, και χωρίζεται σε επτά κεφάλαια ήτοι α) καταγραφή του νομοθετικού πλαισίου που αφορά το δικαίωμα στην κοινή χρήση ειδικά των πεζόδρομων και πεζοδρομίων, β) έκδοση αδείας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου από ΚΥΕ, γ) στην έκδοση άδειας μουσικών οργάνων δ)προϋποθέσεις ανακλήσεων και αφαίρεσης αδειών λειτουργίας των ΚΥΕ, ε) ανταπόκριση των υπηρεσιών του Δήμου και στ) περαιτέρω προτάσεις ελαχιστοποίησης των ανακυπτόντων προβλημάτων.

 

Η παρούσα έκθεση κοινοποιείται και δημοσιεύεται σύμφωνα με τη διάταξη του άρ. 77 παρ. 5 εδ. 3 του ν. 3852/2010, και δεν αποκλείεται η συμπλήρωσή της για το ίδιο ή συναφές θέμα, αναλόγως της ροής των αναφορών και καταγγελιών.

 

 

 

 

 

 

Α. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ- ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

 

Το δικαίωμα στην κοινή χρήση ή άλλως το δικαίωμα χρήσης των κοινών τοις πάσι,απορρέον από το αυτοτελές δικαίωμα στην προσωπικότητα, κατοχυρώνεται στο αρ. 5 παρ. 1 του Συντάγματος. Επιχειρώντας την οριοθέτηση της έννοιας και του περιεχομένου του ανήκοντος, αδιακρίτως σε κάθε άτομο δικαιώματος στην κοινή χρήση, θεωρείται ότι αυτό περιλαμβάνει τη δυνατότητα διέλευσης του κοινού -με οποιαδήποτε τρόπο και οποτεδήποτε, πλην μόνο παροδικά- από τους κοινόχρηστους χώρους.

Η καθιέρωση και η απόδοση του πράγματος στην κοινή χρήση και ο αποκτώμενος, πλέον, εξ' αυτού προορισμός της εξυπηρέτησης δημοσίου συμφέροντος παράγει, πέραν της σχέσης του ατόμου, και σχέση της Πολιτείας προς το πράγμα, η οποία έγκειται στη δημιουργία σφαίρας εξουσίας της Διοίκησης να ρυθμίζει με διάφορα μέσα την κοινή χρήση καθώς και στη γέννηση της υποχρέωσης ή ευθύνης αυτής να διασφαλίζει την ελεύθερη, άμεση, και συνεχή διάθεση και απόλαυση των κοινοχρήστων από το κοινό και να μεριμνά εν γένει για την ικανοποίηση του δημοσίου προορισμού τους.

Σημειωτέον δε ότι βάσει του αρ. 21 Συντάγματος υφίσταται υποχρέωση υλοποιήσεως, από τον διοικητικό μηχανισμό, όλων των αναγκαίων υποδομών που θα διασφαλίσουν την αυτόνομη, ανεμπόδιστη και ασφαλή χρήση των κοινοχρήστων χώρων από τα ΑμεΑ αλλά και γενικότερα από τα εμποδιζόμενα άτομα1, η δε Οδηγία 2000/78/ΕΚ (ν. 3304/2005) εισάγει την έννοια των αναγκαίων προσαρμογών για τη θεμελίωση μη διάκρισης σε βάρος των ΑμεΑ.

Κατά την ενδεικτική απαρίθμηση στο αρ. 967 ΑΚ των κοινοχρήστων πραγμάτων, περιλαμβάνονται σε αυτά και οι δρόμοι αδιαφόρως αν πρόκειται για εθνικούς, επαρχιακούς, δημοτικούς ή κοινοτικούς. Ως τμήματα των δρόμων και ως κοινόχρηστα λογίζονται και τα πεζοδρόμια, όπως προκύπτει από το αρ. 13 παρ. 1 του από 24-9/20.10.1958 Β.Δ2., από το άρ. 2 παρ. 4 και 6 του ΓΟΚ (Ν. 1577/1985)3 και τα άρ. 2 και 47 του ισχύοντος ΚΟΚ (Ν. 2696/1999)4

 

Αναζητώντας τους νομοθετικούς κανόνες του ανεμπόδιστου της κοινής χρήσης των πεζοδρομίων διαπιστώνουμε τα εξής:

Όπως προκύπτει από το αρ. 23 παρ. 1 του από 17-7/16-8-1923 ν.δ σε συνδυασμό με το αρ. 2 παρ. 1 του ιδίου νομοθετήματος, απαγορεύεται απολύτως η εκτέλεση οιωνδήποτε εργασιών δόμησης και οιαδήποτε προσωρινή ή μόνιμη εγκατάσταση 5 επί οδών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων και κατ' επέκταση επί πεζοδρομίων. Βάσει δε της παρ. 2 του αρ. 47 του ΚΟΚ «απαγορεύεται η απόρριψη χωμάτων ή άχρηστων υλικών στην οδό (οδοστρώματα, ερείσματα, πεζοδρόμια, πεζόδρομους, τάφρους κ.λπ.)». Περαιτέρω, σύμφωνα με το αρ. 367 του π.δ. 17/1999 (Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας) «τα πεζοδρόμια των κοινοχρήστων χώρων κατασκευάζονται, ανακατασκευάζονται, επισκευάζονται και συντηρούνται με σκοπό να διασφαλίζεται η συνεχής, ασφαλής και χωρίς εμπόδια κυκλοφορία των πεζών σε όλη την επιφάνεια τους και η χρήση τους από άτομα με ειδικές ανάγκες, εφόσον επιτρέπεται από τη μορφολογία του εδάφους». Όπως ορίζεται δε στην παρ. 2 του αρ. 34 του ν. 2696/1999 «η στάση ή στάθμευση οχήματος απαγορεύεται... ε) σε πεζοδρόμια πλατείες, ειδικά ερείσματα που προορίζονται, για πεζούς ως και ποδηλατοδρόμους, εκτός αν επιτρέπεται σε αυτούς η στάθμευση με ειδική σήμανση», ενώ στην παρ. 3 του άρθρου 48 του ιδίου νόμου προβλέπεται ότι «αυτοί που ανεγείρουν οικοδομές μέσα σε κατοικημένες περιοχές ή εκτελούν άλλα έργα και καταλαμβάνουν ολόκληρο το πεζοδρόμιο μπροστά από τη οικοδομή ή το έργο, υποχρεούνται να κατασκευάσουν πρόσθετο πεζοδρόμιο ή να πάρουν άλλα κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών». Προσθέτως, δυνάμει της παρ. 5 της τελευταίας διατάξεως, απαγορεύεται η κατάληψη επιφάνειας πεζοδρόμου (άρα και η τοποθέτηση εμποδίων οποιασδήποτε μορφής σε οποιοδήποτε σημείο του), εφόσον με αυτήν παρεμποδίζεται η κυκλοφορία των πεζών, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες.

Εξάλλου, στο άρθρο 24 παρ. 1 του π.δ. 410/1995 ορίζεται ότι «η διοίκηση όλων των τοπικών υποθέσεων ανήκει στην αρμοδιότητα των δήμων και κοινοτήτων... Στην αρμοδιότητα των δήμων και κοινοτήτων ανήκουν ιδίως: α) Η κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία:1) ...έργων δημοτικής και κοινοτικής οδοποιίας, ...ιδ) η ρύθμιση της κυκλοφορίας, ο καθορισμός πεζοδρόμων... ο προσδιορισμός και η λειτουργία των χώρων στάθμευσης οχημάτων, ιε) ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την κυκλοφορία και στάθμευση των οχημάτων...».6

Περαιτέρω δε, στο άρθρο 37 παρ. 1 του ιδίου νομοθετήματος προβλέπεται ότι «το δημοτικό ή το κοινοτικό συμβούλιο μπορεί να εκδίδει τοπικές κανονιστικές αποφάσεις με τιςοποίες: α. Καθορίζονται οι όροι για τη χρήση και τη λειτουργία... των πεζοδρομίων, των πλατειών και των λοιπών κοινόχρηστων χώρων».

Σύμφωνα με το αρ. 75 του νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006) «οι αρμοδιότητες των Δήμων και Κοινοτήτων αφορούν κυρίως τους τομείς:...γ) Ποιότητας Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων και των Οικισμών, στον οποίον περιλαμβάνεται ιδίως:...13. Η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους».

Επιπλέον, στο άρθρο 13 παρ. 14 του από 24-9/20-10-1958 β.δ ορίζεται ότι «ουδεμία άλλη αρχή ή νομικόν πρόσωπον ή ίδρυμα έχει αρμοδιότητα να εκδίδη αδείας χρήσεως πεζοδρομίων, οδών, πλατειών, αλσών ανηκόντων εις δήμους ή κοινότητας ή παραχωρηθέντων εις αυτούς προς εκμετάλλευσιν, στοών και κοινοχρήστων χώρων εν γένει, πλην του δήμου ή της κοινότητος».

Βάσει δε του θεμελιωμένου στη διάταξη 970 του ΑΚ κανόνα περί του ανεμπόδιστου της κοινής χρήσης, τα κοινόχρηστα πράγματα δεν μπορούν να παραχωρηθούν προς ιδιαίτερη χρήση, παρά μόνο εφόσον από την παραχώρηση δεν παρεμποδίζεται, κατά οποιοδήποτε τρόπο η κοινή χρήση του πράγματος, ή άλλως, η παραχώρηση από τη διοίκηση, επί τη βάσει των κατ' ιδίαν διατάξεων, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιαίτερων δικαιωμάτων επί κοινοχρήστων, καθώς και η χορήγηση των αδειών που απαιτούνται από τον νόμο για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών, είναι νόμιμη, μόνο εφόσον, μετά την παραχώρηση των ιδιαίτερων αυτών δικαιωμάτων, εξακολουθεί να εξυπηρετείται ή τουλάχιστον να μην αναιρείται, η κατά τον προορισμό του πράγματος κοινή αυτού χρήση.7

Τέλος, στη διάταξη της παρ. 4 του αρ. 24 του Κτιριοδομικού Κανονισμού ορίζεται ότι «για την κατασκευή ή ανακατασκευή καθώς και για την εκσκαφή των πεζοδρομίωναπαιτείται άδεια του οικείου Δήμου ή της Κοινότητας, στην οποία αναφέρονται οι αντίστοιχες προδιαγραφές ή αν δεν υπάρχουν οι σχετικές οδηγίες», ενώ στη διάταξη της παρ. 3 του αρ. 47 του ΚΟΚ προβλέπεται ότι «οποιαδήποτε τομή ή εκσκαφή οδοστρώματος, ερείσματος, πεζόδρομου ή πεζοδρομίου εθνικής, επαρχιακής, δημοτικής ή κοινοτικής οδού, η οποία είναι απαραίτητη για την κατασκευή έργου, που εκτελείται από επιχείρηση κοινής ωφέλειας, οργανισμό, νομικό ή φυσικό πρόσωπο, επιτρέπεται να γίνει μόνο ύστερα από άδεια της αρμόδιας για τη συντήρηση της οδού υπηρεσίας, η οποία θεωρείται πριν από την έναρξη των εργασιών από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή. Στην άδεια αυτήν ορίζεται ο χρόνος μέσα στον οποίο θα ενεργείται η πλήρης αποκατάσταση της φθοράς οδοστρώματος από την επιχείρηση ή το πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου εκτελείται το έργο. Οι αρμόδιες υπηρεσίες συντήρησης των οδών υποχρεούνται, μετά την παρέλευση της προθεσμίας η οποία ορίζεται στην άδεια, να αποκαθιστούν τις γενόμενες φθορές και να καταλογίζουν τη σχετική δαπάνη σε βάρος του οργανισμού, της επιχείρησης ή του προσώπου που εκτελεί ή για λογαριασμό του οποίου εκτελείται το έργο, κατά τις διατάξεις για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων».

 

 

 

Β. ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟ ΚΥΕ.

Το άρθρο 80 του ΚΔΚ προκειμένου να περιορίσει τη γραφειοκρατία, καθιέρωσε τη δυνατότητα χορήγησης, μαζί με την άδεια του καταστήματος, και δύο ακόμη αδειών, οι οποίες συνήθως σχετίζονται άμεσα με αυτή, δηλαδή την άδεια λειτουργίας μουσικής και την άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων (άρθρο 80 παρ. 4 του ΚΔΚ8).

Για την άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου θα εφαρμοστεί η διαδικασία που προβλέπεται από τη νομοθεσία περί προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων (ΒΔ της 24-9/20-10-1958 όπως ισχύει), με την παρατήρηση ότι η προθεσμία για τη χορήγηση της άδειας του καταστήματος (15 ημέρες από τη συμπλήρωση όλων των ενεργειών από τις συναρμόδιες υπηρεσίες κατά το άρθρο 80 παρ. 3 του ΚΔΚ), καθίσταται πλέον και προθεσμία χορήγησης της άδειας χρήσης κοινοχρήστου χώρου.9

Η σύνδεση της άδειας του καταστήματος με την άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου που καθιέρωσε ο ΚΔΚ, ισχύει για την πρώτη χορήγηση αυτών. Και τούτο διότι η μεν άδεια του καταστήματος, είναι αόριστης διάρκειας, η δε άδεια κατάληψης κοινοχρήστου χώρου ισχύει μόνο για το ημερολογιακό έτος για το οποίο εκδόθηκε, δηλαδή λήγει πάντοτε το αργότερο την 31η Δεκεμβρίου (άρθρο 13 παρ. 11 του ΒΔ της 24-9/20-10-1958, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 1080/1980).

Μπορεί όμως να ανανεώνεται με απλή απόφαση του Δημάρχου και την καταβολή του τέλους, χωρίς γνώμη της αστυνομικής αρχής ή της δημοτικής αστυνομίας για το αν συντρέχουν λόγοι κυκλοφορίας που δεν επιτρέπουν τη χορήγηση, η οποία γνώμη κανονικά απαιτείται για την πρώτη χορήγηση. 10

Περαιτέρω κατά το άρθρο 13 παρ. 2 του ΒΔ της 24-9/20-10-1958, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 1080/1980, τα τμήματα των κοινοχρήστων χώρων, των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσεως, καθορίζονται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Με όμοια απόφαση καθορίζεται επίσης και το ετήσιο τέλος κατά τετραγωνικό μέτρο, αναλόγως της περιοχής στην οποία βρίσκεται ο χρησιμοποιούμενος χώρος, ανεξαρτήτως του χρόνου χρήσεως. Μπορεί, πάντως, τα παραπάνω στοιχεία (χώροι και τέλος) να καθοριστούν με μια απόφαση, η οποία έχει κανονιστικό χαρακτήρα και πρέπει να δημοσιευτεί κατά το άρθρο 66 του ΒΔ της 24-9/20-10-1958. Εννοείται ότι εφόσον η παραπάνω απόφαση έχει ληφθεί, εξακολουθεί να ισχύει μέχρι να τροποποιηθεί.

'Ένα σημαντικό στοιχείο του παραπάνω νόμου είναι ότι για τη χορήγηση της άδειας χρήσης, η αστυνομική αρχή γνωματεύει αν υφίστανται λόγοι ασφάλειας της κυκλοφορίας πεζών ή τροχοφόρων που επιβάλλουν τη μη χορήγηση της αιτουμένης αδείας. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία δεκαπέντε ημερών που τίθεται όταν πρόκειται για αστυνομική αρχή, η άδεια χορηγείται και χωρίς τη γνωμάτευσή της (άρθρο 13 παρ. 6 του ΒΔ της 24-9/20-10-1958, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 παρ. 4 του Ν. 3254/2004). Χορηγηθείσα άδεια ανακαλείται υποχρεωτικά από το δήμαρχο ή πρόεδρο κοινότητας εντός δεκαημέρου από της εγγράφου ειδοποιήσεώς του από την αστυνομική αρχή ότι συντρέχουν λόγοι ασφαλείας της κυκλοφορίας πεζών ή οχημάτων. Η ανάκληση αυτή συνεπάγεται αναλογική επιστροφή του καταβληθέντος τέλους (άρθρο 13 παρ. 7 του ΒΔ της 24-9/20-10-1958).

Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί ότι πριν εκδοθεί η άδεια του Δημάρχου η χρήση του κοινόχρηστου χώρου θεωρείται ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ (Στ. Ε. 768/87 Νο Β 38 σελ. 739). Επομένως αν ο ενδιαφερόμενος μετά την υποβολή της αίτησης κατέλαβε τον κοινόχρηστο χώρο χωρίς να περιμένει να του χορηγηθεί η άδεια θεωρείται ότι χρησιμοποιεί το χώρο αυθαίρετα και υπόκειται σε κυρώσεις που προβλέπει ο νόμος. (Γνωμ. Νομ. Συμβ. Υπουργείου Εσωτερικών 4/1973). Αυθαίρετη θεωρείται επίσης, η χρήση του κοινοχρήστου χώρου κατά παράβαση των όρων της χορηγηθείσας άδειας, είτε αυτοί αφορούν το είδος της χρήσης και τη θέση ή έκταση του παραχωρούμενου χώρου είτε τη διάρκεια της άδειας.

 

Γ. ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

____________________________________________________________________

 

Σύμφωνα με τις υγειονομικές (Α1Β/8577/83) και αστυνομικές( Α 3/96 ) διατάξεις επιτρέπεται η χρήση μουσικών οργάνων στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος εφόσον λάβουν νόμιμη άδεια από την αρμόδια υπηρεσία (τοπική κοινότητα Αριδαίας και επιτροπή ποιότητας ζωής)και με τον όρο ότι αυτά θα είναι στο βάθος του καταστήματος και δεν ενοχλούν τους περιοίκους. Για με τους χειμερινούς μήνες η χρήση των οργάνων είναι εως την 22 και την θερινήν εως την 23 ώρα με δικαίωμα παράτασης κατά δύο .ώρες.

 

 

 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ -ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

 

1. Ανάκληση αδειών λειτουργίας-λόγοι- αρμόδια όργανα.

Οι κυρώσεις που προβλέπει ο νόμος για τους παραβάτες των διατάξεων που αφορούν την ορθή λειτουργία των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, είναι η ανάκληση της άδειας λειτουργίας και η αφαίρεση αυτής. Ως λόγοι ανάκλησης είναι η επέκταση, η αλλαγή, η ουσιώδης τροποποίηση των όρων των ΚΥΕ καθώς και η απαγόρευση λειτουργίας από Νομάρχη για τους λόγους που προβλέπονται στο νόμο, η έλλειψη θέσεων στάθμευσης κέντρων και γενικότερα λόγοι δημοσίου συμφέροντος. Αντίθετα λόγοι αφαίρεσης, που ως κύρωση διοικητική απαντάται συχνότερα είναι οι τρεις βεβαιώσεις παραβάσεων εντός έτους, για συγκεκριμένα αδικήματα που προβλέπονται και θα αναλυθούν κατωτέρω, τρεις καταδίκες μετά από μηνύσεις, διακίνηση ναρκωτικών, τόπος συνάντησης κακοποιών, υπόπτων, κίνδυνος για δημόσια τάξη και ασφάλεια.

 

1. Οι περιπτώσεις ανάκλησης της άδειας ΚΥΕ κατά τη νομοθεσία για ουσιώδη τροποποίηση υγειονομικών όρων, πολεοδομικές παραβάσεις και για παραπλάνηση των αρχών με απόκρυψη στοιχείων, απασχολούν περισσότερο τις δημοτικές αρχές και την νομολογία των δικαστηρίων.

Σύμφωνα με την Α1β/8577/1983 Υγειονομική Διάταξη (άρθρο 6 παρ. 5), η μεταφορά, επέκταση ή αλλαγή ΚΥΕ καθώς και η ουσιώδης τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας του «θεωρείται ίδρυση νέου καταστήματος». Ειδικότερα, για μεν την μεταφορά του ΚΥΕ προβλέπεται στο ίδιο άρθρο (παρ. 7), ότι η άδεια «παύει να ισχύει», προφανώς επειδή η άδεια αναφέρεται σε συγκεκριμένο χώρο, ενώ για τις περιπτώσεις επέκτασης, αλλαγής ή ουσιώδους τροποποίησης των υγειονομικών όρων δεν γίνεται λόγος για παύση ισχύος, οπότε η άδεια πρέπει να ανακληθεί. Το ίδιο ισχύει εξάλλου και όταν διαπιστώνονται ορισμένες πολεοδομικές παραβάσεις. Ειδικώτερα:

Α. Ουσιώδης τροποποίηση υγειονομικών όρων λειτουργίας.

Oι υγειονομικοί όροι λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος διαλαμβάνονται στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ΚΥΕ χορηγείται μετά από σχετική γνωμοδότηση της υγειονομικής υπηρεσίας περί τηρήσεως των υγειονομικών όρων λειτουργίας, όπως αυτοί καθορίζονται από τη νομοθεσία. Η υγειονομική υπηρεσία, μεταξύ άλλων, ελέγχει αν ο χώρος είναι μονίμου κατασκευής, αν πληροί τους από υγειονομικής απόψεως απαραίτητους οικοδομικούς όρους τους οποίους καθορίζουν οι σχετικές διατάξεις της υγειονομικής νομοθεσίας και του ΓOΚ (ύψος, εμβαδόν, είδος κατασκευής, υπόγειο κτλ), αν υπάρχει δυνατότητα εξασφάλισης υγιεινής, ύδρευσης, αποχέτευσης, επαρκούς φωτισμού, αερισμού του χώρου κτλ. Επίσης, ελέγχονται από πλευράς υγειονομικής όλες οι προϋποθέσεις που τάσσει η Α1Β 8577/1983 Υγ. Διάταξη (λ.χ ψυγεία, συσκευές, έπιπλα, μυοκτονία κλπ).

Κατά την έννοια, επομένως, των κανόνων της ως άνω υγ. διάταξης, σε περίπτωση έκδοσης άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας ΚΥΕ εάν διαπιστωθεί εκ των υστέρων παραβίαση ουσιωδών όρων λειτουργίας του, τότε αυτό συνιστά λόγο ανάκλησης της άδειας. Η εν λόγω ανάκληση όμως, δεν γίνεται, αν διαπιστωθεί από την υγειονομική υπηρεσία ότι η γενόμενη τροποποίηση είχε ως συνέπεια την βελτίωση των υγειονομικών συνθηκών λειτουργίας του καταστήματος (άρθρο 6 παρ 5 της Α1β 8577/1983 ΥΔ). Επισημαίνεται, ότι σε όλες τις περιπτώσεις παραβάσεως υγειονομικών όρων λειτουργίας, η ανάκληση της άδειας γίνεται πάντοτε μετά από γνώμη της υγειονομικής υπηρεσίας η οποία είναι δεσμευτική για το δήμο.

Σε κάθε περίπτωση, στο θέμα της ουσιώδους τροποποίησης των υγειονομικών όρων λειτουργίας, έχει θεμελιώδη σημασία η γνωμοδότηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας, από την οποία και εξαρτάται η ανάκληση ή μη της άδειας. Επομένως, στην περίπτωση αυτή, η Δημοτική Αρχή αποφασίζει κατά δεσμία αρμοδιότητα, αφού είναι υποχρεωμένη να ακολουθήσει την εν λόγω γνωμοδότηση και δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια ως προς την ανάκληση ή μη της άδειας.

Αντίθετα, όταν οι όροι βάσει των οποίων γίνεται η ανάκληση δεν είναι υγειονομικοί, τότε δεν απαιτείται γνωμοδότηση της υγειονομικής υπηρεσίας. Επομένως, εφόσον κατά την έκδοση των αδειών παραβιάστηκε όρος μη υγειονομικός (λ.χ. πολεοδομικός), οι άδειες αυτές ανακαλούνται νόμιμα και αιτιολογημένα, χωρίς να έχει προηγηθεί η γνώμη της υγειονομικής υπηρεσίας (ΣτΕ 2922/1985, 2671/1990).

Β. Στις περιπτώσεις πολεοδομικών παραβάσεων

Σύμφωνα με πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, (βλ. ΣΤΕ 508/1999), κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 25 του ΠΔ 410/1995 (τώρα πλέον άρθρο 80 ΚΔΚ) «η άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος χορηγείται για συγκεκριμένο χώρο, κατόπιν ελέγχου του χώρου αυτού τόσον από πλευράς καταλληλότητας όσον και από πλευράς νομιμότητας του κτιρίου» (ΣΤΕ 3939/1997). Αν λοιπόν η Διοίκηση διαπιστώσει ότι υπάρχουν πολεοδομικές παραβάσεις, οι οποίες βεβαιώνονται με σχετική πράξη του αρμόδιου πολεοδομικού γραφείου, είναι υποχρεωμένη η εκδούσα αρχή (δηλ. ο δήμος) να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας, συνεπεία των πολεοδομικών αυτών παραβάσεων, και να διατάξει το κλείσιμο (σφράγιση) του καταστήματος.

Η μη τήρηση από το αρμόδιο όργανο της υποχρέωσής του να προβεί στο κλείσιμο του καταστήματος και στην ανάκληση της άδειας ΚΥΕ αποτελεί παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας (ΣΤΕ 1354/1989). Επίσης γίνεται δεκτό νομολογιακά ότι η νομιμότητα του κτιρίου αποτελεί κατά νόμο την αναγκαία προϋπόθεση για τη νομιμότητα της άδειας (ΣΤΕ 526/1987, 1336/1989, 517/1994, 518/1994). Συνεπώς, σε μια τέτοια περίπτωση, η μη ανακληθείσα άδεια είναι παράνομη.

Σχετικές με την υποχρέωση ανάκλησης της άδειας ΚΥΕ είναι και οι 1354/1989 και 5875/1999 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με τις οποίες, «..απαραίτητη προϋπόθεση για το κύρος της αδείας ιδρύσεως είναι η νομιμότητα των εγκαταστάσεων από πολεοδομική άποψη, απαιτείται δηλαδή να έχει ληφθεί νόμιμη άδεια για την ανέγερσή τους και να επιτρέπεται η χρήση των συγκεκριμένων καταστημάτων. Αν κάποια από τις προϋποθέσεις αυτές παύσει να υφίσταται σε χρόνο μεταγενέστερο της χορήγησης της αδείας αυτής ή διαπιστωθεί ότι παραπλανήθηκε κατά την χορήγησή της, η Διοίκηση νομίμως ανακαλεί την άδεια...».

Γ. Παραπλάνηση των αρχών κατά την διαδικασία έκδοσης.

Η υγειονομική διάταξη Α1β/8577/1983 προβλέπει επίσης (άρθρ. 11 παρ. 6) την ανάκληση της άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας ΚΥΕ αν διαπιστωθεί ότι για την απόκτησή της ο νομέας αυτού παραπλάνησε οπωσδήποτε τα αρμόδια υπηρεσιακά όργανα σε σημείο που να του χορηγηθεί τελικά η ανωτέρω άδεια κατά παρέκκλιση αναφερόμενων σε ουσιώδεις υγειονομικούς όρους και προϋποθέσεις διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας. Η εν λόγω παραπλάνηση μπορεί λ.χ. να αφορά χρήση πλαστών ή παραποιημένων δικαιολογητικών, αλλοίωση ή αποσιώπηση πραγματικών περιστατικών που αφορούν ουσιώδεις υγειονομικούς όρους λειτουργίας κ.ο.κ. Σε αυτή τη περίπτωση ο δήμος ανακαλεί την άδεια κατόπιν αιτιολογημένης γνωμοδοτήσεως της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής ή, εν ελλείψει, της Υγειονομικής υπηρεσίας (άρθρ. 11 παρ. 6).

 

2. Αφαίρεση των αδειών λειτουργίας-λόγοι- αρμόδια όργανα.

Η αφαίρεση της άδειας λειτουργίας, διακρίνεται σε προσωρινή ή οριστική και προβλέπεται από το άρθρο 2 του ΠΔ 180/1979 «περί των όρων λειτουργίας οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως» και αποτελεί διοικητική κύρωση που επιβάλλεται προκειμένου να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία, καθώς και η δημόσια τάξη και ασφάλεια που διασαλεύονται από υγειονομικές παραβάσεις, παραβιάσεις διατάξεων που αφορούν την κοινή ησυχία, τη διακίνηση ναρκωτικών κ.ο.κ. Επίσης, η εν λόγω κύρωση επιβάλλεται και προς αντιμετώπιση των κινδύνων που συνεπάγεται η εκμετάλλευση ΚΥΕ από άτομα που έχουν διαπράξει ορισμένα σοβαρά αδικήματα. Αξίζει να επισημανθεί ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, προκειμένου να επιβληθεί νόμιμα η δυσμενής αυτή κύρωση της αφαίρεσης άδειας ΚΥΕ, πρέπει προηγουμένως να έχει τηρηθεί η επιβαλλόμενη από το άρθρο 20 παρ 2 του Συντάγματος αρχή της προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερομένου (ΣτΕ 657/1976, 2078/1976 κ.ά.).

Αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης περί αφαίρεσης της άδειας, και αφού ελεγχθούν ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις γι' αυτό, ο Δήμαρχος ή ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος, παρέχουν την εντολή για σφράγιση του καταστήματος (άρ. 80 παρ. 6 εδ. Β΄ ΚΔΚ)

Στην περίπτωση αυτή, προσβάλλεται δικαστικά, ως η μόνη εκτελεστή πράξη, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου για την αφαίρεση της άδειας ΚΥΕ, η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο προκειμένου αυτός να ασκήσει τα νόμιμα ένδικα μέσα. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, "στη δικαιοδοσία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων υπάγονται, εκδικαζόμενες ως διαφορές ουσίας, οι διαφορές που αναφύονται κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά: α) τη χορήγηση ή την ανάκληση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας και την επιβολή κυρώσεων κατά τη λειτουργία καταστημάτων και εργαστηρίων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και των επιχειρήσεων που εξομοιούνται με αυτά». Η προθεσμία άσκησης προσφυγής (60 ημέρες), αλλά και η άσκησή της δεν αναστέλουν την ισχύ της προβαλλόμενης απόφασης, αλλά ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει αίτηση αναστολής στο δικαστήριο.

 

α. Προσωρινή Αφαίρεση

Η προσωρινή αφαίρεση της αδείας λειτουργίας είναι μια μορφή διοικητικής ποινής που προβλέπεται με την παρ 2 του άρθρου 2 και την παρ. 1 του άρθρου 4 του ΠΔ 180/1979 ως ισχύει και αφορά τους κατόχους αδειών λειτουργίας των παραπάνω ΚΥΕ. Εννοείται ότι η προσωρινή αφαίρεση δεν μπορεί παρά να αφορά την λειτουργία και όχι και την ίδρυση των ΚΥΕ, αφού τα τελευταία, προσωρινά μόνο δεν έχουν άδεια και, εφόσον η αφαίρεση δεν γίνει οριστική (βλ. παρακάτω), μπορούν μετά την πάροδο του χρόνου αφαίρεσης να επαναλειτουργήσουν χωρίς να χρειάζεται νέα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. Σύμφωνα, λοιπόν, με την παρ. 6 εδ. β του άρθρου 80 ΚΔΚ, αρμόδιο όργανο για την προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας ΚΥΕ είναι ο Δήμαρχος, ο οποίος είναι υποχρεωμένος, να λάβει την εν λόγω απόφαση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την συνδρομή των εξής προϋποθέσεων:

Εφόσον (άρθρ. 2 παρ. 2):

α. Βεβαιώθηκαν από αστυνομικά όργανα τρεις (3) συνολικά παραβάσεις, εντός έτους, των διατάξεων του άρθρου 4 ΠΔ 180/1979 (εργασία χωρίς άδεια), των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά για την κοινή ησυχία (ΑΔ 3/1996 και άρθρο 417 ΠΚ), τη λειτουργία μουσικής χωρίς άδεια, την είσοδο ανηλίκων σε κέντρα διασκέδασης και αμιγή μπαρ και την κατανάλωση από αυτούς οινοπνευματωδών ποτών χωρίς συνοδεία γονέων ή κηδεμόνων (ΠΔ 36/1994), την παραβίαση των όρων και προϋποθέσεων της κατεχόμενης άδειας λειτουργίας μουσικής ή το ωράριο λειτουργίας του καταστήματος.

β. Εκδόθηκαν, ύστερα από μηνύσεις ιδιωτών, τρεις (3) καταδικαστικές αποφάσεις για παράβαση των προηγούμενων διατάξεων.

Όταν στο ΚΥΕ (άρθρ. 2 παρ. 3 και άρθρ. 4 παρ. 1 ΠΔ 180/197911):

α. Γίνεται διακίνηση ή χρήση ναρκωτικών ή

β. Συχνάζουν αντικοινωνικά, κακοποιά ή ύποπτα διακίνησης ναρκωτικών άτομα ή

γ. Λαμβάνουν χώρα σοβαρές αταξίες αντικοινωνικού χαρακτήρα που προκαλούν το κοινό αίσθημα ή δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη ή ασφάλεια, τη νεολαία και τα ήθη.

Επισημαίνεται ότι η προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας έχει ως αποτέλεσμα την σφράγιση του καταστήματος και η χρονική διάρκεια της τελευταίας εκτείνεται από δέκα (10) έως εξήντα (60) ημέρες. Τόσο η απόφαση για την επιβολή της διοικητικής ποινής της προσωρινής αφαίρεσης και τον προσδιορισμό της χρονικής διάρκειάς της, όσο και η αρμοδιότητα για την λήψη της απόφασης της σφράγισης και την παροχή σχετικής εντολής, ανήκουν στις ευθύνες του Δημάρχου. Ο τελευταίος οφείλει, όπως ήδη τονίσθηκε, να ενεργήσει εντός δεκαπέντε (15) ημερών, από τη συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων, ενώ η παράβαση αυτών των υποχρεώσεων «αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα και παράβαση καθήκοντος και τιμωρείται κατά τις διατάξεις των άρθρων 142 και 143 του ΚΔΚ και κατά το άρθρο 259 ΠΚ» (άρθρο 80 παρ. 6 ΚΔΚ).

Αξίζει, εξάλλου, να σημειωθεί ότι το εν λόγω χρονικό διάστημα των δεκαπέντε ημερών, στην πρώτη περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 2 ΠΔ 180/1979 (βεβαίωση παραβάσεων κοινής ησυχίας, ωραρίου κλπ.) υπολογίζεται ως εξής: Ως έναρξή του λαμβάνεται υπ' όψη η ημερομηνία περιέλευσης στο Δήμο των τριών (3) βεβαιωθεισών παραβάσεων «εντός έτους», οι οποίες αφορούν παράβαση των διατάξεων περί κοινής ησυχίας, τη λειτουργία της μουσικής χωρίς άδεια, την παράβαση των όρων και προϋποθέσεων της κατεχόμενης άδειας μουσικής, το ωράριο λειτουργίας του καταστήματος και τέλος την παράλειψη εκδόσεως από την Αστυνομική Αρχή (Υπηρεσία Ασφαλείας) της ειδικής άδειας εργασίας για τους απασχολούμενους σε κέντρα διασκεδάσεως, μπαρ, καφετέριες, αμιγείς αίθουσες διενέργειας τεχνικών παιγνίων. Το εν λόγω «έτος», δεν είναι το ημερολογιακό έτος (1.1. έως και 31.12), αλλά η έναρξή του υπολογίζεται από την πρώτη βεβαίωση παράβασης και λήγει με την αντίστοιχη ημερομηνία του επόμενου έτους.

Ως προς τις περιπτώσεις προσωρινής αφαίρεσης εξαιτίας τριών (3) καταδικαστικών αποφάσεων από ποινικό δικαστήριο κατόπιν μηνύσεων ιδιωτών (άρθρ. 2 παρ. 2 περ. β ΠΔ 180/1979) επισημαίνεται ότι οι εν λόγω αποφάσεις αρκεί να είναι οριστικές. Άλλωστε, σε περίπτωση άσκησης έφεσης με ανασταλτικό αποτέλεσμα, το τελευταίο εκτείνεται μόνο στην κύρια ποινή και όχι στις παρεπόμενες (με την εξαίρεση της στέρησης πολιτικών δικαιωμάτων). Σε κάθε περίπτωση, η διοικητική ποινή επηρεάζεται από την σχετική απόφαση του ποινικού δικαστηρίου επί της εφέσεως μόνον αν ο κατηγορούμενος αθωωθεί για λόγους ουσίας.

β. Oριστική Αφαίρεση

Η οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των ΚΥΕ που αναφέρθηκαν παραπάνω αποτελεί διοικητική κύρωση. Σύμφωνα με την παρ. 6 εδ. α του άρθρου 80 ΚΔΚ, αρμόδιο όργανο για την οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας ΚΥΕ ήταν στους δήμους η δημαρχιακή επιτροπή και στις κοινότητες το κοινοτικό συμβούλιο, τα οποία οφείλουν μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνδρομή των προϋποθέσεων να λάβουν την σχετική απόφαση. Μετά την ισχύ του ν. 3852/2010 αρμόδιο όργανο για την αφαίρεση είναι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, όπως το άρ. 73 παρ. 1 του παραπάνω νόμου ορίζει. Αμέσως μετά, ο δήμαρχος είναι υποχρεωμένος, εφόσον λήφθηκε απόφαση για οριστική αφαίρεση άδειας, να προχωρήσει στην παροχή εντολής για τη σφράγιση του καταστήματος (άρθρ. 80 παρ. 6 εδ. Γ ΚΔΚ). Η οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας προβλέπεται από τη νομοθεσία στις εξής ειδικότερες περιπτώσεις:

Υποχρεωτικά

-όταν ο κάτοχος της άδειας έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για ορισμένα αδικήματα που αναφέρονται στο νόμο (ιδίως άρθρ. 1 παρ. 2 και άρθρ. 2 παρ. 1 ΠΔ 180/1979,)

-όταν παραβιάστηκε η σφράγιση και τέθηκε σε λειτουργία το κατάστημα ύστερα από απόφαση προσωρινής αφαίρεσης της άδειας (άρθρ. 2 παρ. 4 ΠΔ 180/1979)

Δυνητικά

-όταν έχουν επιβληθεί τρεις αποφάσεις προσωρινής αφαίρεσης της άδειας και βεβαιώθηκε εκ νέου παράβαση εντός έτους από την έκτιση της τελευταίας προσωρινής αφαίρεσης ( άρθρ. 2 παρ. 2 εδ. β ΠΔ 180/1979)

-όταν στο ΚΥΕ γίνεται διακίνηση ή χρήση ναρκωτικών, λαμβάνουν χώρα «σοβαρές αταξίες αντικοινωνικού χαρακτήρα» ή συχνάζουν αντικοινωνικά, κακοποιά κλπ. άτομα (άρθρ. 2 παρ. 3 ΠΔ 180/1979,), ήδη είχε γίνει προσωρινή αφαίρεση της άδειας γι' αυτούς τους λόγους, αλλά οι τελευταίοι εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την εν λόγω προσωρινή αφαίρεση.

-Σε περίπτωση παραβίασης της σφραγίσεως (που αποτελεί και ποινικό αδίκημα) ύστερα από απόφαση προσωρινής αφαιρέσεως της άδειας και θέσεως σε λειτουργία του καταστήματος, αφαιρείται οριστικά η άδεια λειτουργίας του.

3. Σφράγιση ΚΥΕ

Η σφράγιση ΚΥΕ, αποτελεί διοικητικό μέτρο που έχει ως στόχο την διασφάλιση στην πράξη της διακοπής λειτουργίας του καταστήματος όταν αυτή προβλέπεται από το νόμο. Η σφράγιση αυτή καθεαυτή αποτελεί υλική πράξη και εκδήλωση άμεσου διοικητικού καταναγκασμού. Η σφράγιση γίνεται με (γραπτή) εντολή του δημάρχου από τη δημοτική αστυνομία ή το όργανο που ορίζεται «για τον σκοπό αυτόν από το οικείο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο και αποτελείται από υπαλλήλους ή και αιρετούς στην περίπτωση που δεν έχει συσταθεί δημοτική αστυνομία» (άρθρ. 80 παρ. 7 ΚΔΚ). Η ίδια διάταξη προβλέπει ότι «το αρμόδιο όργανο, κατά την εκτέλεση των ανωτέρω πράξεων, δύναται, όπου κρίνει αναγκαίο, να ζητά τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία υποχρεούται να την παρέχει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 159 και 161 του ΠΔ 141/1991 (ΦΕΚ 58 Α)».

Σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 6 εδ. γ ΚΔΚ, ο δήμαρχος οφείλει πάντως να παρέχει την εντολή προς σφράγιση, ενώ η παράβαση των σχετικών διατάξεων της εν λόγω παραγράφου χαρακτηρίζεται ως «πειθαρχικό αδίκημα και παράβαση καθήκοντος» και τιμωρείται κατά τις διατάξεις των άρθρων 142 και 143 του ΚΔΚ και κατά το άρθρο 259 ΠΚ.

Στην σχετική νομοθεσία, η σφράγιση ΚΥΕ προβλέπεται ρητά:

-Για τα ΚΥΕ που λειτουργούν χωρίς άδεια ή βάσει άδειας που εκδόθηκε στο όνομα άλλου προσώπου και "κλείνονται αυτεπαγγέλτως» (άρθρ. 9 ΑΝ 2520/1940 και 6 παρ. 9 Α1 β/8577 Υγ.Διάταξης).

-Όταν ο Νομάρχης επιβάλλει την προσωρινή ή οριστική απαγόρευση λειτουργίας ΚΥΕ κατά το άρθρο 11 παρ. 1 της Α1 β/8577 Υγ.διάταξης

-Όταν ανακαλείται ή αφαιρείται προσωρινά ή οριστικά η άδεια ΚΥΕ, καθώς και όταν αυτή παύει να ισχύει (άρθρ. 2 παρ. 2 ΠΔ 180/1979, άρθρ. 6 παρ. 7 και 9 της Α1 β/8577 Υγ.Διάταξης, άρθρ. 80 παρ. 6 ΚΔΚ).

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, είναι προφανές ότι η Δημοτική Αρχή πρέπει να προβαίνει στην επιβολή των διοικητικών κυρώσεων και την λήψη των προβλεπόμενων από το νόμο διοικητικών μέτρων και υλικών ενεργειών και να μην αναμένει την έκδοση αθωωτικών αποφάσεων από τα Ποινικά Δικαστήρια, στις περιπτώσεις εκείνες παραβιάσεων που ανακύπτουν και ποινικά αδικήματα.

Ως προς την διαδικασία σφράγισης, ο νέος ΚΔΚ παρέχει εξουσιοδότηση (άρθρ. 80 παρ. 9) για την έκδοση ΚΥA των Υπουργών ΕΣΔΔΑ, ΠΕΧΩΔΕ και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με την οποία θα καθορίζονται, μεταξύ άλλων, και ο τρόπος σφράγισης των ΚΥΕ. Στην πράξη, σήμερα, ακολουθείται συνήθως η διαδικασία που τηρούσαν παλαιότερα οι τότε αρμόδιες αστυνομικές αρχές: O εκμεταλλευτής ΚΥΕ ειδοποιείται εγγράφως για την αιτία, αλλά και την ακριβή ημερομηνία και ώρα σφράγισης του καταστήματός, ενώ καλείται παράλληλα να απομακρύνει εγκαίρως τα ευαλλοίωτα ή ευπαθή είδη που βρίσκονται εντός του καταστήματός του. Η ίδια η σφράγιση συνδυάζεται με το κλείδωμα και την αφαίρεση των κλειδιών του καταστήματος, ενώ για κάθε σφράγιση συντάσσεται και σχετική έκθεση από το αρμόδιο όργανο που την πραγματοποίησε.

................................................................................/////////......................................................................

 

 

Ε. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ:

Διαπιστώθηκε ότι σε δέκα τρία (13) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος έχουν υποβληθεί από το Α.Τ Αριδαίας από τρείς (3) μηνύσεις από 1-1-2011 μέχρι 31-7-2011 και η δημοτική αρχή έχει προβεί μέχρι σήμερα σε σφράγιση των εννέ(9) κταστημάτων. Τα υπόλοιπα τέσσερα(4) ζήτησαν και πέτυχαν να λάβουν από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Βεροίας προσωρινή διαταγή για μη σφράγιση των καταστημάτων τους μέχρι τη συζήτηση της υπόθεσης για ανάκληση της απόφασης σφράγισης(12-10-2011) με τον όρο να μη παίζει καθόλου μουσική εντός ή εκτός του κατσστήματος μετά την 23.00 ώρα.

Διαπιστώθηκε ότι σε πολλά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σερβίρονται αλκοολούχα ποτά σε ανήλικους μ΄αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο ακόμα και η ζωή των ανηλίκων, ενώ πολλές φορές ανήλικοι είναι θαμώνες των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος χωρίς να συνοδεύονται από ενήλικους.

Διαπιστώθηκε επίσης ότι πολλά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος καταλαμβάνουν κοινόχρηστους χώρους ή ακόμα και οδούς με ταρπεζοκαθίσματα χωρίς την απαιτούμενη άδεια της αρμοδίας αρχής, να έχουν τοποθετήσει πρόσθετες κατασκευές στα καταστήματα αυτά (νάυλον κλπ) χωρίς να πληρούν τις πολεοδομικές διατάξεις.

 

 

Ζ. ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ

 

Από τις προμνημονευθείσες διατάξεις, συνάγεται ότι στις αρμοδιότητες των Δήμων ανήκει η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων, που θα εξασφαλίζουν κατ' αρχάς ότι οι χώροι, οι οποίοι καθορίσθηκαν ως πεζοδρόμια ή πεζόδρομοι θα διατίθενται αποκλειστικά για τις προβλεπόμενες νόμιμες χρήσεις τους και ότι δεν θα χρησιμοποιούνται για αλλότριους σκοπούς που αναιρούν τον κοινόχρηστο χαρακτήρα τους. Οι όποιες δε διευθετήσεις ή προσωρινές παραχωρήσεις πεζοδρομίων και πεζοδρόμων, οι οποίες είναι επιτρεπτές, κατ΄ εξαίρεση του γενικού κανόνα της απαγόρευσης της κατάληψης της επιφάνειάς τους, θα πρέπει, αφενός μεν, να μην υπερβαίνουν, κατ΄ εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας, το απολύτως αναγκαίο για την υλοποίηση του εξυπηρετούμενου σκοπού μέτρο και αφετέρου, να είναι τέτοιας μορφής, ώστε να μην δυσχεραίνουν την κατά προορισμό χρήση τους.Επίσης ο Δήμος με τη Δημοτική Αστυνομία και η Ελληνική αστυνομία είναι αρμόδιοι για την τήρηση της έννομης τάξης όσον αφορά την ηχορύπανση και τον έλεγχο νομιμότητας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Το πρόβλημα έχει δημιουργηθεί εδώ και πολλά χρόνια από την αλλαγή της φυσιογνωμίας του αστικού περιβάλλοντος και από την οικονομική άνθηση που προσέφεραν οι ενασχολήσεις με καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Φυσικά το πρόβλημα αφορά το σύνολο των αστικών περιοχών του ελλαδικού χώρου και δεν αποτελεί μοναδικό φαινόμενο του οικείου Δήμου μας.

Ο δήμαρχος κ. Δημήτριος Πασόης αναγνωρίζοντας το μέγεθος του προβλήματος, πραγματοποίησε σύσκεψη με όλους τους αρμόδιους φορείςαπο την ανάληψη των καθηκόντων του μέχρι σήμερα τουλάχιστον δύο(20 φορές

Στη σύσκεψη διαπιστώθηκε σύμπνοια απόψεων, ενώ δρομολογήθηκαν και αρκετά ζητήματα που αφορούν στο Δήμο και το Αστυνομικό Τμήμα Αριδαίας. Πιο συγκεκριμένα, συζητήθηκαν αναλυτικά τα ζητήματα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, υπαίθριου λιανεμπορίου, εγκληματικότητας, πολεοδομικών παραβάσεων και λειτουργίας καταστημάτων.  Τέλος, συμφωνήθηκε η συνεργασία της Δημοτικής Αστυνομίας Πολεοδομίας με το Αστυνομικό Τμήμα Αριδαίας για την από κοινού αντιμετώπιση παραβάσεων."

Ο δήμαρχος μόλις περιήλθαν σ΄αυτόν ο απαιτούμενος προς σφράγιση αριθμός μηνύσεων προχώρησε στη σφράγιση όλων των καταστημάτων.

Η επιτροπή ποιότητας ζωής σε προσεχή συνεδρίαση θα συζητήσει και θα λάβει απόφαση για ανάκληση όλων των αποφάσεων παράτασης ωραρίου μουσικής.

 

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 

 

 1. Σε περίπτωση καταγγελιών για παράβαση των όρων λειτουργίας ενός καταστήματος ή πολεοδομικών παραβάσεων ο δήμος πρέπει να αποστέλλει άμεσα τη καταγγελία εφόσον αυτή αφορά παραβίαση υγειονομικών όρων , στην αρμόδια υπηρεσία Δ/σης υγείας, στην αρμόδια πολεοδομία και στο ΑΤ για έλεγχο και ανάκληση των αδειών που χορηγήθηκαν.

 2. Σε περίπτωση κατάληψης κοινοχρήστων χώρων (πεζόδρομοι,πεζοδρόμια, οδοί κλπ) η δημοτική αστυνομία να κάνει εντατικούς ελέγχους και να εφαρμόζει άμεσα τις άδειες που έχουν ακδοθεί.Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης δεν διαθέτει άδεια από την αρμόδια υπηρεσία για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου να απομακρύνει τυχόν τραπεζοκαθίσματα κλπ και να φαρμοζει το Νόμο(υποβολή μηνύσεων κλπ)

 3. Σε περίπτωση συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού μηνύσεων ο Δήμαρχος να προβαίνει στην έκδοση διοικητικής πράξης αφαίρεσης άδειας λειτουργίας και σφράγισης των καταστημάτων λόγω παραβάσεων της Α1 β 8577/83 Υγ Δ/ξεως και της 3/96 Αστ. Δ/ξεως όπως έχουν τροποποιηθεί μέχρι σήμερα.΄Εχει κριθεί με την υπ΄αριθμ 1316/2010 απόφαση του Αρείου Πάγου (ποινικό τμήμα) ότι αποτελεί παράβαση καθήκοντος η παράλειψη Δημάρχων να προβούν στην αφαίρεση άδειας λειτουργίας ή στη σφράγιση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος,

 4. Το Α.Τ να γνωμοδοτεί για τις παραχωρήσεις κοινόχρηστων χώρων πριν την έκδοση αδείας από το αρμόδιο τμήμα του Δήμου.

 5. Το πολεοδομικό γραφείο του Δήμου Αλμωπίας να πραγματοποιεί εκτεταμένους ελέγχους στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για κάθε κατασκευή σε κοινόχρηστο χώρο (πεζόδρομους, πεζοδρόμια ,οδούς κλπ)που εμπίπτει στις διατάξεις του Κώδικα της Βασιλικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας ο οποίος κυρώθηκε με το Π.Δ της 14-27.7.1999 (Δ΄580) όπως συμπληρώθηκε τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα(Ν.1577/85 , Ν. 2831/2000) και αν διαπιστώνει παραβάσεις να επιβάλλει τα κατά νόμο πρόστιμα και ο Δήμος Αλμωπίας να απομακρύνει τις πρόχειρες ή μόνιμες κατασκευές από τους παραπάνω κοινόχρηστους χώρος.

 6. Το Α.Τ Άριδαίας να προβαίνει σε συχνούς και εκτεταμένους ελέγχους στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τυχόν παραβάσεις υγειονομικών και αστυνομικών δ/ξεων και να αποστέλλει άμεσα στο Δήμο Αλμωπίας τις υποβληθείσες μηνύσεις για τις παραπέρα ενέργειες του Δημάρχου(σφράγιση -αφαίρεση αδείας κλπ)

 7. Η τοπική κοινότητα Αριδαίας και η επιτροπή ποιότητας ζωής του Δήμου Αλμωπίας να μη χορηγεί παρατάσεις ωραρίου εκτέλεσης μουσικής στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος πέραν του νομίμου. Σε περίπτωση υποτροπής και ειδικά όσον αφορά την ηχορύπανση, εκτέλεση μουσικής χωρίς άδεια, παραβίαση ωραρίου κοινής ησυχίας να αφαιρείται οριστικά η άδεια μουσικής.

 8. Το Α.Τ Αριδαίας να προβαίνει σε συχνούς και εκτεταμένους ελέγχους για την προστασία των ανηλίκων από χορήγηση αλκοολούχων ποτών από τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

 

 

 

 

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 77 παρ. 5 εδ. 3 ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α΄ 87 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης", υποβάλλεται:

Στον Δήμαρχο και κοινοποιείται:

 

Α) στους κ.κ. δημοτικούς συμβούλους Δήμου Αλμωπίας.

Β) στο Α.Τ Αριδαίας

Γ) στη Δημοτική αστυνομία

Δ) στο πολεοδομικό γραφείο

 

Αριδαία 16.8..2011

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης

 

 

 

 

Σταύρος Κλεισούρης


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png