Διαδικτυακές Πύλες - Δήμος Αλμωπίας - Ειδική πρόταση-πόρισμα για εκπρόθεσμη διεκπεραίωση αίτησης δημότη
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow Ειδική πρόταση-πόρισμα για εκπρόθεσμη διεκπεραίωση αίτησης δημότη

Ειδική πρόταση-πόρισμα για εκπρόθεσμη διεκπεραίωση αίτησης δημότη Εκτύπωση
   

ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

_____________________________________________

Τηλ:2384350205 Αριδαία 10-8--2011

Φαξ:2384350213 Αριθμ. Πρωτ 54

Ταχ.Δ/ση: Πλ.Α.Γάτσου

584.00 Αριδαία Κο Δήμαρχο Αλμωπίας

ΠΡΟΣ: Αριδαία

584.00 Αριδαία

ΚΟΙΝ: Δημοτικό Συμβούλιο

Αλμωπίας

 

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ-ΠΟΡΙΣΜΑ

...-...-...

 

 

 

ΘΕΜΑ: ΄΄ Εκπρόθεσμη διεκπεραίωση αίτησης δημότη΄΄

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

_____________

1.Εισαγωγή

2.Διαπιστώσεις

3.Νομοθετικό Πλαίσιο

4.Συμπεράσματα

5.Προτάσεις

6.Αναζήτηση ευθυνών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Αλμωπίας λαμβάνοντας υπόψη την 54/ 14-7-2011 αναφορά φυσικού προσώπου(τα στοιχεία τέθηκαν στη διάθεση του Συμπαραστάτη)κατοίκου Αριδαίας σχετικά με τη μη εμπρόθεσμη απάντηση του Δήμου Αλμωπίας σε υποβληθείσα αίτηση .

Κατόπιν των ανωτέρω ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης,εκτιμώντας τη σοβαρότητα ,τη διαχρονικότητα του προβλήματος προέβη στην σύνταξη της παρούσας ειδικής πρότασης -πόρισμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 77&5 εδ.3 του Ν.3852/2010.επιχειρώντας την καταγραφή του νομοθετικού πλαισίου για τα δικαιώματα των πολιτών και τις υποχρεώσεις που αφορούν τις δημοτικές υπηρεσίες έναντι των πολιτών, τις προτάσεις για την ελαχιστοποίηση του προβλήματος και την ανταπόκριση από μέρους των υπηρεσιών του Δήμου.

Η παρούσα πρόταση - πόρισμα πραγματεύεται το θέμα της έγκαιρης απάντησης σε αιτήσεις και αναφορές πολιτών προς τις υπηρεσίες του Δήμου και χωρίζεται σε έξι(6) κεφάλαια.

Η παρούσα πρόταση-πόρισμα κοινοποιείται και δημοσιεύεται σύμφωνα με τη διάταξη του αρθρ. 77&5 εδ 3 του Ν.3852/2010.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ:

Σύμφωνα με το αρθρ. 77&3 του Ν.3852/2010 ο Συμπαραστάτης δέχεται καταγγελίες θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του Δήμου ,των νομικών προσώπων και των επιχειρήσεων του και διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα,ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερόμενους. Επίσης σύμφωνα με το αρθρ. 77&5 περ.3 ο Συμπαραστάτης μπορεί να προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεων της με το κοινό.

Στο πλαίσιο των διαμεσολαβητικών ενεργειών του, ζήτησε με το υπ΄αριθμ 54/19-7-2011 έγγραφό του από τον Δήμαρχο Αλμωπίας και από τους 1)Οικονομική υπηρεσία 2) Δ/τή του Δήμου 3) Τεχνική Υπηρεσία να του γνωρίσουν σχετικά με τα καταγγελλόμενα(επισυνάπτω σχετικό έγγραφο).

Το γραφείο του Δημάρχου του γνωστοποίησε ότι λόγω αρμοδιότητας η αίτηση διεκπεραιώθηκε από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία στις 30-6-2011.

Η αρμόδια οικονομική υπηρεσία του απέστειλε την απαντητική επιστολή με ημερομηνία 30-6-2011.(επισυνάπτω σχετική απάντηση) καθώς και διευκρινήσεις επί των ερωτημάτων μου στις 25-7-2011(επισυνάπτω σχετικό έγγραφο).

Ο Δ/τής του Δήμου Αλμωπίας του γνωστοποίησε ότι η αίτηση χρεώθηκε για απάντηση στο γραφείο Δημάρχου και κοινοποιήθηκε στην οικονομική υπηρεσία και στην τεχνική υπηρεσία(επισυνάπτω σχετικό έγγραφο0 και ότι η οικονομική υπηρεσία απάντησε με ταυτάριθμο αριθμό πρωτοκόλλου όπως συνηθίζεται στις 30-6-2011. Η απαντητική επιστολή ταχυδρομήθηκε μέσω του γραφείου διεκπεραίωσης στις 21-7-2011.(Επισυνάπτω σχετικό έγγραφο και ότι λόγω έλλειψης κατάλληλου προσωπικού αυτή διεξάγεται δυσχερώς από άτομα με μειωμένο ωράριο ή με ειδικές ανάγκες χωρίς τις σχετικές γνώσεις που απαιτούνται και πολλές φορές με αρκετή καθυστέρηση .

Η τεχνική υπηρεσία του γνωστοποίησε ότι είναι αναρμόδια και αρμόδια για να απαντήσει είναι η οικονομική υπηρεσία.

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης ζήτησε στη συνέχεια από τον Δ/τη να του προσκομίσει αντίγραφο του βιβλίου διεκπεραίωσης αλληλογραφίας για να ελέγξει τις σχετικές εγγραφές αποστολής της σχετικής απαντητικής επιστολής.

Ο Δ/της στις 1-8-2011 του απέστειλε αντίγραφο του βιβλίου διεκπεραίωσης από το οποίο προκύπτει ότι η απαντητική επιστολή διεκπεραιώθηκε την 21-7-2011.(Επισυνάπτω σχετικό έγγραφο)

Στην συγκεκριμένη περίπτωση διαπιστώθηκε ότι η καταγγελία είναι βάσιμη. Η αίτηση πρωτοκολλήθηκε στις 2-5-2011, η φερόμενη απάντηση φέρει ημερομηνία 30-6-2011 και από το βιβλίο διεκπεραίωσης προκύπτει ότι η απαντητική επιστολή διεκπεραιώθηκε(ταχυδρομήθηκε ) στις 21-7-2011 μέσω ΕΛΤΑ.

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ:

Σύμφωνα με το άρθρο 10&3 του Συντάγματος, το άρθρο 6& 1 του Ν.3242/2004 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα το αρθρ. 4 &1α και άρθρο 10 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας η διεκπεραίωση υποθέσεων από τη διοίκηση πρέπει να γίνεται σε αποκλειστική προθεσμία κατ΄ ανώτερο όριο μέσα σε εξήντα (60) ημέρες.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν 3244/2004 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα σε περίπτωση μη τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται στις διατάξεις όπως κάθε φορά ισχύουν , καταβάλλεται πλήρης αποζημίωση στον αιτούντα από τον οικείο φορέα .

Σύμφωνα με το άρθρο 142 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ο Δήμαρχος , Αντιδήμαρχος κλπ διαπράττουν το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος όταν από βαριά αμέλεια ή από πρόθεση ή από δόλο διαπράξουν κάποιο αδίκημα και τιμωρούνται με την πειθαρχική ποινή της αργίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 111&1γ του Ν.3584/2007(Κώδικας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων) οι υπάλληλοι που είναι υποχρεωμένοι να απαντήσουν στον αναφερόμενο αν παραλείψουν να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους, διαπράττουν πειθαρχικό αδίκημα.,

Σύμφωνα με το άρθρο 241 Π.Κ υπάλληλος που στα καθήκοντά του ανάγεται η έκδοση ή σύνταξη δημοσίου εγγράφου, αν σε τέτοια βεβαιώνει με πρόθεση ψευδές περιστατικό που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες τιμωρείται με φυλάκιση.

Σύμφωνα με το άρθρο 259 Π.Κ υπάλληλος που με πρόθεση παραβαίνει τα καθήκοντά της υπηρεσίας με σκοπό να προσπορίσει τον εαυτό του ή σε άλλο παράνομο όφελος ή για να βλάψει το κράτος ή κάποιον άλλο τιμωρείται με φυλάκιση.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:

Από τη διενεργηθείσα έρευνα προέκυψε σύμφωνα με την ημερομηνία της απαντητικής επιστολής ότι η διοίκηση και συγκεκριμένα ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος ανταποκρίθηκε εμπρόθεσμα στο αίτημα υπογράφοντας τη σχετική απαντητική επιστολή εμπρόθεσμα δηλ. εντός εξήντα(60) ημερών από την υποβολή της αίτησης..

Από τη διενεργηθείσα έρευνα προέκυψε ότι η απαντητική επιστολή δεν διεκπεραιώθηκε(ταχυδρομήθηκε) μέσα στις νόμιμες προθεσμίες δηλ. εντός εξήντα (60) ημερών.

Από την διενεργηθείσα έρευνα προέκυψε ότι υπάρχουν ενδείξεις διάπραξης πειθαρχικού αδικήματος υπαλλήλων ή υπαλλήλου του Δήμου Αλμωπίας .

Από την διενεργηθείσα έρευνα προέκυψε ότι δεν υπάρχουν ούτε αποχρώσεις ενδείξεις για διάπραξη ποινικών αδικημάτων εκ μέρους των εμπλεκομένων αιρετών και υπαλλήλων του Δήμου Αλμωπίας (νόθευση εγγράφου,πλαστογραφία, παράβαση καθήκοντος)

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:

1. Ο Δήμαρχος Αλμωπίας ως προϊστάμενος όλων των υπηρεσιών του Δήμου να διατάξει τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης για να διακριβωθούν τυχόν πειθαρχικές ευθύνες των εμπλεκομένων υπαλλήλων .

2. Να διεκπεραιώνονται οι αιτήσεις και αναφορές από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα(60) ημερών όταν αφορούν θέματα που εμπλέκονται πέραν της μιας υπηρεσίας ή χρήζουν περαιτέρω έρευνας για απάντηση.

3. Να χρεώνονται τα έγγραφα κατά την είσοδο με σαφήνεια στις αρμόδιες υπηρεσίες για το ποια υπηρεσία πρέπει να ενεργήσει και να σημειώνεται ο χρόνος απάντησης και από ποιο τμήμα.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ:

Πρέπει να αναζητηθούν τυχόν πειθαρχικές ευθύνες στους υπαλλήλους που εμπλέκονται και φέρεται ότι χρεώθηκαν για διεκπεραίωση την από 2-5-2011 αίτηση της αιτούσας.

Πρέπει σε περίπτωση που προκύψουν πειθαρχικές ευθύνες οι υπαίτιοι να τιμωρηθούν σύμφωνα με το Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης είναι στη διάθεσή σας για κάθε παραπέρα ενημέρωση σας.

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης

Δήμου Αλμωπίας

 

 

Σταύρος Κλεισούρης


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png