ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow Αποτελέσματα ΣΟΧ 2 2011

Αποτελέσματα ΣΟΧ 2 2011 Εκτύπωση
   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Αριδαία  10 Αυγούστου 2011

Αριθ. Πρωτ.      30403  

Αριθμ.Απόφασης  1130

Δ/νση:

Ταχ. Κώδικας

Πληροφορίες

'

Fax

       e-mail

:

:

:

:

:

:

Πλ. Αγγελή Γάτσου

584 00 ΑΡΙΔΑΙΑ

Λαζοπούλου Α.

23843 50 206

23840 21 226

arxlaz@hayoo.gr

 

 

ΘΕΜΑ «Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα»

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

            Έχοντας υπόψη

1.Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε, τροποποιήθηκε  και             ισχύει με τους Νόμους 2247/1994, 2266/1994, 2225/1994, 2349/1995, 2434/1996, 2527/1997, 3051/2002.

2.Τις  διατάξεις  του  Ν.  3852/10  (ΦΕΚ  87  τεύχος  Α΄,  7-6-10)  Νέα  Αρχιτεκτονική  της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - πρόγραμμα «Καλλικράτης».

3.Την αριθ.28484/16-6-2011 Εγκριτική Απόφαση της Τετραμελούς Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), όπως ισχύει.

4.Το αριθ.28945/16-6-2011  έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Εγκριση πρόσληψης προσωπικού  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα».

5.Την αρ.πρωτ. 26834/8-7-2011 Ανακοίνωση-Πρόσκληση του Δήμου Αλμωπίας για την υποβολή αιτήσεων

9.Τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων  κατά κατηγορίες  και άποψη εντοπιότητας  και κριτηρίων

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

            Προσλαμβάνουμε  για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα έκτακτο προσωπικό:

Έντεκα [11] ΥΕ 16 Εργατών-τριών Καθαριότητας

Τέσσερις[4]  ΔΕ οδηγών στην υπηρεσία καθαριότητας [απορριματοφόρο]

Ένας [1] ΔΕ 28 χειριστών μηχ/τος έργων [εκσκαφέα-φορτωτή] της τεχνικής υπηρεσίας

Ένας [1] ΔΕ χειριστών καλαθοφόρου οχήματος της υπηρεσίας ηλεκτροφωτισμού

Ένας [1] ΔΕ χειριστών γκρέιντερ της τεχνικής υπηρεσίας

Ένας [1] ΔΕ υδραυλικών άρδευσης της υπηρεσίας άρδευσης

Ένας [1] ΥΕ εργατών-τριών γενικών καθηκόντων

 κατά τη σειρά των αντιστοίχων πινάκων  επιλογής  και κατάταξης, με   σχέση  εργασίας  ιδιωτικού   δικαίου   ορισμένου   χρόνου,   διάρκειας   απασχόλησης    οκτώ [8] μηνών  και

Α] από 12-8-2011  έως 11-4-2012

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1

Γιαννακόπουλος

Κυριάκος

Νεοκλής

ΔΕ Οδηγός στην Υπηρεσία Καθ/τας [απορριματοφόρο]

2

Βαφείδης

Θεόδωρος

Πρόδρομος

ΔΕ Οδηγός στην Υπηρεσία Καθ/τας [απορριματοφόρο]

3

Παπαδόπουλος

Χαράλαμπος

Παντελής

ΔΕ Οδηγός στην Υπηρεσία Καθ/τας [απορριματοφόρο]

4

Λυμπερόπουλος

Αριστομένης

Κωνσταντίνος

ΔΕ Οδηγός στην Υπηρεσία Καθ/τας [απορριματοφόρο]

5

Παπαδόπουλος

Νικόλαος

Θεόδωρος

ΔΕ28 Χειριστών μηχ/τος έργων [εκσκαφέα-φορτωτή]

6

Γάτσος

Εμμανουήλ

Χρήστος

ΔΕ Χειριστών καλαθοφόρου οχήματος  [1η επιλογή]

7

Χρυσουλίδης

Μιχαήλ

Απόστολος

ΔΕ Χειριστών Γκρέιντερ

8

Δεμεσώρης

Χρήστος

Γεώργιος

ΔΕ υδραυλικών άρδευσης

Ο Χρυσουλίδης Μιχαήλ  είναι πρώτος επιλαχών στην παραπάνω ειδικότητα αλλά προσλαμβάνεται  λόγω του ότι ο επιτυχών  είναι ο Γάτσος Εμμανουήλ  του οποίου 1η επιλογή είναι η ειδικότητα  χειριστού καλαθοφόρου.

 

Β] από 18-8-2011   μέχρι   17-4-2012

 

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1

Διπλαρίδου

Αικατερίνη

Χρήστου

ΥΕ Εργάτρια Καθαριότητας

2

 Ξανθού

Μαρία 

Διονύσιος

ΥΕ Εργάτρια Καθαριότητας

3

Μπίνος

Παρασκευάς

Ιωάννης

ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας

4

Νικολαϊδης

Αντώνιος

Ιωάννης

ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας

5

Λεμονίδης

Κωνσταντίνος

Βασίλειος

ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας

6

Βέσκος

Γεώργιος

Ιωάννης

ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας

7

Ορμάνη

Δήμητρα

Πέτρος

ΥΕ Εργάτρια Καθαριότητας

8

Μουρατίδου

Αννα

Χαράλαμπος

ΥΕ Εργάτρια Καθαριότητας

9

Δήμου

Νικόλαος

Ιωάννης

ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας

10

Πασχαλίδης

Ευάγγελος

Ανδρέας

ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας

11

Μουμτζίδης

Αντώνιος

Χρυσόστομος

ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας

12

Λαγόπουλος

Ιωάννης

Γεώργιος

ΥΕ Εργάτης Γενικ. Καθηκόντων[1η επιλογή]

     Ο Μουμτζίδης Αντώνιος    είναι πρώτος επιλαχών  στην παραπάνω ειδικότητα, αλλά προσλαμβάνεται  λόγω του ότι   πρώτος επιτυχών  είναι ο Λαγόπουλος Ιωάννης ,   του οποίου  1η επιλογή είναι η ειδικότητα  Εργάτης Γενικών Καθηκόντων.  

         Οι προσληφθέντες απολύονται όταν:

-Ανασταλεί ή διακοπεί  η  εκτέλεση των εργασιών  από έλλειψη πιστώσεων  ή οποιαδήποτε  άλλη αιτία.

-Λόγω ακαταλληλότητας ή ανεπάρκειας ή μη αποδοτικότητας  των προσλαμβανομένων  κατά την εκτέλεση της εργασίας τους.

-Αν οι προσληφθέντες  αποχωρήσουν ή απομακρυνθούν  πριν την λήξη της συμβάσεώς τους, αντικαθίστανται  με άλλους από τους εγγεγραμμένους  και διαθέσιμους στους πίνακες  της οικείου  ειδικότητας  και κατηγορίας  κατά την σειρά κατάταξής τους.

            Οι προσληφθέντες  θα  εκτελούν  συνεχή ή διακεκομμένη εργασία, ανάλογα  με τις ανάγκες τους Δήμου.-           

                                                                                                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 

 

 

 

                                                                                                  ΔΗΜΗΤΡΗΣ   ΠΑΣΟΗΣ


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png