ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΚΕ.Κ.Π.-Α. arrow Ορισμός Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.

Ορισμός Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Εκτύπωση
   

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 

Α.Δ.Σ. : 40/2011

ΘΕΜΑ: Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου νέου ΝΠΔΔ με την επωνυμία “ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ” (άρθρο 103 παρ.4 Ν.3852/2010)

Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 28 Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 (6:00 μ.μ.) συνεδρίασε τακτικά το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό 3926/24-2-2011, που δόθηκε στον καθένα δημοτικό σύμβουλο σύμφωνα με τα άρθρα 67 του Ν.3852/2010 και του άρθρ. 95 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ).

Διαπιστώθηκε ότι υπήρξε νόμιμη απαρτία δηλαδή από τα 27 μέλη Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντα 26

Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Πασόης Δημήτριος.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1. Νικολαϊδης Κων/νος- Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

 2. 2. Τραπεζανίδης Γεώργιος

 3. 3. Παρούτογλου Νικόλαος

 4. 4. Καλδερεμτζή Δέσποινα

 5. 5. Ιωαννίδης Ιωάννης

 6. 6. Καραμαριάς Σταύρος

 7. 7. Μπαγκή Αικατερίνη

 8. 8. Ταγκαλίδης Γεώργιος

 9. 9. Τσαβδάρης Αναστάσιος

 10. 10.Δεμιρτζίδης Θωμάς

 11. 11.Κανονίδης Βασίλειος

 12. 12.Δούκα Αθηνά

 13. 13.Θεοδωρίδης Αναστάσιος

 14. 14.Σπρίτος Χρήστος

 15. 15.Τζέκος Πέτρος

 16. 16.Χρήστου Αναστάσιος

 17. 17.Ζέρζης Πέτρος

 18. 18.Ζιάκα – Βαλιανάτου Μαρία-Κωνσταντίνα

 19. 19.Αραμπατζής Αναστάσιος

 20. 20.Τζιβιτζίδης Γεώργιος

 21. 21.Δεμίρης Πρόδρομος

 22. 22.Κετικίδης Ιωάννης

 23. 23.Μπίνος Χρήστος

 24. 24.Χουρσόγλου Χρήστος

 25. 25.Κόϊος Πασχάλης

 26. 26.Αποστολίδης Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1. Σπελέτας Ματθαίος

Παρόντες ήταν και οι Πρόεδροι :

1.Αβραάμ Δημήτριος -Δημοτικής Κοινοτητας Αριδαίας

2.Κώτσος Γεώργιος -Τοπικής Κοινότητας Λουτρών

3.Μήντσης Νικόλαος -Τοπικής Κοινότητας Σωσάνδρας

4.Κοροσιάδης Γεώργιος-Τοπικής Κοινότητας Εξαπλατάνου, οι οποίοι προσκλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρ. 67 του Ν.3852/2010.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η δημοτική υπάλληλος Θεοδωρίδου Μεταμόρφη, για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Εισηγούμενος το 07ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο, κ.Πασόη Δημήτριο, ο οποίος είπε τα εξής :

Στην παρ.4 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010 ορίζονται τα εξής:

«4.Με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών ορίζονται το όνομα, ο σκοπός, η διοίκηση, η περιουσία και οι πόροι του νομικού προσώπου που προκύπτει από τη συγχώνευση.

Η πράξη αυτή μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου νομιμότητας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως από τον οικείο δήμο. Στην ίδια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου ορίζεται το διοικητικό συμβούλιο του νομικού προσώπου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν. 3463/2006, όπως ισχύει.

Μέχρι τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης του δημοτικού συμβουλίου παρατείνεται αυτοδικαίως η θητεία των μελών των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων που περιέρχονται στο νέο δήμο.»

Σύμφωνα με το άρθρο 240 του Ν.3463/06, όπως ισχύει, ορίζονται τα εξής:

«1. Τα δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα διοικούνται από το διοικητικό συμβούλιο, που αποτελείται από πέντε έως δεκαπέντε μέλη, τα οποία μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας, δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι και δημότες ή κάτοικοι που είναι χρήστες των υπηρεσιών του νομικού προσώπου ή που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις, ανάλογα με το σκοπό του νομικού προσώπου, καθώς και ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων του νομικού προσώπου, εφόσον αυτό απασχολεί περισσότερους από δέκα (10) εργαζομένους. Ο ανωτέρω εκπρόσωπος προτείνεται από τη γενική συνέλευση των τακτικών υπαλλήλων εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που θα αποσταλεί η σχετική πρόσκληση. Ένα τουλάχιστον εκ των μελών του διοικητικού συμβουλίου ορίζεται από τη μειοψηφία του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Εάν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι περισσότερα από πέντε (5), δύο (2) τουλάχιστον από αυτά ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Είναι δυνατόν η μειοψηφία αντί δημοτικού ή κοινοτικού συμβούλου να ορίσει ως εκπρόσωπο της δημότη ή κάτοικο, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. Σε περίπτωση που η μειοψηφία δεν ορίσει συμβούλους, δημότες ή κατοίκους, ή εκείνοι που έχουν οριστεί παραιτηθούν, χωρίς να αντικατασταθούν, μετέχουν σύμβουλοι, δημότες ή κάτοικοι που ορίζονται από την πλειοψηφία. Στις περιπτώσεις που το νομικό πρόσωπο λειτουργεί στην περιφέρεια τοπικού διαμερίσματος ένα μέλος προτείνεται από το οικείο συμβούλιο. Μετά τον ορισμό των μελών το δημοτικό συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση που μέλος έχει ορισθεί, από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της Κοινότητας, αυτός αυτοδικαίως καθίσταται και πρόεδρος αντιστοίχως, του διοικητικού συμβουλίου.

Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου ορίζεται με την απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με απόφαση δημοτικού συμβουλίου για σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους.

Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος. Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον αντιπρόεδρο.»

Με την υπ’ αριθμ. 39/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συστάθηκε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία “ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ” .

Βάσει των ανωτέρω προτείνουμε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποτελείται από έντεκα (11) μέλη και πιο συγκεκριμένα :

 • ως Πρόεδρο έναν (1) δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας, ο οποίος ορίζεται από τον Δήμαρχο.

 • Τρεις (3) Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων ένας (1 τουλάχιστον) ορίζεται από την πλειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου και 2 από την μειοψηφία.

 • Τρία (3) μέλη που είναι χρήστες των υπηρεσιών του νομικού προσώπου.

 • Τρία (3) μέλη τα οποία κατέχουν ανάλογη επαγγελματική εμπειρία και τις απαραίτητες γνώσεις που συνάδουν με το σκοπό του Ν.Π.Δ.Δ.

 • Ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων

Στη συνέχεια κάλεσε τους Προέδρους των παρατάξεων της μειοψηφίας να προτείνουν δύο υποψήφιους ως μέλη της επιτροπής με τους αναπληρωτές τους.

Ο Πρόεδρος της ελάσσονος μειοψηφίας, κ.Μπίνος Χρήστος πρότεινε τον Δημοτικό Σύμβουλο κ.Χουρσόγλου Χρήστο του Δημητρίου με αναπληρωτή του τον κ. Κόϊο Πασχάλη του Νικολάου. Από την παράταξη της μείζονος μειοψηφίας, δεν τέθηκαν υποψηφιότητες, όπως δεν τέθηκε άλλη υποψηφιότητα και από την ελλάσωνα μειοψηφία. Ως εκ τούτου ορίστηκε από την πλειοψηφία ως μέλος, ο δημοτικός σύμβουλος κ.Θεοδωρίδης Αναστάσιος του Συμεών με αναπληρωτή του τον κ. Ιωαννίδη Ιωάννη του Θεοδώρου.

Υπενθυμίζεται ότι στις περιπτώσεις διορισμού ή υποδείξεως από το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α., μελών διοικητικών συμβουλίων ή άλλων συλλογικών οργάνων διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ.., τα οποία συγκροτούνται μετά την 12η Σεπτεμβρίου 2000, εκπροσωπούνται υποχρεωτικά και τα δύο φύλα σε ποσοστό ίσο, για κάθε φύλο, με το 1/3 τουλάχιστον των οριζόμενων από το Δήμο ή την Κοινότητα μελών (άρθρο 6, παρ 1, εδ.β, Ν 2839/2000).

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Δημάρχου και :

 • την παρ.4 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010

 • το άρθρο 240 του Ν. 3463/06, όπως ισχύει

 • την αριθ. 39/2011 απόφαση του ΔΣ περί σύστασης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία “ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ”

 • το άρθρο 6, παρ 1, εδ.β, Ν 2839/2000

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Τον ορισμό των παρακάτω μελών του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία “ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ” , ως εξής:

 1. 1. Πρόεδρος: η κα Καλδερεμτζή Δέσποινα του Θεοδώρου Δημοτική Σύμβουλος πλειοψηφίας, με αναπληρώτριά της την κα Βέσκου Ελένη του Πετρου, (κάτοικος Αλμωπίας χρήστρια των υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ.)

 2. 2. Αντιπρόεδρος : o κ.Καραϊσαρίδης Γεώργιος του Ελευθερίου, (κάτοικος Δήμου Αλμωπίας ο οποίος κατέχει ειδικές γνώσεις) με αναπληρωτή του τον κ.Τζάτση Δήμο του Δημητρίου, (κάτοικος Δήμου Αλμωπίας ο οποίος κατέχει ειδικές γνώσεις)

 3. 3. Μέλος : o κ.Σπρίτος Χρήστος του Νικολάου, Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας, με αναπληρωτή του τον κ.Νικολαϊδη Κων/νο του Εμμανουήλ, Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας.

 4. 4. Μέλος : η κα Γενίτσαρη Χρυσαλίδα του Βασιλείου, (χρήστρια των υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ.) με αναπληρώτριά της την κα Πασόη Χρυσάνθη (χρήστρια των υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ.)

 5. 5. Μέλος : η κα Τζάρη Μαρία-Μαγδαληνή του Γρηγορίου,( κάτοικος Δήμου Αλμωπίας η οποία κατέχει ειδικές γνώσεις), με αναπληρώτριά της την κα Σαβρανίδου Αριάδνη του Δημητρίου( κάτοικος Δήμου Αλμωπίας η οποία κατέχει ειδικές γνώσεις)

 6. 6. Μέλος : ο κ.Τσαμπούρης Δημήτριος του Χρήστου, κάτοικος Δήμου Αλμωπίας (χρήστης των υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ.) με αναπληρωτή του τον Λούγκα Χρήστο του Αναστασίου (χρήστης των υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ.)

 7. 7. Μέλος : o κ.Παρασκευόπουλος Μιχαήλ του Ιωάννη, (κάτοικος Δήμου Αλμωπίας ο οποίος κατέχει ειδικές γνώσεις) με αναπληρωτή του τον κ. Κωνσταντινίδη Νικόλαο του Γεωργίου, (κάτοικος Δήμου Αλμωπίας ο οποίος κατέχει ειδικές γνώσεις)

 8. 8. Μέλος : ο κ. Παππάς Δημήτριος του Πέτρου κάτοικος Δήμου Αλμωπίας (χρήστης των υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ.), με αναπληρωτή του τον κ.Μιτακα Διονύσιο του Τρύφωνα (χρήστης των υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ.)

 9. 9. Μέλος : Εκπρόσωπος Εργαζομένων ( ο οποίος θα προταθεί από τη γενική συνέλευση των τακτικών υπαλλήλων)

 10. 10.Μέλος : o κ. Θεοδωρίδης Αναστάσιος του Συμεών, Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας με αναπληρωτή του τον κ. Ιωαννίδη Ιωάννη του Θεοδώρου, Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας, ελλείψει πρότασης από τη μειοψηφία.

 11. 11.Μέλος : ο κ. Χουρσόγλου Χρήστος του Δημητρίου, Δημοτικός Σύμβουλος μειοψηφίας, με αναπληρωτή του τον Κόϊο Πασχάλη του Νικολάου Δημοτικός Σύμβουλος μειοψηφίας

Την πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει η αντιπρόεδρος

Β. Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον αντιπρόεδρο.

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 40/2011

.......................................................................................................................………

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστικε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

(υπογραφή)

 

Ακριβές Απόσπασμα

Αριδαία 28-02-2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

(υπογραφές)

 

 

 

 

 

 

 


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png