ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΚΕ.Κ.Π.-Α. arrow Απόφαση Συγχώνευσης Νομικών Προσώπων Δήμου Αριδαίας και Δήμου Εξαπλατάνου

Απόφαση Συγχώνευσης Νομικών Προσώπων Δήμου Αριδαίας και Δήμου Εξαπλατάνου Εκτύπωση
   

 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 03/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 

 

Α.Δ.Σ. 39/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συγχώνευση των Νομικών Προσώπων με την επωνυμία : Α) «Ενιαίος Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δήμου Αριδαίας», Β) «Ενιαίος Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δήμου Εξαπλατάνου», Γ) «Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) Δήμου Αριδαίας», Δ) «Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) Δήμου Εξαπλατάνου», Ε) «Κέντρο Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕ.Φ.Ο.) Δήμου Αριδαίας» και ΣΤ) «Κέντρο Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕ.Φ.Ο.) Δήμου Εξαπλατάνου»

 

 

Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 28 Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 (6:00 μ.μ.) συνεδρίασε τακτικά το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό 3926/24-02-2011, που δόθηκε στον καθένα δημοτικό σύμβουλο σύμφωνα με τα άρθρα 67 του Ν.3852/2010 και του άρθρ. 95 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ).

Διαπιστώθηκε ότι υπήρξε νόμιμη απαρτία δηλαδή από τα 27 μέλη Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντα 26

Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Πασόης Δημήτριος.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

 1. Νικολαϊδης Κων/νος- Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

 2. Τραπεζανίδης Γεώργιος

 3. Παρούτογλου Νικόλαος

 4. Καλδερεμτζή Δέσποινα

 5. Ιωαννίδης Ιωάννης

 6. Καραμαριάς Σταύρος

 7. Μπαγκή Αικατερίνη

 8. Ταγκαλίδης Γεώργιος

 9. Τσαβδάρης Αναστάσιος

 10. Δεμιρτζίδης Θωμάς

 11. Κανονίδης Βασίλειος

 12. Δούκα Αθηνά

 13. Θεοδωρίδης Αναστάσιος

 14. Σπρίτος Χρήστος

 15. Τζέκος Πέτρος

 16. Χρήστου Αναστάσιος

 17. Ζέρζης Πέτρος

 18. Ζιάκα – Βαλιανάτου Μαρία-Κωνσταντίνα

 19. Αραμπατζής Αναστάσιος

 20. Τζιβιτζίδης Γεώργιος

 21. Δεμίρης Πρόδρομος

 22. Κετικίδης Ιωάννης

 23. Μπίνος Χρήστος

 24. Χουρσόγλου Χρήστος

 25. Κόϊος Πασχάλης

 26. Αποστολίδης Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

 1. Σπελέτας Ματθαίος

Παρόντες ήταν και οι Πρόεδροι :

1.Αβραάμ Δημήτριος -Δημοτικής Κοινότητας Αριδαίας

2.Κώτσου Γεώργιος -Τοπικής Κοινότητας Λουτρών

3.Μήντσης Νικόλαος –Τοπικής Κοινότητας Σωσάνδρας

4.Κοροσιάδης Γεώργιος -Τοπικής Κοινότητας Εξαπλατάνου, οι οποίοι προσκλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρ. 67 του Ν.3852/2010.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η δημοτική υπάλληλος Θεοδωρίδου Μεταμόρφη , για την τήρηση πρακτικών.

Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Εισηγούμενος το 6ο θέμα ημερησίας διάταξης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο κ. Πασόη Δημήτρη, ο οποίος είπε τα εξής :

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010:

«1. Κάθε δήμος μπορεί να συνιστά ή να έχει:

α) Έως δύο (2) νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ένα για τους τομείς αρμοδιοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και ένα για τους τομείς πολιτισμού, αθλητισμού και περιβάλλοντος, όπως αυτοί προβλέπονται στο άρθρο 75 του ν. 3463/2006, όπως ισχύει. Εάν ο δήμος διαθέτει κοινωφελή επιχείρηση τότε μπορεί να έχει έως ένα (1) νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

Στους δήμους με πληθυσμό άνω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) κατοίκων, μπορεί να λειτουργούν έως δύο (2) νομικά πρόσωπα για καθέναν από τους τομείς αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.

β) Ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για τη διοίκηση και διαχείριση ζώνης λιμένα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.»

Στο πρώτο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 102 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι τα δημοτικά και κοινοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που έχουν συσταθεί από δήμο ή κοινότητα που συνενώνεται, περιέρχονται αυτοδικαίως στο νέο δήμο από την έναρξη λειτουργίας του.

Επιπλέον στο πρώτο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που περιέρχονται στο νέο δήμο σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.3852/2010, συγχωνεύονται υποχρεωτικά σε ένα νομικό πρόσωπο για καθέναν από τους τομείς αρμοδιότητας που προβλέπονται στην περίπτωση α΄ της παρ.1. του άρθρου 103 του Ν.3852/2010.

Με την παρ.4 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010 ορίζονται τα εξής:

«4.Με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών ορίζονται το όνομα, ο σκοπός, η διοίκηση, η περιουσία και οι πόροι του νομικού προσώπου που προκύπτει από τη συγχώνευση. Η πράξη αυτή μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου νομιμότητας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως από τον οικείο δήμο. Στην ίδια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου ορίζεται το διοικητικό συμβούλιο του νομικού προσώπου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν. 3463/2006, όπως ισχύει. Μέχρι τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης του δημοτικού συμβουλίου παρατείνεται αυτοδικαίως η θητεία των μελών των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων που περιέρχονται στο νέο δήμο.»

Με τις παρ.3,4 και 5 του άρθρου 241 του Ν. 3463/2006 ορίζονται τα εξής:

«3. Νομικά πρόσωπα του άρθρου αυτού, που συστήθηκαν με οποιονδήποτε τρόπο, καταργούνται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, ύστερα από απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Από την δημοσίευση της απόφασης κατάργησης, η τυχόν περιουσία τους περιέρχεται αυτοδικαίως στον Δήμο ή την Κοινότητα που τα σύστησε.

Νομικά Πρόσωπα τα οποία μετά την πάροδο διετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος ή δύο έτη μετά τη δημοσίευση της συστατικής τους πράξης δεν έχουν συντάξει προϋπολογισμό και απολογισμό για δύο διαδοχικά οικονομικά έτη καταργούνται. Η σχετική πράξη κατάργησης εκδίδεται από το Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας.

Το προσωπικό που υπηρετεί στα νομικά πρόσωπα που καταργούνται, εντάσσεται στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα κατά τις διατάξεις του άρθρου 318 του Ν.1188/1981, όπως ισχύει.»

Στην εγκ. 11/οικ.4569/27-01-2011 ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. διευκρινίζεται ότι αναφορικά με τη δυνατότητα του νέου δήμου να προβεί σε κατάργηση ενός ΝΠΔΔ της χωρικής του αρμοδιότητας, ισχύουν τα προβλεπόμενα στις παρ. 3,4 και 5 του άρθρου 241 ΚΔΚ και ότι όπου αναφέρεται ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, νοείται ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 

Ο Δήμος Αλμωπίας προέκυψε από τη συνένωση των Δήμων Αριδαίας και Εξαπλατάνου

Στους ανωτέρω Δήμους πριν τη συγχώνευση λειτουργούσαν τα εξής Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου:

1. Ενιαίος Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δήμου Αριδαίας ο οποίος συστήθηκε με την υπ’ αριθμ.101/2001 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αριδαίας, και του οποίου ο σκοπός, η περιουσία, οι πόροι κ.α. ορίζονται στην απόφαση 3434/01 του ΓΓ της Περιφέρειας η οποία δημοσιεύτηκε στο αριθ.719/τ.Β/12-06-2001 ΦΕΚ. Η παραπάνω απόφαση του ΓΓ της Περιφέρειας τροποποιήθηκε με την 6527/14-10-2008 απόφαση του ιδίου (ΦΕΚ 2356/τΒ/2008).

2. Ενιαίος Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Εξαπλατάνου ο οποίος συστήθηκε με την υπ’ αριθμ. Απόφαση 178/2001του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Εξαπλατάνου, και του οποίου ο σκοπός, η περιουσία, οι πόροι κ.α. ορίζονται στην απόφαση 19.373/27-11-2001 του ΓΓ της Περιφέρειας η οποία δημοσιεύτηκε στο αριθ. 47/τ.Β΄/23-01-2002 ΦΕΚ, με την οποία καταργήθηκαν η αριθμ. 3621-27-04-2001 (ΦΕΚ 721/Β/12-06-2001) Απόφαση του ΓΓ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας “περί σύσταση Νομικού Προσώπου με την επωνυμία: Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Εξαπλατάνου» ”. Η αριθμ. 3622/27-4-2001 (ΦΕΚ 722/Β/12-06-2001) Απόφαση του ΓΓ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας “περί σύστασης Νομικού προσώπου με την επωνυμία «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Ίδας» ” η αριθμ. 3623/27-04-2001 (ΦΕΚ 720/Β/12-06-2001) απόφασή μας, “περί σύστασης Ν.Π με την επωνυμία «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Αρχαγγέλλου» ”η αριθμ 3624/27-4-2001 (ΦΕΚ 722/Β/12-06-2001) απόφαση του ΓΓ ΠΚΜ με την επωνυμία «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Περίκλειας» η αριθμ. 3625/27-04-2001 (ΦΕΚ 720/Β/12-06-2001) απόφαση του ΓΓ ΠΚΜ “περί σύστασης ΝΠ με την επωνυμία « Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Θεοδωρακείου» ”.

Με την αριθμ. 76/2007 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εξαπλατάνου “Περί τροποποίησης συστατικής πράξης ΝΠ με την επωνυμία: «Ενιαίος Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Εξαπλατάνου» Δήμου Εξαπλατάνου”. Την αριθμ. 3750/20-06-2007 όμοια απόφαση του ΓΓ ΠΚΜ. Με την αριθμ. 3750/20-06-2007 (ΦΕΚ 1435/Β/08-08-2007) απόφαση του ΓΓ της ΠΚΜ τροποποιήθηκε η 19.373/27-01-2001 του ΓΓ της Περιφέρειας (ΦΕΚ 47/τ.Β΄/23-01-2002). Με την αριθμ. 6013/13-08-2003 (ΦΕΚ 1289/ΤΒ/12-09-2003) απόφαση του ΓΓ ΠΚΜ “περί σύστασης ΝΠ με την επωνυμία «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Μηλέας» στο Δήμο Εξαπλατάνου” όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 3751/04-07-2007 (ΦΕΚ 1435/τΒ/08-08-2007)απόφαση του ΓΓ ΠΚΜ. Την αριθμ. 6014/13-08-2003 (ΦΕΚ 1289/Β/12-09-2003) απόφαση του ΓΓ ΠΚΜ “περί σύστασης ΝΠ με την επωνυμία: «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Φιλώτειας» στο Δήμο Εξαπλατάνου”, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 3752/04-07-2007 (ΦΕΚ 1435/Β/08-08-2007) απόφαση του ΓΓ ΠΚΜ.

Την αριθμ. 232/2008 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Εξαπλατάνου. “Περί συγχώνευσης ΝΠ με την επωνυμία α) Ενιαίος Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Εξαπλατάνου, β) Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Μηλέας στο Δήμο Εξαπλατάνου Ν.Πέλλας, γ) Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Φιλώτειας στο Δήμο Εξαπλατάνου Ν. Πέλλας σε ένα Ν.Π. με την επωνυμία: «Ενιαίος Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Εξαπλατάνου» ” (ΦΕΚ 2593/Β/22-12-2008).

3. Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) Δήμου Αριδαίας, το οποίο συστήθηκε με την υπ΄αριθμ. 402/19-01-1994 (ΦΕΚ 100/τ.Β/16-02-1994) απόφαση Νομάρχη Πέλλας “Περί σύστασης ιδίου Νομικού Προσώπου με την επωνυμία Κέντρο Ανοικτής Προστασίας(ΚΑΠΗ) Δήμου Αριδαίας” όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 7309/7-06-1994 (ΦΕΚ 496/ΤΒ/9-06-1994) και 1766/12-03-2002 (ΦΕΚ 454/τ.Β΄/12-04-2002) όμοιες Νομάρχη Πέλλας και ΓΓ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα. Την αριθμ 198/2008 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αριδαίας «Περί τροποποίησης συστατικής πράξης νομικού προσώπου με την επωνυμία « Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) Δήμου Αριδαίας» ”για την προσαρμογή του στις διατάξεις του Ν. 3463/2006. Την αριθμ. Πρωτ. 6111/01-10-2008 του Γ.Γ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 2356/ΤΒ/20-11-2008).

 

4. Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) Δήμου Εξαπλατάνου, το οποίο συστήθηκε με την υπ’ αριθμ.48/199 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εξαπλατάνου με την επωνυμία: «Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) Δήμου Εξαπλατάνου», και του οποίου ο σκοπός, η περιουσία, οι πόροι κ.α. ορίζονται στην 2734/03-04-1999 απόφαση του ΓΓ της Περιφέρειας η οποία δημοσιεύτηκε στο αριθ. 435/23-04-1999 ΦΕΚ. Το 2008 με την αριθμ. 84/2008 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Εξαπλατάνου, η οποία εγκρίθηκε με την 2360/21-04-2008 όμοια απόφαση του ΓΓ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, έγινε επανασύσταση ίδιου Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) Δήμου Εξαπλατάνου» για την προσαρμογή του στις διατάξεις του Ν. 3463/2006(ΦΕΚ 996/τ.Β/29-05-2008).

5. Κέντρο Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕ.Φ.Ο.) Δήμου Αριδαίας, το οποίο συστήθηκε με την επωνυμία «Κέντρο Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕ.Φ.Ο.) Δήμου Αριδαίας» και του οποίου ο σκοπός, η περιουσία, οι πόροι κ.α. ορίστηκαν στην απόφαση 6020/13-08-2003 του ΓΓ της Περιφέρειας “Περί σύστασης Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Κέντρο Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕ.Φ.Ο.) Δήμου Αριδαίας», στο Δήμο Αριδαίας, Ν. Πέλλας”, η οποία δημοσιεύτηκε στο αριθ. 1266/τΒ/04-09-2003 ΦΕΚ. Το 2008 τροποποιήθηκε η συστατική πράξη με την 194/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αριδαίας περί τροποποίησης συστατικής πράξης Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Κέντρο Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕ.Φ.Ο) Δήμου Αριδαίας» ” για την προσαρμογή του στις διατάξεις του Ν.3463/2006 και την 6729/22-10-2008 όμοια απόφαση του ΓΓ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 2377/τΒ/24-11-2008).

6. Κέντρο Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕ.Φ.Ο.) Δήμου Εξαπλατάνου, το οποίο συστήθηκε με την επωνυμία «Κέντρο Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕ.Φ.Ο.) Δήμου Αριδαίας» και του οποίου ο σκοπός, η περιουσία, οι πόροι κ.α. ορίστηκαν στην απόφαση 6021/13-08-2003 του ΓΓ της Περιφέρειας “Περί σύστασης Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Κέντρο Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕ.Φ.Ο.) Δήμου Εξαπλατάνου» ” στο Δήμο Εξαπλατάνου Ν.Πέλλας, η οποία δημοσιεύτηκε στο αριθ. 1266/τΒ/04-09-2003 ΦΕΚ. Το 2007 τροποποιήθηκε η συστατική πράξη με την 79/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εξαπλατάνου “Περί τροποποίησης συστατικής πράξης Νομικού Προσώπου με την επωνυμία: «Κέντρο Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕ.Φ.Ο) Δήμου Εξαπλατάνου» ” και την 3753/20-06-2007 όμοια απόφαση του ΓΓ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 1537/τΒ/17-08-2007).

Στα ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Αλμωπίας απασχολούνται 45 άτομα προσωπικό και συγκεκριμένα:

Ενιαίος Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δήμου Αριδαίας (28 άτομα)

 • Δύο υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ κλάδου Νηπιαγωγών

 • Επτά υπαλλήλους κατηγορίας ΤΕ κλάδου Νηπιαγωγών

 • Τέσσερις υπαλλήλους κατηγορίας ΤΕ κλάδου Βρεφονηπιοκόμων

 • Οκτώ υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ κλάδου Μαγείρων

 • Επτά υπαλλήλους κατηγορίας ΥΕ κλάδου Καθαριότητας

Ενιαίος Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δήμου Εξαπλατάνου (άτομα 13)

 • Ένας υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικών

 • Τρεις υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ κλάδου Βρεφονηπιοκόμων

 • Επτά υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ κλάδου Μαγείρων

 • Ένας υπάλληλος κατηγορίας ΔΕ κλάδου Βοηθός Νηπιαγωγών

 • Ένας υπάλληλος κατηγορίας ΥΕ (Αορίστου) κλάδου Καθαριστριών

Κέντρο Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕ.Φ.Ο.) Δήμου Αριδαίας (άτομα 3)

 • Ένα υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού Οικονομικού

 • Δύο υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικού Οικονομικού

Κέντρο Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕ.Φ.Ο.) Δήμου Εξαπλατάνου (άτομο 1)

 • Μία υπάλληλος κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικού-Οικονομικού

Το παραπάνω προσωπικό καθίσταται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.8 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010, αυτοδικαίως προσωπικό των νέων Ν.Π.Δ.Δ και παρέχει τις υπηρεσίες του στα νέα νομικά πρόσωπα που προκύπτουν από τη συγχώνευση, με την ίδια σχέση εργασίας και έμμισθης εντολής.

Στο Δήμο Αλμωπίας προτείνεται να λειτουργήσει ένα (1) Ν.Π.Δ.Δ. το οποίο θα δραστηριοποιείται στους τομείς κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και μια Κοινωφελής Επιχείρηση. Τα ΝΠΔΔ που προτείνεται να συγχωνευτούν σε ένα ΝΠΔΔ είναι ο Ενιαίος Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δήμου Αριδαίας, ο Ενιαίος Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Εξαπλατάνου, το Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) Δήμου Αριδαίας, το Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) Δήμου Εξαπλατάνου, το Κέντρο Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕ.Φ.Ο.) Δήμου Αριδαίας και το Κέντρο Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕ.Φ.Ο.) Δήμου Εξαπλατάνου. Το προσωπικό του Ενιαίου Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Αριδαίας, το προσωπικό του Ενιαίου Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Εξαπλατάνου, το Προσωπικό του Κέντρου Φροντίδας Οικογένειας Δήμου Αριδαίας και το Προσωπικό του Κέντρου Φροντίδας Οικογένειας Δήμου Εξαπλατάνου θα αποτελέσουν αυτοδικαίως προσωπικό του νέου Ν.Π.Δ.Δ. του τομέα Αρμοδιοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης.

Η κατάταξη του προσωπικού θα γίνει με απόφαση του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου των νέων νομικών προσώπων.

Επιπρόσθετα στην εγκ. 11/οικ.4569/27-01-2011 ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. διευκρινίζονται τα εξής: «Επομένως στο Δημοτικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό και τις κατηγορίες των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των επιχειρήσεων που ανήκουν στο νέο Δήμο, καθώς και τις δραστηριότητες και τους σκοπούς που αυτά ασκούσαν, αποφασίζει πως θα κατανείμει τις δραστηριότητες και τους σκοπούς και επιλέγει σε ποιο νομικό πρόσωπο ή επιχείρηση θα αποδοθεί η άσκηση αυτών, με γνώμονα τον εξορθολογισμό των παρεχόμενων από αυτά υπηρεσιών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και των κατοίκων».

Η σύσταση του νέου Νομικού Προσώπου ως εξης:

ΟΝΟΜΑ: «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης Δήμου Αλμωπίας»

ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός του νεοσύστατου με την ως άνω συγχώνευση Νομικού Προσώπου είναι η άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής, Μέριμνας και Αλληλεγγύης προς όφελος των δημοτών/σσών και κατοίκων του Δήμου Αλμωπίας και ειδικότερα θα είναι:

α)Η καθημερινή φύλαξη, φροντίδα, ημερήσια διατροφή, διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία νηπίων και βρεφών εργαζομένων γονέων, η πολύπλευρη νοητική, συναισθηματική, κοινωνική, ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών, η προπαρασκευή τους για τη φυσική μετάβασή τους από την οικογενειακή ζωή στο σχολικό περιβάλλον.

β)Η στήριξη της οικογένειας με την ανάπτυξη δράσεων προληπτικού και συμβουλευτικού χαρακτήρα, οι οποίες μπορούν να απευθύνονται σε ηλικιωμένους, σε νέους, σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, σε άτομα με αναπηρίες, σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και σε οικογένειες.

γ)Η οργάνωση εκδηλώσεων (π.χ. Χριστουγεννιάτικες, Πασχαλινές, εκδρομές κ.λ.π.), για την ανακούφιση και την ψυχαγωγία των ευπαθών ομάδων.

δ)Η οργάνωση επιστημονικών ημερίδων για θέματα υγείας των ευπαθών ομάδων

ε)Η πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων του ενιαίου Δήμου Αλμωπίας ώστε να παραμείνουν αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου.

στ)Η διαφώτιση και η συνεργασία του ευρύτερου κοινού και ειδικών φορέων σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες των ηλικιωμένων.

ζ)Η έρευνα των σχετικών θεμάτων με τους ηλικιωμένους όσον αφορά την υγεία τα κοινωνικά και άλλα προβλήματά τους.

η)Η παροχή προληπτικής ιατρικής φροντίδας

θ)Η δημιουργική απασχόληση ηλικιωμένων.

ι)Η ψυχαγωγία με την λειτουργία εντευκτηρίου, διοργάνωση εκδρομών, αθλητικών εκδηλώσεων, ομάδων χορού, θεάτρου κ.λ.π.

κ)Η εξασφάλιση συνθηκών (γενικά) για βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων.

λ)Η κινητοποίηση, εκπαίδευση και χρησιμοποίηση εθελοντικού προσωπικού, που προέρχεται από την περιοχή του Δήμου.

μ)Ο σχεδιασμός και εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα που αποσκοπούν στη μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων και γενικά η συμμετοχή σε προγράμματα για την υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του Δήμου.

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 240 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 16 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/23.12.2008 τεύχος Α΄): «1. Τα δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα διοικούνται από το διοικητικό συμβούλιο, που αποτελείται από πέντε έως δεκαπέντε μέλη, τα οποία μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας, δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι και δημότες ή κάτοικοι που είναι χρήστες των υπηρεσιών του νομικού προσώπου ή που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις, ανάλογα με το σκοπό του νομικού προσώπου, καθώς και ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων του νομικού προσώπου, εφόσον αυτό απασχολεί περισσότερους από δέκα (10) εργαζομένους. Ο ανωτέρω εκπρόσωπος προτείνεται από τη γενική συνέλευση των τακτικών υπαλλήλων εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που θα αποσταλεί η σχετική πρόσκληση. Ένα τουλάχιστον εκ των μελών του διοικητικού συμβουλίου ορίζεται από τη μειοψηφία του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Εάν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι περισσότερα από πέντε (5), δύο (2) τουλάχιστον από αυτά ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Είναι δυνατόν η μειοψηφία αντί δημοτικού ή κοινοτικού συμβούλου να ορίσει ως εκπρόσωπο της δημότη ή κάτοικο, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. Σε περίπτωση που η μειοψηφία δεν ορίσει συμβούλους, δημότες ή κατοίκους, ή εκείνοι που έχουν οριστεί παραιτηθούν, χωρίς να αντικατασταθούν, μετέχουν σύμβουλοι, δημότες ή κάτοικοι που ορίζονται από την πλειοψηφία. Στις περιπτώσεις που το νομικό πρόσωπο λειτουργεί στην περιφέρεια τοπικού διαμερίσματος ένα μέλος προτείνεται από το οικείο συμβούλιο. Μετά τον ορισμό των μελών το δημοτικό συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση που μέλος έχει ορισθεί, από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της Κοινότητας, αυτός αυτοδικαίως καθίσταται και πρόεδρος αντιστοίχως, του διοικητικού συμβουλίου.

Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου ορίζεται με την απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με απόφαση δημοτικού συμβουλίου για σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους.

Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος. Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον αντιπρόεδρο.»

Προτείνουμε το νέο Ν.Π.Δ.Δ. να διοικείται από 11 μελές Συμβούλιο το οποίο θα αποτελείται από:

 • ως Πρόεδρο έναν (1) δημοτικό σύμβουλο από την πλειοψηφία.

 • Τρεις (3) Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων ένας (1) τουλάχιστον ορίζεται από την πλειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου και δύο (2) από την μειοψηφία.

 • Τρία (3) μέλη που είναι χρήστες των υπηρεσιών του νομικού προσώπου.

 • Τρία (3) μέλη τα οποία κατέχουν ανάλογη επαγγελματική εμπειρία και τις απαραίτητες γνώσεις που συνάδουν με το σκοπό του Ν.Π.Δ.Δ.

 • Ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ακολουθεί τη δημοτική περίοδο και λήγει με τη λήξη αυτής.

Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ το οποίο θα δραστηριοποιείται στους τομείς κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης προτείνεται να είναι:

α) Η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου Αλμωπίας ανερχόμενη στο ποσό των 1.981.912,00 ευρώ.

β) Οι επιχορηγήσεις και κάθε είδους παροχή από το Κράτος ή από οποιονδήποτε άλλο Οργανισμό, Νομικό ή Φυσικό Πρόσωπο, είτε απευθείας προς το Νομικό Πρόσωπο, είτε προς το Δήμο Αλμωπίας για λογαριασμό του.

γ) Κάθε είδους προσφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες.

δ) Εισπράξεις από το αντίτιμο των παρεχομένων πραγμάτων ή υπηρεσιών.

ε) Πρόσοδοι από την περιουσία του.

στ) Κάθε είδους κινητή και ακίνητη περιουσία των Νομικών Προσώπων που συγχωνεύονται και που μεταβιβάζονται στο νέο Νομικό Πρόσωπο (παρ. 5 άρθρου 103 Ν.3852/10).

ζ) Πόροι από Κρατικά Προγράμματα και Προγράμματα της Ε.Ε.

 

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του

 • την εισήγηση του προέδρου,

 • το άρθρο 103 του Ν.3852/10

 • την εγκ. 11/οικ.4569/27-01-2011 ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ.

 • την εγκ. 24/ Οικ.9104/24-02-2011 ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ.

 • το άρθρο 318 του Ν. 1188/81

 • το Ν.Δ. 424 της 24/30 Ιαν.1970

 • το γεγονός ότι στο Δήμο Αλμωπίας θα λειτουργεί η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αλμωπίας.

 • την παρ.1 του άρθρου 240 και τις παρ.3,4,5 του άρθρου 241 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

 • τις αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου με τις οποίες συστάθηκαν τα Ν.Π.Δ.Δ. τις εγκριτικές αυτών και τα σχετικά ΦΕΚ, αλλά και τις τροποποιήσεις τους.

 • Το γεγονός ότι το νέο Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Αλμωπίας έχει σκοπούς οι οποίοι εμπίπτουν στον τομέα αρμοδιότητας κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και δεν συνάδουν με τους σκοπούς της κοινωφελούς επιχείρησης.

 • το προσωπικό που απασχολείται στο Ν.Π.Δ.Δ.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α) Εγκρίνει τη συγχώνευση των κατωτέρων Νομικών Προσώπων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.3852/2010 των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία:

 1.  
  1. Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αριδαίας (Αποφάσεις Γ.Γ. Περ. Κεντρικής Μακεδονίας 3434/01 ΦΕΚ 719/τ.Β/12-06-2001 και 6527/14-10-2008 ΦΕΚ 2356/Τβ/2008).

  2. Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Εξαπλατάνου (Αποφάσεις Γ.Γ. Περ. Κεντρικής Μακεδονίας 19.373/27-11-2001 ΦΕΚ 47/Τβ/23-01-2002, 3621/27-04-2001 ΦΕΚ 721/Β/12-06-2001, 3622/27-04-2001 ΦΕΚ 722/Β/12-06-2001, 3623/27-04-2001 ΦΕΚ 720/Β/12-06-2001, 3624/27-04-2001 ΦΕΚ 722/Β/12-06-2001, 3625/27-04-2001 ΦΕΚ 720/Β/12-06-2001, 3750/20-06-2007 ΦΕΚ 1435/Β/08-08-2007, 19.373/27-01-2001 ΦΕΚ 47/Τβ/23-01-2002, 6013/13-08-2003 ΦΕΚ 1289/ΤΒ/12-09-2003, 3751/04-07-2007 ΦΕΚ 1435/Τβ/08-08-2007, 6014/13-08-2003 ΦΕΚ 1289/Β/12-09-2003, 3752/04-07-2007 ΦΕΚ 1435/Β/08-08-2007 και 7368/17-11-2008 ΦΕΚ 2593/Β/22-12-2008.

  3. Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) Δήμου Αριδαίας (Αποφάσεις Γ.Γ. Περ. Κεντρικής Μακεδονίας 402/19-01-1994 ΦΕΚ 100/τΒ/16-02-1994, 7309/07-06-1994 ΦΕΚ 496/ΤΒ/09-06-1994, 1766/12-03-2002 ΦΕΚ 454/τΒ/12-04-2002 και 6111/01-10-2008 ΦΕΚ 2356/ΤΒ/20-11-2008)

  4. Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) Δήμου Εξαπλατάνου (Αποφάσεις Γ.Γ. Περ. Κεντρικής Μακεδονίας 2734/03-04-1999 ΦΕΚ 23-04-1999 και 2360/21-04-2008 ΦΕΚ 996/τΒ/29-05-2008)

  5. Κέντρο Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕ.Φ.Ο.) Δήμου Αριδαίας (Αποφάσεις Γ.Γ. Περ. Κεντρικής Μακεδονίας 6020/13-08-2003 ΦΕΚ 1266/τΒ/04-09-2003 και 6729/22-10-2008 ΦΕΚ 2377/τΒ/24-11-2008)

  6. Κέντρο Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕ.Φ.Ο.) Δήμου Εξαπλατάνου (Αποφάσεις Γ.Γ. Περ. Κεντρικής Μακεδονίας 6021/13-08-2003 ΦΕΚ 1266/τΒ/04-09-2003 και 3753/20-06-2007 ΦΕΚ 1537/τΒ/17-08-2007) σε ένα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.

 

Β) Εγκρίνει σύσταση του νέου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου στο Δήμο Αλμωπίας ως εξής:

 

 1.  
  1.  
   1. ΟΝΟΜΑ: «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης Δήμου Αλμωπίας»

 

 1.  
  1.  
   1. ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός του νεοσύστατου με την ως άνω συγχώνευση Νομικού Προσώπου είναι η άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής, Μέριμνας και Αλληλεγγύης προς όφελος των δημοτών/σσών και κατοίκων του Δήμου Αλμωπίας και ειδικότερα θα είναι:

α)Η καθημερινή φύλαξη, φροντίδα, ημερήσια διατροφή, διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία νηπίων και βρεφών εργαζομένων γονέων, η πολύπλευρη νοητική, συναισθηματική, κοινωνική, ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών, η προπαρασκευή τους για τη φυσική μετάβασή τους από την οικογενειακή ζωή στο σχολικό περιβάλλον.

β)Η στήριξη της οικογένειας με την ανάπτυξη δράσεων προληπτικού και συμβουλευτικού χαρακτήρα, οι οποίες μπορούν να απευθύνονται σε ηλικιωμένους, σε νέους, σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, σε άτομα με αναπηρίες, σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και σε οικογένειες.

γ)Η οργάνωση εκδηλώσεων (π.χ. Χριστουγεννιάτικες, Πασχαλινές, εκδρομές κ.λ.π.), για την ανακούφιση και την ψυχαγωγία των ευπαθών ομάδων.

δ)Η οργάνωση επιστημονικών ημερίδων για θέματα υγείας των ευπαθών ομάδων

ε)Η πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων του ενιαίου Δήμου Αλμωπίας ώστε να παραμείνουν αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου.

στ)Η διαφώτιση και η συνεργασία του ευρύτερου κοινού και ειδικών φορέων σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες των ηλικιωμένων.

ζ)Η έρευνα των σχετικών θεμάτων με τους ηλικιωμένους όσον αφορά την υγεία τα κοινωνικά και άλλα προβλήματά τους.

η)Η παροχή προληπτικής ιατρικής φροντίδας

θ)Η δημιουργική απασχόληση ηλικιωμένων.

ι)Η ψυχαγωγία με την λειτουργία εντευκτηρίου, διοργάνωση εκδρομών, αθλητικών εκδηλώσεων, ομάδων χορού, θεάτρου κ.λ.π.

κ)Η εξασφάλιση συνθηκών (γενικά) για βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων.

λ)Η κινητοποίηση, εκπαίδευση και χρησιμοποίηση εθελοντικού προσωπικού, που προέρχεται από την περιοχή του Δήμου.

μ)Ο σχεδιασμός και εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα που αποσκοπούν στη μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων και γενικά η συμμετοχή σε προγράμματα για την υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του Δήμου.

 

 1.  
  1.  
   1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ: Το νέο Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, ως εξής:

 • ως Πρόεδρο έναν (1) δημοτικό σύμβουλο από την πλειοψηφία.

 • Τρεις (3) Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων δύο (2) από την μειοψηφία.

 • Τρία (3) μέλη που είναι χρήστες των υπηρεσιών του νομικού προσώπου.

 • Τρία (3) μέλη τα οποία κατέχουν ανάλογη επαγγελματική εμπειρία και τις απαραίτητες γνώσεις που συνάδουν με το σκοπό του Ν.Π.Δ.Δ.

 • Ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

 

4. ΠΟΡΟΙ: Πόροι του Νομικού Προσώπου είναι:

α) Η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου Αλμωπίας ανερχόμενη στο ποσό των 1.981.912,00 ευρώ.

β) Οι επιχορηγήσεις και κάθε είδους παροχή από το Κράτος ή από οποιονδήποτε άλλο Οργανισμό, Νομικό ή Φυσικό Πρόσωπο, είτε απευθείας προς το Νομικό Πρόσωπο, είτε προς το Δήμο Αλμωπίας για λογαριασμό του.

γ) Κάθε είδους προσφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες.

δ) Εισπράξεις από το αντίτιμο των παρεχομένων πραγμάτων ή υπηρεσιών.

ε) Πρόσοδοι από την περιουσία του.

στ) Κάθε είδους κινητή και ακίνητη περιουσία των Νομικών Προσώπων που συγχωνεύονται και που μεταβιβάζονται στο νέο Νομικό Πρόσωπο (παρ. 5 άρθρου 103 Ν.3852/10).

ζ) Πόροι από Κρατικά Προγράμματα και Προγράμματα της Ε.Ε.

 

5. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ του νέου Νομικού Προσώπου είναι η κινητή και ακίνητη περιουσία των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου της παραγράφου Α.1 αντίστοιχα, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί στα νομικά πρόσωπα.

Το μόνιμο προσωπικό, το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι νομικοί σύμβουλοι, καθώς και οι δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής, των νομικών προσώπων που συγχωνεύονται, καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό και παρέχει τις υπηρεσίες του στο νέο νομικό πρόσωπο που προκύπτει από τη συγχώνευση, με την ίδια σχέση εργασίας και έμμισθης εντολής.

Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο νομικό πρόσωπο που δημιουργείται, υποκαθιστά αυτοδικαίως τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στα οποία περιλαμβάνονται και όσα προκύπτουν από συμβάσεις έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη τους, εξομοιούμενο με καθολικό διάδοχο. Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικα μέρη είναι νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν, συνεχίζονται αυτοδικαίως από το νέο νομικό πρόσωπο, χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθένα από τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν.

Από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται ετήσια δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας ποσού 1.981.912,00 ευρώ και με ΚΑ.00.6715.008.

 

 

 

 

 

 

 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου νομιμότητας, η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 39/2011

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

(υπογραφή)

Ακριβές Απόσπασμα

Αριδαία 28-02-2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

(υπογραφές)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png