Διαδικτυακές Πύλες - Δήμος Αλμωπίας - Ειδική πρόταση για την πρώην Δημοτική Επιχείριση Λουτρών Λουτρακίου
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow Ειδική πρόταση για την πρώην Δημοτική Επιχείριση Λουτρών Λουτρακίου

Ειδική πρόταση για την πρώην Δημοτική Επιχείριση Λουτρών Λουτρακίου Εκτύπωση
 

ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

____________________________________________________

 

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

 

ΘΕΜΑ: ΄΄ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΆ ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ- ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΓΙΑΤΡΟΥΣ –ΑΠΩΛΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΡΙΔΑΙΑΣ . ΄΄

 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2011

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

 

Α΄ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

Β΄ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 

Γ΄ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

 

Δ΄ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

 

Ε΄ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 

Α . ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

 

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης Δήμου Αλμωπίας δέχθηκε καταγγελίες από γιατρούς που εργάσθηκαν στα Λουτρά και δεν πληρώθηκαν,παράπονα και προφορικές καταγγελίες από εργαζόμενους ότι δεν πληρώθηκαν τα δεδουλευμένα και οι ασφαλιστικές εισφορές τους στο ΙΚΑ , καθώς και παράπονα για φαινόμενα κακοδιοίκησης –κακοδιαχείρισης στην πρώην Δημοτική Επιχείρηση Λουτρών Αριδαίας.

Το περιεχόμενο της μιας καταγγελίας αφορούσε δυο γιατρούς που απασχολήθηκαν στην επιχείρηση και δεν πληρώθηκαν, η άλλη καταγγελίας αφορούσε παράπονα από εκπροσώπους επιχειρήσεων που είχαν στα χέρια τους μεταχρονολογημένες επιταγές και δεν πληρώθηκαν γιατί είτε ανακλήθηκαν από τη σημερινή διοίκηση για το λόγο ότι δεν εκδόθηκαν από νόμιμο εκπρόσωπο , είτε δεν υπήρχαν διαθέσιμα κεφάλαια. Παράπονα από εργαζόμενους ότι δεν πληρώθηκαν τα δεδουλευμένα και τις ασφαλιστικές εισφορές. Επίσης μου καταγγέλθηκε προφορικά από πολίτες ότι η επιχείρηση υπέστη μεγάλη ζημία από την απώλεια ρύθμισης του ΙΚΑ και ότι υπήρχαν αδιαφανείς διαδικασίες στη διαχείριση της επιχείρησης .

Οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες είναι:

Δημοτική Επιχείρηση Λουτρών Αριδαίας.

 

 

Β΄ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ :

1.Π.Δ 28/80 (ΦΕΚ Α΄11) :Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών ΟΤΑ

2. Ο Ν. 1481/84 : ΄΄ Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων¨¨ όπως αυτός ισχύει.

3.Π.Δ 609/85: ΄΄ Κατασκευή δημοσίων έργων ΄΄ όπως αυτό ισχύει

4.Π.Δ 171/87 : ΄΄ ΄Οργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από ΟΤΑ και άλλες σχετικές διατάξεις όπως αυτές ισχύουν.

5. Π.Δ 410/95 ΄΄ Δημοτικός Κώδικας΄΄

6.Ο Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247 Α΄) : Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου δαπανών του Κράτους και άλλε διατάξεις.

7. Ο Ν. 2576/98 (ΦΕΚ 25Α) : Βελτίωση των διαδικασιών για την ανάθεση της κατασκευής των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις.

8. Π.Δ 229/99 (ΦΕΚ 194) : Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ 171/87

9. Ν.2690/99 (ΦΕΚ 45 Α΄): Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

10. Ν. 3274/04 (ΦΕΚ 195 Α΄) : Οργάνωση και λειτουργία των ΟΤΑ.

11.Ν. 3463/2006 ΄΄ Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων΄΄

12. Ν.3852/2010 αρθρ. 77 ΄΄ Καλλικράτης.- Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης΄΄

13. Ν 5960/33 ΄΄ Περί επιταγών ΄΄

14. 690/45 ΄΄ περί εργατικής νομοθεσίας΄΄

15.Ν. /20 περί ανωνύμων εταιριών.

16. Ν.3074/2002

 

Γ΄ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ:

 

Η δημοτική επιχείρηση Λουτρών Αριδαίας μέχρι το τέλος του 2009 λειτουργούσε ως δημοτική επιχείρηση και μετά ως ανώνυμη εταιρία με μοναδικό μέτοχο το Δήμο Αλμωπίας.

Για τα παράπονα που δέχθηκα από εκπροσώπους επιχειρήσεων και από προμηθευτές για του ότι έχουν στα χέρια τους μεταχρονολογημένες επιταγές που εξέδωσε η προηγούμενη διοίκηση των Λουτρών Αριδαίας και δεν πληρώνονται γιατί δεν υπάρχουν τα απαιτούμενα διαθέσιμα κεφάλαια στην πληρώτρια τράπεζα , και από τους εργαζομένους ότι δεν τους έχουν καταβληθεί οι μισθοί πολλών μηνών από τις προηγούμενες διοικήσεις, καθώς και αν χάθηκε η ευνοϊκή ρύθμιση προς το ΙΚΑ εξαιτίας της μη καταβολής δόσεων, ζήτησα από την παραπάνω επιχείρηση να μου αποστείλει πίνακα με τις μεταχρονολογημένες επιταγές καθώς και των παραστατικών σύμφωνα με τα οποία εκδόθηκαν οι επιταγές αυτές. Ζήτησα επίσης να μου γνωρίσουν αν οφείλονται μισθοί των εργαζομένων και να μου αποστείλουν σχετική κατάσταση.

Η επιχείρηση μου απέστειλε σχετικούς πίνακες με τις μεταχρονολογημένες επιταγές και οι οποίες δεν πληρώνονται γιατί εκδόθηκαν από μη νόμιμο εκπρόσωπο και επειδή δεν υπάρχουν διαθέσιμα κεφάλαια.(Επισυνάπτω πίνακα μεταχρονολογημένων επιταγών –παραστατικά σύμφωνα με τα οποία εκδόθηκαν οι επιταγές- κατάσταση εργαζομένων και ποσά απλήρωτων μισθών).Επίσης μου απέστειλε έγγραφο με τα ονόματα και τα ποσά των εργαζομένων που τους οφείλονται μισθοί και ημερομίσθια καθώς και έγγραφο σχετικά με την απώλεια της ρύθμισης και της ζημίας που υπέστη η επιχείρηση εξαιτίας της απώλειας αυτής.

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι η πρώην διοίκηση της Δημοτικής Επιχείρησης Λουτρών Αριδαίας σε χρόνο προγενέστερο από την αναγραφομένη ως ημερομηνία έκδοσης των επιταγών(πιθανόν Δεκέμβριος 2010) και πριν λήξει η θητεία της προηγούμενης διοίκησης , εξέδωσε κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας μεταχρονολογημένες ακάλυπτες επιταγές, επιλεκτικά σε προμηθευτές και εργολάβους, χωρίς να φροντίσουν να υπάρχουν διαθέσιμα κεφάλαια στις πληρώτριες τράπεζες καίτοι γνώριζαν ότι ήταν αδύνατο να πληρωθούν από τις επόμενες διοικήσεις γιατί δεν είχαν εκδοθεί από νόμιμο εκπρόσωπο και ότι οι εισπράξεις δεν αρκούσαν καν να πληρωθούν οι εργαζόμενοι ,ασφαλιστικές εισφορές, Λογαριασμοί ΔΕΗ .(Επισυνάπτω έγγραφο από το οποίο προκύπτει ποιος ήταν ο νόμιμος εκπρόσωπος ).Επίσης από τον έλεγχο των παραστατικών σύμφωνα με τις οποίες εκδόθηκαν οι μεταχρονολογημένες επιταγές προέκυψε ότι δεν έχουν τηρηθεί οι διατάξεις των Νόμων περί εκτέλεσης των έργων και προμηθειών. Συγκεκριμένα δεν υπάρχουν προκηρύξεις- συμβάσεις-βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης-πρωτόκολλα παραλαβής- έκδοση εντάλματος. Διαπιστώθηκε επίσης ότι για μία επιταγή που εκδόθηκε δεν υπήρχαν νόμιμα παραστατικά(τιμολόγιο)..

Επίσης διαπιστώθηκε ότι στους εργαζόμενους της επιχείρησης δεν τους έχουν καταβληθεί οι μισθοί πολλών μηνών από τις προηγούμενες διοικήσεις.(Επισυνάπτω πίνακα με τα ονόματα εργαζομένων – ποσά καθώς και τα ονόματα των νομίμων εκπροσώπων των επιχειρήσεων αυτών κατά περίοδο).Διαπιστώθηκε ακόμα ότι το διάστημα αυτό αντί να εξοφληθούν οι μισθοί των εργαζομένων ,εξοφλήθηκαν άλλες υποχρεώσεις (μάλιστα επιλεκτικά ,επισυνάπτω πίνακα σχετικό). Σήμερα όπως ενημερώθηκα και αφού διαμεσολάβησα έχουν εξοφληθεί τόσο οι γιατροί όσο και οι εργαζόμενοι μέχρι τον Δεκέμβριο 2010 και απομένουν υπόλοιπα από δώρα και επιδόματα ύψους 22.000 ευρώ περίπου.

Διαπιστώθηκε επίσης το διάστημα που χάθηκε η ευνοϊκή ρύθμιση προς το ΙΚΑ γινόταν κανονικά πληρωμές σε τρίτους . Αποτέλεσμα αυτής της απώλειας ήταν να υποστεί ζημία η επιχείρηση περίπου 3.500 το μήνα ,γιατί προστέθηκαν ξανά οι προσαυξήσεις και τα πρόστιμα και συνολικά περίπου 102.000 ευρώ. . (Επισυνάπτω σχετικό έγγραφο).

Για τις αδιαφανείς διαδικασίες διαχείρισης διαπίστωσα ότι για τα έργα και τις προμήθειες δεν τηρούνταν οι νόμιμες διαδικασίες(πρόσκληση ενδιαφέροντος, πρακτικό παραλαβής, βεβαίωση καλής εκτέλεσης, υπογραφή στο τιμολόγιο ότι παραλήφθηκαν τα υλικά κ.λ.π)

Επίσης διαπίστωσα ότι οι προσλήψεις διμήνων γινόταν χωρίς έγκριση της αρμόδιας περιφέρειας με αποτέλεσμα να εργάζονται συνέχεια με δίμηνες συμβάσεις εργαζόμενοι και να μη γίνονται όλες οι προσλήψεις μέσω διαδικασίας ΑΣΕΠ όπως προβλέπεται ή μέσω της αρμόδιας Περιφέρειας.

Δ ΄ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:

Για τις προφορικές συμφωνίες δεν τηρήθηκε καμία διάταξη των Νόμων περί ανάθεσης –εκτέλεσης –παραλαβής των έργων και προμηθειών από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης.

Για την έκδοση των μεταχρονολογημένων επιταγών δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις περί έκδοσης επιταγών, περί δημοσίου λογιστικού(έλεγχος παραστατικών-πρωτόκολλο παραλαβής-βεβαίωση καλής εκτέλεσης-έκδοση σχετικού εντάλματος πληρωμής- έκδοση στη συνέχεια επιταγής ,έλεγχος ύπαρξης διαθεσίμων κεφαλαίων), εκδότης μη νόμιμος εκπρόσωπος κατά την ημερομηνία έκδοσης.

Για τη μη καταβολή των μισθών των εργαζομένων δεν λήφθηκε καμία μέριμνα από τις προηγούμενες διοικήσεις ούτως ώστε να πληρωθούν εμπρόθεσμα οι εργαζόμενοι. Η νέα διοίκηση μετά τη διαμεσολάβησή μου ανταποκρίθηκε και εξόφλησε τμηματικά τους εργαζόμενους και πρέπει να δώσω συγχαρητήρια γιαυτό.

Για την απώλεια της ρύθμισης προς το ΙΚΑ έπρεπε πρώτα να εξοφλούνται οι δόσεις προς το ΙΚΑ και μετά να εξοφλούνται άλλες απαιτήσεις προς προμηθευτές κλπ .

Για τις αδιαφανείς διαδικασίες προμηθειών και εκτέλεσης έργων ,δεν τηρούνταν οι νόμιμες διαδικασίες περί εκτέλεσης έργων και προμηθειών.(άρθρο 12 &1α Ν.3074/2002 και αρθρο 27 Π.Δ 609/85)

Για την πρόσληψη των εργαζομένων δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις του Νόμου περί προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ ή μέσω έγκρισης της Περιφέρειας.

Ε ΄ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:

 

1.-Να μη συναφθεί στο μέλλον καμία προφορική συμφωνία για προμήθεια ή εκτέλεση έργου, αλλά να τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται από τους Νόμους.

2.Οι προσλήψεις να γίνονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των Νόμων περί προσλήψεων και όχι με προφορικές συμφωνίες.

3.- Να ασκηθούν αγωγές για κακοδιοίκηση κατά των φυσικών προσώπων που ήταν αρμόδιοι για έργα και προμήθειες της πρώην διοίκησης της επιχείρησης των Λουτρών Αριδαίας που φέρονται να έχουν συνάψει αυτές τις προφορικές συμφωνίες. Να απαιτηθεί αποζημίωση σύμφωνα με το αρθρ. 914 Α.Κ για τη ζημία που υπέστη η επιχείρηση από τις ενέργειες, παραλήψεις ή αμέλειες αυτών, ίση με αυτή που θα υποχρεωθεί να καταβάλλει η επιχείρηση εξαιτίας της απώλειας της ρύθμισης στο ΙΚΑ .

4. Το Δ.Σ να αποφασίσει να εκμισθώσει το αναψυκτήριο της επιχείρησης και κάθε άλλη δραστηριότητα που ασκεί εκτός της εκμετάλλευσης του νερού γιατί υπήρχαν αδιαφανείς διαδικασίες στην λειτουργία και τη διαχείριση του αναψυκτηρίου και των υπολοίπων δραστηριοτήτων.(παράνομες προσλήψεις,πολλά λειτουργικά έξοδα κλπ)

5.- Το δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει αν πρέπει να γίνει διαχειριστικός έλεγχος από την αποκεντρωμένη περιφέρεια Μακεδονίας Θράκης για τη νομιμότητα και τη σκοπιμότητα από Ανεξάρτητη Αρχή και για ποιές χρήσεις.

 

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης

Δήμου Αλμωπίας

 

Κλεισούρης Σταύρος


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png