ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow Ειδική πρόταση για τις πρώην ΔΕΥΑ Αριδαίας και Εξαπλατάνου

Ειδική πρόταση για τις πρώην ΔΕΥΑ Αριδαίας και Εξαπλατάνου Εκτύπωση
 

ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

____________________________________________________

 

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ-ΠΟΡΙΣΜΑ

 

ΘΕΜΑ: ΄΄ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΆ ΣΤΙΣ ΠΡΩΗΝ ΔΕΥΑ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ- ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΄΄

 

 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2011

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

 

Α΄ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

Β΄ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 

Γ΄ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

 

Δ΄ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

 

Ε΄ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Α . ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης Δήμου Αλμωπίας δέχθηκε παράπονα και προφορικές καταγγελίες για φαινόμενα κακοδιοίκησης –κακοδιαχείρισης στις πρώην ΔΕΥΑ Αριδαίας και Εξαπλατάνου.

Το περιεχόμενο των παραπόνων και των προφορικών καταγγελιών αφορούσε έκδοση ακάλυπτων μεταχρονολογημένων επιταγών από τη ΔΕΥΑ Αριδαίας, μη καταβολή δεδουλευμένων μισθών στους εργαζόμενους των ΔΕΥΑ Αριδαίας και Εξαπλατάνου.

Οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες είναι:

ΔΕΥΑ Αριδαίας

ΔΕΥΑ Εξαπλατάνου

 

Β΄ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ :

1.Π.Δ 28/80 (ΦΕΚ Α΄11) :Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών ΟΤΑ

2. Ο Ν. 1481/84 : ΄΄ Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων¨¨ όπως αυτός ισχύει.

3.Π.Δ 609/85: ΄΄ Κατασκευή δημοσίων έργων ΄΄ όπως αυτό ισχύει

4.Π.Δ 171/87 : ΄΄ ΄Οργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από ΟΤΑ και άλλες σχετικές διατάξεις όπως αυτές ισχύουν.

5. Π.Δ 410/95 ΄΄ Δημοτικός Κώδικας΄΄

6.Ο Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247 Α΄) : Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου δαπανών του Κράτους και άλλε διατάξεις.

7. Ο Ν. 2576/98 (ΦΕΚ 25Α) : Βελτίωση των διαδικασιών για την ανάθεση της κατασκευής των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις.

8. Π.Δ 229/99 (ΦΕΚ 194) : Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ 171/87

9. Ν.2690/99 (ΦΕΚ 45 Α΄): Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

10. Ν. 3274/04 (ΦΕΚ 195 Α΄) : Οργάνωση και λειτουργία των ΟΤΑ.

11.Ν. 3463/2006 ΄΄ Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων΄΄

12. Ν.3852/2010 αρθρ. 77 ΄΄ Καλλικράτης.- Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης΄΄

13. Ν 5960/33 ΄΄ Περί επιταγών ΄΄

14. 690/45 ΄΄ περί εργατικής νομοθεσίας΄΄

15. Ν.3074/2002

 

Γ΄ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ:

ΟΙ ΔΕΥΑ είναι ΝΠΙΔ αλλά λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις περί δημοσίου και ΟΤΑ όσον αφορά την εκτέλεση έργων και προμηθειών.

Για τα παράπονα που δέχθηκα από εκπροσώπους επιχειρήσεων και από προμηθευτές(……………………………..,κ.λ.π) για του ότι έχουν στα χέρια τους μεταχρονολογημένες επιταγές που εξέδωσε η προηγούμενη διοίκηση της ΔΕΥΑ Αριδαίας και δεν πληρώνονται γιατί δεν υπάρχουν τα απαιτούμενα διαθέσιμα κεφάλαια στην πληρώτρια τράπεζα , και από τους εργαζομένους (…………… ) ότι δεν τους έχουν καταβληθεί οι μισθοί πολλών μηνών από τις προηγούμενες διοικήσεις των ΔΕΥΑ Αριδαίας και Εξαπλατάνου, ζήτησα από τις παραπάνω δημοτικές επιχειρήσεις να μου προσκομίσουν κατάσταση με τις μεταχρονολογημένες επιταγές και τις αποφάσεις ανάθεσης καθώς και τους σχετικούς φακέλους με τα νόμιμα παραστατικά και να μου γνωρίσουν αν οφείλονται μισθοί στους εργαζόμενους και από πότε .

Οι επιχειρήσεις μου απέστειλαν σχετικούς πίνακες με τις μεταχρονολογημένες επιταγές ,αποφάσεις απευθείας αναθέσεων ,μερικά τιμολόγια που συνόδευαν τις αποφάσεις αυτές καθώς και κατάσταση με τα ονόματα των εργαζομένων που δεν τους έχουν καταβληθεί οι μισθοί μέχρι 31-12-2010.

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι η πρώην διοίκηση της ΔΕΥΑ Αριδαίας σε χρόνο προγενέστερο από την αναγραφομένη ως ημερομηνία έκδοσης των επιταγών(πιθανόν Δεκέμβριος 2010) και πριν λήξει η θητεία των προηγούμενων διοικήσεων , εξέδωσε μεταχρονολογημένες ακάλυπτες επιταγές, σε προμηθευτές και εργολάβους, χωρίς να φροντίσουν να υπάρχουν διαθέσιμα κεφάλαια στις πληρώτριες τράπεζες.(Επισυνάπτω πίνακα με τις μεταχρονολογημένες επιταγές, παραστατικά και έγγραφο από το οποίο προκύπτει ποιος ήταν ο νόμιμος εκπρόσωπος ).Επίσης από τον έλεγχο των παραστατικών σύμφωνα με τις οποίες εκδόθηκαν οι μεταχρονολογημένες επιταγές διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν τηρηθεί οι διατάξεις των Νόμων περί ανάθεσης εκτέλεσης των έργων και προμηθειών. Συγκεκριμένα δεν υπάρχουν προκηρύξεις- συμβάσεις-βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης-πρωτόκολλα παραλαβής- έκδοση εντάλματος. Διαπιστώθηκε επίσης ότι για το ίδιο έργο( συντήρηση δικτύων ύδρευσης -αποχέτευσης)έγινε απευθείας ανάθεση αφού πρώτα έγινε κατάτμηση σε μικρότερα έργα και ανατέθηκε στον ίδιο εργολάβο ενώ έπρεπε να γίνει διαγωνισμός.(αριθμοί απόφασης 66Γ/2008,8/2008,21/2010,198/2010,29/2010,27δ/2010,28α/2010,73α/2009,29ε/2010,21β/2010,4β/2010,17β/2010,27β/2010,27β/2009,κ.οκ(βλέπε αποφάσεις Δ.Σ)

Διαπιστώθηκε επίσης ότι στους εργαζόμενους των επιχειρήσεων ΔΕΥΑ Αριδαίας και Εξαπλατάνου δεν τους έχουν καταβληθεί οι μισθοί πολλών μηνών από τις προηγούμενες διοικήσεις για μεν τη ΔΕΥΑ Αριδαίας 43.174 ευρώ και για τη ΔΕΥΑ Εξαπλατάνου 88.590 ευρώ. (Επισυνάπτω πίνακα με τα ονόματα εργαζομένων – ποσά καθώς και τα ονόματα των νομίμων εκπροσώπων των επιχειρήσεων αυτών κατά περίοδο.

Επίσης διαπιστώθηκε ότι σε πολλές περιπτώσεις βάσει των οποίων εκδόθηκαν οι μεταχρονολογημένες επιταγές δεν υπάρχουν τα αντίστοιχα παραστατικά (τιμολόγια).(Υπόθεση …………….., ποσό 3.300 ευρώ, …………….. 37.126 ευρώ, ποσού 4.000 ευρώ, ………….. ποσού 35.116 ευρώ, ενώ για τις υπόλοιπες το ποσό των τιμολογίων που προσκομίσθηκαν και εκδόθηκαν οι επιταγές δεν συμφωνεί και είναι μεγαλύτερο από το ποσό που καθόριζε η απόφαση. Επίσης δεν υπάρχουν παραστατικά για την παραλαβή των προμηθειών, καθώς και βεβαιώσεις για την καλή εκτέλεση των έργων . (βλέπε σχετικό φάκελο).

 

Δ ΄ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:

Για τις προφορικές συμφωνίες δεν τηρήθηκε καμία διάταξη των Νόμων περί ανάθεσης –εκτέλεσης –παραλαβής των έργων και προμηθειών από τους νόμιμους εκπροσώπους της ΔΕΥΑ Αριδαίας και Εξαπλατάνου.

Στη ΔΕΥΑ Εξαπλατάνου δεν έχουν εκδοθεί μεταχρονολογημένες επιταγές.

Για την έκδοση των μεταχρονολογημένων επιταγών της ΔΕΥΑ Αριδαίας δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις περί έκδοσης επιταγών, περί δημοσίου λογιστικού(έλεγχος παραστατικών-πρωτόκολλο παραλαβής-βεβαίωση καλής εκτέλεσης-έκδοση σχετικού εντάλματος πληρωμής- έκδοση στη συνέχεια επιταγής ,έλεγχος ύπαρξης διαθεσίμων κεφαλαίων), εκδότης μη νόμιμος εκπρόσωπος κατά την ημερομηνία έκδοσης. Οι επιταγές εκδόθηκαν σύμφωνα με τα προσκομιζόμενα τιμολόγια και όχι σύμφωνα με τις αποφάσεις που καθόριζαν το ύψος της εκτέλεσης του έργου. Εκδόθηκαν επιταγές χωρίς να υπάρχουν τα σχετικά τιμολόγια και τα νομιμοποιητικά έγγραφα.(πρωτόκολλα παραλαβής ,βεβαίωση καλής εκτέλεσης κ.λ.π)

Για τη μη καταβολή των μισθών των εργαζομένων δεν λήφθηκε καμία μέριμνα από τις προηγούμενες διοικήσεις ούτως ώστε να πληρωθούν εμπρόθεσμα οι εργαζόμενοι.

Για τις απευθείας αναθέσεις δεν τηρήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες .

Ε ΄ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:

1.-Να μη συναφθεί στο μέλλον καμία προφορική συμφωνία για προμήθεια ή εκτέλεση έργου, αλλά να τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται από τους Νόμους.

2.-Να προσεπικαλούνται στα δικαστήρια οι πρώην νόμιμοι εκπρόσωποι που φέρονται να έχουν συνάψει προφορικές συμφωνίες με εργολάβους ή προμηθευτές για να αποκρούσουν ή να συνομολογήσουν τα αναγραφόμενα των αγωγών.

3.- Να ασκούνται όλα τα ένδικα μέσα κατά των αποφάσεων των Δικαστηρίων.

4.- Πριν τη δικάσιμο να γίνεται έλεγχος από τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες για το εάν έχουν πράγματι εκτελεστεί τα έργα αυτά και να καταθέτουν σχετικά ενώπιον των Δικαστηρίων προσκομίζοντας και σχετικές εκθέσεις αυτοψίας.

5.- Ο Δήμαρχος Αλμωπίας να διαβιβάσει αυτή την πρόταση –έκθεση στον Εισαγγελέα Πρωτ. ΄Εδεσσας για τις παραπέρα νόμιμες ενέργειες.

8.- Το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει απόφαση για το αν πρέπει να διαβιβαστεί αυτή η πρόταση-πόρισμα από τον πρόεδρο της ΔΕΥΑ στο Σ.Δ.Ο.Ε α)για να διερευνηθεί αν έχουν τελεστεί φορολογικές και άλλες παραβάσεις του ΚΦΣ από τους κομιστές των μεταχρονολογημένων επιταγών και , Β) Αν πρέπει να ζητηθεί από την αποκεντρωμένη περιφέρεια διαχειριστικός έλεγχος από ανεξάρτητη αρχή και για ποιες χρήσεις.

 

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης

Δήμου Αλμωπίας

 

Κλεισούρης Σταύρος


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png