Διαδικτυακές Πύλες - Δήμος Αλμωπίας - Δελτίο Τύπου Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης 12.04.2011
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow Δελτίο Τύπου Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης 12.04.2011

Δελτίο Τύπου Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης 12.04.2011 Εκτύπωση
 

ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ _ ΑΡΙΔΑΙΑ, 12.04.2011

 

 

Διερευνώντας την απο 15-3-2011 καταγγελία πολίτη,ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης στο πλαίσιο της διαμεσολαβητικής του αρμοδιότητας ζήτησε απο τον διευθυντή του Δήμου Αλμωπίας να τον ενημερώσει εγγράφως για την τύχη της από 23-12-2010 αιτήσεως του πολίτη προς τη Διοίκηση του πρώην Δήμου Εξαπλατάνου και να του διευκρινίσει σχετικά με τα καταγγελλόμενα δηλ. για τη μη πρόσληψή του σύμφωνα με τα προσωρινά αποτελέσματα ΑΣΕΠ .

Ο Δήμος Αλμωπίας δια της οικονομικής υπηρεσίας του ενημέρωσε τον Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης προσκομίζοντας ταυτόχρονα και τον σχετικό φάκελο ότι καμία απάντηση δεν υπάρχει στον σχετικό φάκελο επι της αιτήσεως του από τον πρώην Δήμο Εξαπλατάνου, αλλά υπάρχει προγενέστερη απάντηση στον συνήγορο του πολίτη που κοινοποιήθηκε και στον ίδιο, από την οποία προκύπτει ότι ο Δήμος Εξαπλατάνου ενημέρωσε τον συνήγορο του πολίτη ότι για λόγους οικονομικής αδυναμίας αδυνατεί να τον προσλάβει από τους προσωρινούς πίνακες ΑΣΕΠ και μάλιστα τον ενημερώνει ότι στις 3-12-2010 προέβη στην απόλυση των προσληφθέντων από τους προσωρινούς πίνακες διοριστέων υπαλλήλων.

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης ,επικοινώνησε τηλεφωνικώς με τον συνήγορο του πολίτη , όπου και αυτός είχε την πεποίθηση ότι η υπόθεσή έχει τελειώσει και μάλιστα του ανέφερε ότι έχουν ήδη απολυθεί οι προσληφθέντες από τους προσωρινούς πίνακες σύμφωνα με την απάντηση του Δήμου Εξαπλατάνου.

Ερευνώντας στη συνέχεια την υπόθεση ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης ζήτησε από την οικονομική υπηρεσία να του γνωρίσουν τι απέγινε τελικά με τους προσληφθέντες.

Η οικονομική υπηρεσία με το από 6-4-2011 έγγραφό της του γνωστοποίησε αφού πρώτα ενημερώθηκε από το αρμόδιο γραφείο του ΟΑΕΔ ότι από τις 3-12-2010 μέχρι και σήμερα δεν απολύθηκαν οι προσληφθέντες και εξακολουθούν να εργάζονται και να πληρώνονται κανονικά .

΄Οσον αφορά το αίτημά του σχετικά με την πρόσληψή του τόσο ο Δήμος Αλμωπίας , όσο και προσωπικά ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης απέστειλαν ερώτημα στο αρμόδιο Υπουργείο και αναμένουν σχετικές απαντήσεις στα εξής ερωτήματα:

Αν πρέπει να κληθούν και οι υπόλοιποι πρώτοι των προσωρινών αποτελεσμάτων και ήδη οριστικών αποτελεσμάτων , σύμφωνα με την αρχή της ίσης μεταχείρισης να υπογράψουν και αυτοί σύμβαση μέχρι να δημοσιευθούν οι πράξεις διορισμού στο ΦΕΚ

Αν πρέπει να απολυθούν οι δεύτεροι και οι τρίτοι του προσωρινού πίνακα ,γιατί υπάρχει κίνδυνος να συμπληρωθεί 24 μηνο συνεχούς εργασίας και επειδή καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες θα έχουν δικαίωμα προσφυγής στα αρμόδια Δικαστήρια για μονιμοποίηση.

Αν πρέπει να απολυθούν όλοι μέχρι τη δημοσίευση της ατομικής ΄πράξης διορισμού στο ΦΕΚ.

Αν η πρώην διοίκηση του Δήμου Εξαπλατάνου είχε το δικαίωμα επιλεκτικής πρόσληψης από τον προσωρινό πίνακα διορισμού.

Για το ερώτημά του σχετικά με το τι προβλέπεται για την αρνητική αντιμετώπιση όσον αφορά την μη απάντηση από τον Δήμο Εξαπλατάνου σε σχετική αίτησή του, ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησηςτου γνωστοποίησε ότι:

Σύμφωνα με το αρθρ. 10 του Συντάγματος παράγραφο 3 προβλέπεται ότι << Η αρμόδια υπηρεσία ή αρχή υποχρεούται να απαντά στα αιτήματα για παροχή πληροφοριών κλπ μέσα σε ορισμένη προθεσμία όχι μεγαλύτερη των 60 ημερών όπως ο νόμος ορίζει. Σε περίπτωση παρόδου άπρακτης της προθεσμίας αυτής η ή παράνομης άρνησης πέραν των άλλων τυχόν κυρώσεων και εννόμων συνεπειών καταβάλλεται και ειδική χρηματική ικανοποίηση στον θιγόμενο όπως ο Νόμος ορίζει.

Στο αρθρ. 10 Ν 2690/90 προβλέπεται ο τρόπος υποβολής της αίτησης. Ειδικότερα στη παρ.2 προβλέπεται ότι ο πολίτης μπορεί να υποβάλλει την αίτησή του και με μηχανικά μέσα , ενώ έχει υποχρέωση στη συνέχεια μέσα σε προθεσμία πέντε ημερών να υποβάλλει εγγράφως την αίτηση στην υπηρεσία με όμοιο περιεχόμενο και υπογραφή.

Σύμφωνα με το αρθρ.142 του Κ.Δ.Κ εφόσον δεν ικανοποιήθηκε το αίτημά του από την πρώην διοίκηση του Δήμου Εξαπλατάνου και πιθανόν και από τον αρμόδιο υπάλληλο που παρέλαβε την αίτησή του και δεν την προώθησε ,μπορεί να έχει διαπραχθεί το πειθαρχικό αδίκημα της παράβασης καθήκοντος και θα πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες από τον Δήμαρχο Αλμωπίας μόνο για τον αρμόδιο υπάλληλο και όχι για τον αιρετό, γιατί σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο δεν είναι νόμιμη η επιβολή πειθαρχικής ποινής όταν αυτός δεν είναι πλέον αιρετός.

Πιθανή ποινική ευθύνη της πρώην Διοίκησης του Δήμου Εξαπλατάνου για ψευδή βεβαίωση γεγονότος προς την ανεξάρτητη αρχή του Συνηγόρου του Πολίτη θα πρέπει να αναζητηθεί από τον ίδιο τον καταγγέλλοντα ως άμεσα θιγόμενο.


Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης απο τη διερεύνηση της καταγγελίας διαπίστωσε πιθανή πειθαρχική ευθύνη υπαλλήλου του πρώην Δήμου Εξαπλατάνου πρότεινε στον Δήμαρχο Αλμωπίας να κινήσει τη διαδικασία αναζήτησης πειθαρχικής ευθύνης του αρμοδίου υπαλλήλου του πρώην Δήμου Εξαπλατάνου για τη μη ενημέρωση για το παραπάνω αίτημα του πολίτη .

Διαβίβασε δε τα σχετικά έγγραφα στον Δήμαρχο Αλμωπίας για τις παραπέρα νόμιμες ενέργειες του όσον αφορά την πειθαρχική ευθύνη αρμοδίου υπαλλήλου του πρώην Δήμου Εξαπλατάνου .


Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης

Δήμου Αλμωπίας

Σταύρος Κλεισούρης


 


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png