ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow Γνωστοποίηση πρόσληψης ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη

Γνωστοποίηση πρόσληψης ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη Εκτύπωση
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      Αριδαία  11/4/2011

ΝΟΜΟΣ  ΠΕΛΛΑΣ                                                                                     Αρ. Πρωτ. 8794 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η 

 

Ο Δήμαρχος Αλμωπίας

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 « Περί κυρώσεως του Κώδικα  Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» ΦΕΚ 143 Α/28-6-2007

2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική  της Αυτ/σης και της Αποκ/νης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»

3. Την με αρ. 55/74802/29.12.2010 ερμηνευτική εγκύκλιο του Τμήματος Προσωπικού ΟΤΑ  της Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας  ΟΤΑ της Γεν.Δ/νσης Τοπ.Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών,Αποκέντρωσης και Ηλεκ/κής Διακυβέρνησης, όπου διευκρινίζεται ότι για την πρόσληψη ατόμων  στις θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών δεν απαιτείται να προβλέπονται  οι θέσεις αυτές στον ΟΕΥ των Δήμων γιατί συνιστώνται απευθείας από το νόμο.       

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ

 

Την  πλήρωση  μιας [1] κενής  οργανικής   θέσης  «Ειδικού Συνεργάτη  του Δήμου Αλμωπίας»  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου .

Η επιλογή του προσώπου   που θα  προσληφθεί για την πλήρωση της παραπάνω θέσης   θα γίνει από τον Δήμαρχο Αλμωπίας , οποίος είναι και το αρμόδιο όργανο  για την πρόσληψη .

Για την  πλήρωση της θέσης  απαιτούνται  τα γενικά και τυπικά προσόντα  διορισμού  που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007, δηλαδή

1.Να είναι Έλληνας πολίτης.

2.Προκειμένου περί ανδρών να έχει εκπληρώσει  τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει  απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

3.Να μην έχει  καταδικαστεί  για ποινικό αδίκημα ή να έχει  τεθεί  υπό δικαστική  αντίληψη  ή απαγόρευση  που συνιστά κώλυμα ή ασυμβίβαστο με την ανωτέρω θέση.

4.Να έχει πτυχίο Α.Ε.Ι. Νομικής Σχολής. 

5.Να χειρίζεται άριστα Η/Υ.

6.Να έχει εμπειρία σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

7.Να έχει εξειδικευμένες  νομικές γνώσεις.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με το βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά  θα υποβληθούν  στο Δήμο Αλμωπίας  μέσα σε προθεσμία δέκα [10] ημερών  από την επόμενη  της δημοσίευσης  στην εφημερίδα «ΓΕΓΟΝΟΤΑ» Ν. Πέλλας  ήτοι από 15/4/2011 μέχρι 25/4/2011.

Τα καθήκοντα του προσώπου που θα προσληφθεί  για την πλήρωση της παραπάνω θέσης είναι

1.Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών  και ενημέρωση σε θέματα Οργάνωσης και Διοίκησης του Δήμου.

2.Επεξεργασία προτάσεων  προς τις αρμόδιες υπηρεσίες  για την υλοποίηση προγραμμάτων.

3.Συνεργασία με το Γραφείο Προγραμματισμού για την επεξεργασία εισηγήσεων και προτάσεων.

4.Συνεργασία με όλες τις υπηρεσίες  για θέματα οργάνωσης και διοίκησης.

Η πρόσληψη και εργασιακή σύμβαση  καθώς και οι αποδοχές  αυτού που θα προσληφθεί διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007,όπως αυτές ισχύουν σήμερα.

Για περισσότερες πληροφορίες  οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2384350209 & 2384350211.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 

ΠΑΣΟΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

 

 

 


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png