ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow Πρόσκληση για την πλήρωση μιας (1) θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη

Πρόσκληση για την πλήρωση μιας (1) θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη Εκτύπωση
 

                    

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 

Αριδαία  31   Ιανουαρίου 2011

Αριθ. Πρωτ.1869

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Αγγ. Γάτσου

Ταχ. Κώδικας: 584 00 Αριδαία

Πληροφορίες:Παυλίδης Αθανάσιος   

Τηλέφωνο:2384350208       

FAX: 23840 21226

 

 

 

     

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση μιας (1) θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη

βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/07

Ο Δήμαρχος Αλμωπίας

Αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/10 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης".

2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 "Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων".

3. Την με αριθμ.55/74802/29.12.2010 ερμηνευτική εγκύκλιο του Τμήματος Προσωπικού ΟΤΑ της Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ της Γεν. Δ/νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης όπου διευκρινίζεται ότι για την πρόσληψη ατόμων στις θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών δεν απαιτείται να προβλέπονται οι θέσεις αυτές στον ΟΕΥ των Δήμων γιατί συνιστώνται απευθείας από το νόμο.

Προσκαλεί

 

Όσους ενδιαφέρονται να καταλάβουν τη θέση του Επιστημονικού Συνεργάτη να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο Πρωτόκολλο.

Για την πλήρωση της θέσης απαιτούνται τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 163 του Ν.3584/07, δηλαδή:

1.Να έχουν την ελληνική Ιθαγένεια.

2. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

3. Να μην έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα ή να έχουν τεθεί υπό δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση που συνιστά κώλυμα ή ασυμβίβαστο με την ανωτέρω θέση.

4. Να είναι υγιείς και να μην έχουν απολυθεί από προηγούμενη κατεχόμενη συναφή θέση.

5. Να είναι κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής. Ειδικά, οι επιστημονικοί συνεργάτες θα πρέπει να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος, σχετικού με το αντικείμενο της θέσης. 

6. Να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα ανάπτυξης και υποδομών.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν με την αίτησή τους:

Α. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 ότι σε περίπτωση επιλογής τους θα προσκομίσουν όλα τα προβλεπόμενα από την παρ.3 του άρθρου 163 του Ν.3584/07 έγγραφα που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών και τυπικών προσόντων διορισμού.

Β. Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας.  

Γ. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών.  

Η επιλογή θα γίνει από το Δήμαρχο, ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την καταλληλότητα του προσλαμβανομένου (παρ.4 του άρθρου 163 του Ν.3584/07).

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν στο Δήμο Αλμωπίας μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη μέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε μια εφημερίδα του Νομού. 

Η προκήρυξη να τοιχοκολληθεί στο Δημοτικό κατάστημα και να δημοσιευθεί σε μια (1) ημερήσια εφημερίδα του Νομού.

 

 

 

                                                  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Πασόης Δημήτρης

 

 

ΕΣΩΤΕΡ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

  • 1. Γρ. Δημάρχου
  • 2. Αρμόδια Αντιδήμαρχο
  • 3. Αν/τή Δ/ντή
  • 4. Αν/τρια Πρ. Τμ. Δ.Υ.
  • 5. Αρχείο

 

                                                              ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png