ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ Εκτύπωση
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 [ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010]
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 20α του άρθρου 9 του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54 Α΄/14-03-
2012), όπως συμπληρώθηκαν με τις όμοιες της παραγράφου 22 του άρθρου 12 του Ν.
4071/2012 [ΦΕΚ 85/τ.Α΄/11-4-2012] .
3.Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.3812/2009 [ΦΕΚ 234/τ.Α΄/28-12-2009], όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 58 του ν.3966/2011 [ΦΕΚ
118/τ.Α΄/24-5-2011]
4.Τις διατάξεις του άρθρου 211 του Ν.3584/07 [ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-6-2007]
5. Τις διατάξεις του Β.Δ 28.3/15.4.1957 [ΦΕΚ 60 Α΄], όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις άρθρου 2 Β.Δ/τος 339/1960 (ΦΕΚ 73/Α/3-6-1960)
7. Τις σχετικές διατάξεις του Προγράμματος «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α΄)
8. Την υπ’ αριθμόν 50/31-03-2020 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου η οποία ορίζει το
χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων,
τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση.


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png