ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow Μελέτη κατασκευής ρυθμιστικού γεωφράγματος για την ταμίευση ύδατος στην περιοχή Προδρόμου

Μελέτη κατασκευής ρυθμιστικού γεωφράγματος για την ταμίευση ύδατος στην περιοχή Προδρόμου Εκτύπωση
 

Διακήρυξη  σύναψης σύμβασης εκπόνησης μελέτης κάτω των ορίων του ν.4412/2016 με την ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασια  με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΓΕΩΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ» του  ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΕΣΥ

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

ΤΕΥΔ 


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png