ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow Σχολικές Επιτροπές arrow Πρόσληψη καθαριστών/ριών με σύμβαση μίσθωσης έργου σχολικού έτους 2019-2020

Πρόσληψη καθαριστών/ριών με σύμβαση μίσθωσης έργου σχολικού έτους 2019-2020 Εκτύπωση
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσληψη καθαριστών/ριών με σύμβαση μίσθωσης έργου   σχολικού έτους 2019-2020

Ο Πρόεδρος της  Σχολικής Επιτροπής  Α/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Αλμωπίας έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 51 του Ν. 4407/27-07-2016 (ΦΕΚ 134/τ.Α΄/27-07-2016) «Ρύθμιση θεμάτων  αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις»   .

2.Τις διατάξεις του Ν.1892/1990 παράγραφος 5 του άρθρου 113, όπως ισχύει   

3.Την με αριθ. 61/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

Ότι η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας θα προβεί σε πρόσληψη προσωπικού, επτά (7) καθαριστών/στριών για τον  καθαρισμό των χώρων των παρακάτω σχολείων, κατά  το σχολικό έτος 2019-2020:

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

  ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΘΟΥΣΩΝ

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

10

0

10

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

9

1

10

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ  «ΞΕΝΙΤΙΔΕΙΟ»

7

2

9

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ  «ΞΕΝΙΤΙΔΕΙΟ»

7

2

9

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΡΙΟΠΕΤΡΑΣ

4

0

4

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ

1

1

2

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΡΥΣΑΣ-ΤΣΑΚΩΝ

1

1

2

 

 

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τον καθαρισμό των αιθουσών διδασκαλίας, των γραφείων, του προαυλίου καθώς και όλων των κοινόχρηστων χώρων του σχολείου σε καθημερινή βάση. 

Όσον αφορά την διαδικασία νέων προσλήψεων:

       -    Η ανακοίνωση θα αναρτηθεί  στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλμωπίας,  καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Αλμωπίας.

 

       Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να πληρούν κατ' ελάχιστο τις εξής προϋποθέσεις:

 

  1. Να είναι Έλληνες Πολίτες ή να έχουν την ελληνική υπηκοότητα και να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
  2. Να μην έχουν καταδικαστεί και να μην είναι φυγόποινοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.
  3. Να έχουν τη φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων τους.
  4. Να είναι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Αλμωπίας
  5. Για το σχολικό έτος  2019-2020  να μην έχουν συνάψει σύμβαση με άλλη σχολική μονάδα.
  6. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχει μόνο ένα μέλος από την ίδια οικογένεια. [ όπως η οικογένεια εμφανίζεται στο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης –μέλη με κανονική εγγραφή].
  7. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να αιτηθούν  την πρόσληψή τους σε μία και μόνο μία  σχολική μονάδα των   δύο σχολικών επιτροπών (Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης).
  8. Θα  δοθεί προτεραιότητα σε αυτούς που είχαν συμβάσεις έργου έχοντας όμως την καλή μαρτυρία (εγγράφως) για την αποτελεσματικότητα του έργου τους, της σχολικής κοινότητας, δια μέσου του Δ/ντη κάθε σχολικής μονάδας. Απορρίπτονται όσοι δεν έχουν Βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών από τον Διευθυντή   της σχολικής κοινότητας  για τα τελευταία  2 έτη, που ζητείται από την Α/θμια Σχολικής Επιτροπή.

      Οι υποψήφιοι/ες κατατάσσονται   ως εξής:

1.     ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)

Σημείωση: Ανήλικο θεωρείται το τέκνο που δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας  του, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής  αιτήσεων.

αριθμός τέκνων

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

….

μονάδες

63

126

189

252

315

378

441

504

567

630

….

  2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

 

 

      0 € -   4.500 €

  252 μόρια

 

4.501€ -   6.000 €

 189 μόρια

 

6.001€ -   8.000 €

  126 μόρια

 

8.001€ - 12.000 €

   63 μόρια

 

12.001 € +

     0 μόρια

 

                           

Σημείωση: Θα υπολογίζεται το συνολικό οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα.

3. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες)

μήνες εμπειρίας 1   2    3    4    5    6    7    8     9   10  11   12  13   14    15    16   17     18

             μονάδες 7 14  21  28   35 42  49  56   63  70  77   84   91   98  105  112  119  126 και ούτω καθ΄εξής

Σημείωση: Η εμπειρία αφορά σε θέση καθαριστού σχολικής μονάδας, η οποία θα αποδεικνύεται με προσκόμιση συμβάσεων ή Βεβαίωση ενσήμων ΙΚΑ.

 

4.ΑΝΑΠΗΡΙΑ   ΤΕΚΝΟΥ ή ΣΥΖΥΓΟΥ με ΠΟΣΟΣΤΟ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ  λαμβάνει 63 ΜΟΡΙΑ

 

Σε περίπτωση ισοψηφίας θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση ενώπιον του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής, του Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας και των ενδιαφερομένων.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  1.-   Έντυπη Αίτηση.

  2.-   Αντίγραφο της ταυτότητας.

  3.-   Βεβαίωση μονίμου κατοικίας πρόσφατης έκδοσης [όχι παλαιότερης των 2  μηνών από την ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων]

  4.-   Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης  πρόσφατης έκδοσης [όχι παλαιότερης των 2  μηνών από την ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων]

  5.-   Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογικού  έτους 2018. 

  6.-   Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται α) η φυσική καταλληλότητα

για την άσκηση των καθηκόντων β) ότι δεν έχει καταδικαστεί και ότι δεν είναι

φυγόποινος ή φυγόδικος για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του

Υπαλληλικού Κώδικα γ) ότι δεν έχει συνάψει Σύμβαση με άλλη Σχολική Μονάδα, για το σχολικό έτος  2019-2020 σε Α/θμια και Β/θμια Σχολική Επιτροπή

   7.  Υπεύθυνη δήλωση  στην οποία δηλώνεται ότι:

α.Δεν έχω καταθέσει αίτημα   για την πρόσληψή μου ως  καθαριστής/στρια με σύμβαση μίσθωσης έργου,  για το σχολικό έτος 2019-2020, σε άλλη σχολική μονάδα των Σχολικών  Επιτροπών  Β/θμιας και Α/θμιας  Εκπ/σης

β. Δεν έχει καταθέσει παρόμοια αίτηση άλλο μέλος της οικογένειάς μου  ούτε στην Α/θμια, ούτε στην Β/θμια Σχολική Επιτροπή.

   8. Τυχόν συμβάσεις που έχει συνάψει με σχολικές μονάδες ή Βεβαίωση ενσήμων ΙΚΑ.

  9.   Για την απόδειξη της αναπηρίας συγγενούς προσώπου :  Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ ή Πιστοποιητικό Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής, σε ισχύ, με το οποίο προσδιορίζεται η πάθηση ή βλάβη και το ποσοστό αναπηρίας.

 

Σημείωση: Η παράλειψη κατάθεσης έστω κι ενός δικαιολογητικού [εκτός του δικαιολογητικού με αρ. -8- & -9-] καθιστά την αίτηση μη αξιολογήσιμη. 

 

 

ΠΡΟΣΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

    Οι αιτήσεις θα υποβληθούν αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο, στα γραφεία της  Σχολικής  Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλμωπίας [πλατεία Αγγελή Γάτσου- υπόγειο του  Δημαρχείο], από την Δευτέρα 26/08/2019 έως και την Τετάρτη  28/08/2019 . 

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα υπογράψουν σύμβαση έργου και η αμοιβή τους (συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτικών εισφορών) θα καταβάλλεται από την Σχολική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄ αριθ. 2/18254/0022/3-4-2008 (ΦΕΚ 672/Β17-4-2008) Κοινής Απόφασης Υπουργών Οικονομίας Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και  Θρησκευμάτων.

Σε περίπτωση που πάψει η λειτουργία  κάποιας εκ των ανωτέρω σχολικών μονάδων η αντίστοιχη σύμβαση μίσθωσης έργου λύεται αυτοδίκαια.

Η πληρωμή θα γίνεται όταν κατατίθενται τα χρήματα από τον αρμόδιο φορέα.

Οι αποδοχές τους υπολογίζονται βάσει των αιθουσών διδασκαλίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν  θα υπογράψουν  συμβάσεις  μίσθωσης  έργου όταν εγκριθεί η πρόσληψή τους  από  τον   συμβαλλόμενο φορέα του Υπουργείου Παιδείας.

  Να αναρτηθεί η παρούσα ανακοίνωση :

1. -  Πίνακα ανακοινώσεων Δήμου  Αλμωπίας

2.-   Ανάρτησή της ανακοίνωσης στο site του Δήμου Αλμωπίας.

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΊΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png