ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Εκτύπωση
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Σας προσκαλούμε να έλθετε σε δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ.5 του άρθρ.67 και του άρθρ. 65 του Ν.3852/2010, που θα
γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας και στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 27 Ιουνίου
2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00΄ (8.00 μ.μ), για συζήτηση
και λήψη απόφασης για το μοναδικό κατεπείγον θέμα :

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο: Μίσθωση απορριμματοφόρων οχημάτων για την αποκομιδή των απορριμμάτων
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14405/25-6-2019 εισήγηση του Τμήματος
Περιβάλλοντος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας
Δήμου Αλμωπίας, η σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου κρίνεται
κατεπείγουσα, διότι:”..με την υπ’ αριθμ. 148/2019 από 12 Ιουνίου 2019 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ.» δεν υπήρξε η απόλυτη
πλειοψηφία του συνόλου των μελών με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η εκτέλεση
της παραπάνω εργασίας.
• Με δεδομένο ότι είμαστε ήδη στην θερινή περίοδο και ο πληθυσμός του Δήμου
αυξάνεται συνεχώς λόγω της τουριστικής περιόδου
• Οι ποσότητες των απορριμμάτων αυξάνονται κατακόρυφα και κατ’ επέκταση οι
ανάγκες για τη αποκομιδή του μεγάλου όγκου των απορριμμάτων.
• Τα έξι (6) απορριμματοφόρα τα οποία διαθέτει ο Δήμος είναι πεπαλαιωμένα και
υπόκεινται συχνά σε βλάβες.
έχει ως αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η αποκομιδή σε κάθε Δημοτική Ενότητα και έτσι να
παρουσιάζεται το καθημερινό φαινόμενο της δημιουργίας εστιών μόλυνσης που θέτουν σε
κίνδυνο την υγεία των κατοίκων και των τουριστών.
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλα τα παραπάνω και κυρίως για λόγους δημοσίου συμφέροντος
σχετιζόμενους με τη δημόσια υγεία σας παρακαλούμε να γίνει εκ’ νέου σύγκληση
εκτάκτου Δημοτικού Συμβουλίου ώστε να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση της
σύναψης σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ.”


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ


ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ

 


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png