ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Εκτύπωση
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο Δήμαρχος Αλμωπίας, μετά από την με αρ. .. απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, διακηρύσσει τη διενέργεια μειοδοτικής, φανερής, προφορικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών του ΚΕΠ Αριδαίας

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι ενδιαφερόμενοι που είναι ιδιοκτήτες κατάλληλων ακινήτων, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, να υποβάλλουν στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Αλμωπίας, έγγραφη πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Προθεσμία Υποβολής προτάσεων: από 21/03/2019 έως και 09/04/2019 ώρα 15:00

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε δυο φάσεις (στάδια) και σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3463/2006 και του Π.Δ. 270/81.


Περιγραφή χαρακτηριστικά και θέση ακινήτου (μισθίου)

Θα πρέπει να βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της Δημοτικής Κοινότητας Αριδαίας του Δήμου Αλμωπίας, στο κέντρο ή πλησίον του κέντρου της πόλης της Αριδαίας.

Να είναι νομίμως αδειοδοτημένο ακίνητο και να διαθέτει ενεργειακό πιστοποιητικό, όπως ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις. Θα πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, προκειμένου να μπορέσουν να εγκατασταθεί άμεσα η υπηρεσία.

Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να είναι ισόγειο και να έχει εμβαδόν «ωφέλιμης» επιφάνειας 80 ως 100 τ.μ. (καθαρά) +/- 20%, διαρρυθμισμένο ανάλογα με βοηθητικούς και άλλους απαραίτητους χώρους.

Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να αποτελεί χώρο κύριας χρήσης, να είναι απαλλαγμένο από υγρασία, να έχει επαρκή φυσικό φωτισμό, αερισμό, μέσα σκίασης. δομημένη καλωδίωση και να καλύπτει τις ανάγκες πυροπροστασίας των χώρων.

Να υπάρχουν χώροι υγιεινής για τους υπαλλήλους (επιθυμητό να είναι ξεχωριστές οι τουαλέτες ανδρών και γυναικών) και τους πολίτες, καθώς και χώρος υγιεινής για Α.Μ.Ε.Α.

Όλοι οι χώροι πρέπει να διαθέτουν σε πλήρη λειτουργία επαρκή θέρμανση και ψύξη κατά προτίμηση με σύστημα χαμηλής κατανάλωσης.

Θα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτει ανεξάρτητη είσοδο και έξοδο για την ασφάλεια του κοινού.

Επιπλέον οι χώροι του προς μίσθωση ακινήτου θα πρέπει να εξασφαλίζουν εξαρχής ή μετά από επεμβάσεις του ιδιοκτήτη την προσβασιμότητα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, με ομαλή κλίση φυσικού ή διαμορφωμένου εδάφους , σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.


Επίσης το ακίνητο που προορίζεται για εκμίσθωση του Κ.Ε.Π. Αριδαίας, θα πρέπει να μπορεί να συμμορφωθεί με τις τυχόν υποδείξεις της αρμόδιας επιτροπής του άρθρου 7 ΠΔ 270/81, μετά από αυτοψία στο προσφερόμενο ακίνητο, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις .

Κατά την τελική κρίση καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων, θα ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:


1. Η ειδικότερη θέση του ακινήτου στην περιοχή.

2. Η στατική επάρκεια του κτιρίου.

3. Ο προσανατολισμός του.

4. Η τήρηση των διατάξεων για την Πυροπροστασία.

5.Η γενική κατάστασή του.2) Χρονική Διάρκεια μίσθωσης – έναρξη μισθωτικής περιόδου.
Η μίσθωση θα διαρκέσει εννέα (9) χρόνια, με δυνατότητα παράτασης για τρία (3) επιπλέον χρόνια, μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η διάρκεια της μίσθωσης αρχίζει από την ημερομηνία παράδοσης του μισθίου.

Αποκλείεται αξίωση του μειοδότη για αποζημίωση, λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή ή καθυστέρησης της εγκατάστασης του Δήμου, που θα προέρχεται από κάποιο νομικό ή πραγματικό κώλυμα, καθώς επίσης και η μονομερής λύση της σύμβασης για το λόγο αυτό.
Ο Δήμος Αλμωπίας διατηρεί το δικαίωμα να εγκαταλείψει οποτεδήποτε το ακίνητο και να λύσει μονομερώς τη σύμβαση, πριν λήξει η συμφωνημένη διάρκεια της μίσθωσης, εφ’ όσον αποκτηθεί ιδιόκτητο ακίνητο που θα μπορεί να καλύψει τις στεγαστικές ανάγκες της υπηρεσίας, χωρίς να παράγεται κανένα δικαίωμα αποζημίωσης του ιδιοκτήτη του ακινήτου που έχει μισθώσει ο Δήμος και για κανέναν προβαλλόμενο λόγο. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση λύσης της σύμβασης για τη συστέγαση της υπηρεσίας με άλλη δημοτική υπηρεσία και σε οποιοδήποτε ακίνητο ή στην περίπτωση κατάργησης της στεγαζόμενης υπηρεσίας.
Σε όλες τις περιπτώσεις ο Δήμος οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως το εκμισθωτή τριάντα (30) ημέρες πριν τη λύση της σύμβασης.

Η ανώτατη τιμή μισθίου το μήνα είναι το πολύ τριακόσια (300,00 ) € μηνιαίως

3) Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλέφωνο 2384350206 αρμόδιος Υπάλληλος κ. Λαζοπούλου Αρχοντούλα . Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png