ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow Διαδικασία δημόσιας κλήρωσης

Διαδικασία δημόσιας κλήρωσης Εκτύπωση
 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
 
 
 Το Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών & Προγραμματισμού του
Δήμου Αλμωπίας, σε συνέχεια του υπ’αρίθ. 21695/19-10-2018 Πρακτικού κλήρωσης επιτροπών προσωρινής
παραλαβής έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, θα προβεί σε διαδικασία δημόσιας κλήρωσης για τη
συγκρότηση συλλογικών οργάνων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ Α΄ 226) και σύμφωνα με την υπ’
αριθμ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β/7-11-2011) απόφαση του Υπουργού
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (εγκύκλιος : αριθ. Πρωτ.
ΔΙΣΚΟΠ/Φ.18/οικ.21700/ 19/09/2012)
Συγκεκριμένα η κλήρωση αφορά στην επιλογή Δημοτικών Συμβούλων ως τακτικών και αναπληρωματικών
μελών για τις παρακάτω επιτροπές προσωρινής παραλαβής έργων:
1. “Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων οικισμού Αριδαίας”
2. “Συντήρηση Δημοτικής Οδοποιίας Δήμου Αλμωπίας”
3. “Ασφαλτόστρωση Δ.Ε. Εξαπλατάνου”
4. “Βελτίωση και Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων του οικισμού Αριδαίας”
5. “Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ.Βορειοδυτικού Άξονα (Πρόμαχοι-Πιπεριά ) του Δήμου
Αλμωπίας
6. “Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ.Κωνσταντίας, Μηλιάς Δήμου Αλμωπίας”
7. “Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ.Θηριόπετρας, Φούστανης Δήμου Αλμωπίας”
Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 24 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 (6.00μ.μ.) στην
αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλμωπίας.
Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλμωπίας.
 
 
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ
 

ΙΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png