ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow Προμήθεια τροφών για την σίτιση αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Προμήθεια τροφών για την σίτιση αδέσποτων ζώων συντροφιάς Εκτύπωση
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ


Ο Δήμος Αλμωπίας, πρόκειται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια τροφών για την σίτιση αδέσποτων ζώων συντροφιάς», σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 άρθρο 118, βάσει της αριθμ. 3/2018 μελέτης του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 402/2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση της Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων των αντίστοιχων πιστώσεων.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά (ποσοστό έκπτωσης επί της % στις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού) για τις τροφές που αναφέρονται στην αριθμ. 3/2018μελέτη του Τμήματος Τοπ. Οικ. Ανάπτυξης.

Οι προσφορές αποστέλλονται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο πρωτοκόλλου (Πλατεία Αγγελή Γάτσου 1). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β Ασφαλιστική Ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 ) από την οποία θα βεβαιώνεται ότι έχετε εκπληρώσει τις υποχρεώσεις σας όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής σας ή του ελληνικού δικαίου σε όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλετε εισφορές κυρίας και επικουρικής ασφάλισης.

γ. Φορολογική Ενημερότητα, άρθρο 73 παρ. 2 του Ν. 4412/2016.


Επίσης υποχρεούστε να προσκομίσετε τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Βεβαίωση Οικείου Επιμελητηρίου (ή Επαγγελματικής Οργάνωσης), που θα έχει εκδοθεί το λιγότερο 6 μήνες πριν από την ημερομηνία λήξης των προσφορών, από την οποία να προκύπτει η συνάφεια του επαγγέλματος με τα προς προμήθεια υλικά.

  2. Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/1986 στην οποία θα δηλώνετε ότι:

α) Τα προσφερόμενα είδη θα είναι σύμφωνα με την αριθμ. 3/2018 μελέτη του Τμήματος

Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας

β) Λάβατε πλήρη και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους όρους τους όρους και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της αριθμ. 3/2018 μελέτης του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας

γ) Τους ασφαλιστικούς φορείς στους οποίους υποχρεούται να καταβάλλετε ασφαλιστικές

εισφορές κύριες και επικουρικές.

δ) Δεν έχει εκδοθεί σε βάρος σας απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

Όταν ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας είναι εταιρεία, η υπεύθυνη δήλωση θα υπογράφεται οπωσδήποτε από τον νόμιμο εκπρόσωπό της κάτω από την εταιρική επωνυμία ( σφραγίδα εταιρείας) με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.


3. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης (καταστατικό, ΦΕΚ, ΓΕΜΗ κλπ) του οικονομικού φορέα από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του και οι νόμιμοι εκπρόσωποι, οι οποίοι τον δεσμεύουν με την υπογραφή τους (Διαχειριστές για Ο.Ε & Ε.Π.Ε., Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για Α.Ε.).


Τα ως άνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική κατάσταση του συμμετέχοντος, και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό.Συνημμένα :

Η αριθμ. 3/2018 μελέτη.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png