ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εκτύπωση
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας καλούμε να έρθετε στις 22 Μαΐου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 (2:30 μ.μ.), στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του του Ν.3852/2010, στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλμωπίας, για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


Ανάκληση αποφάσεων αναλήψεων υποχρέωσης δαπάνης.


Εισήγηση για την 7η αναμόρφωση προϋπολογισμού – τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του έτους 2018.


Έγκριση δαπανών – διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας, οικονομικού έτους 2018.


Παράταση έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΑΡΙΔΑΙΑΣ”


Παράταση έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ”


Επανέγκριση των όρων συνοπτικού διαγωνισμού του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ”


Έγκριση Πρακτικού του Συνοπτικού Διαγωνισμού για το Έργο ''ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΕ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ''


Κατακύρωση πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Ε. ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ»


Κατακύρωση πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση υποδομών κοινής ωφέλειας στον τομέα της άρδευσης Τ.Κ. Βορεινού».


« Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής & δικαιολογητικών τεχνικής προσφοράς του συνοπτικού διαγωνισμού για την εργασία «Συντήρηση και επισκευή αρδευτικών γεωτρήσεων Δήμου Αλμωπίας» (Αριθμ. Διακήρυξης 8555/20-04-2018)».


«Έγκριση πρακτικών α) αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής & δικαιολογητικών τεχνικής προσφοράς & β) Αποσφράγισης & αξιολόγησης οικονομικής προσφοράς του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Εξοπλισμού αρδευτικών γεωτρήσεων» (Αριθμ. Διακήρυξης 8737/24-04-2018)».


«Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου αναφορικά με την 60/2017 ΑΓΩΓΗ στο Ειρηνοδικείο Αλμωπίας»


«Λήψη απόφαση περί Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για εξόφληση της με αριθ. 120/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αλμωπίας - Λογιστική τακτοποίηση κατάσχεσης»


«Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης αναφορικά με την αριθ.230/2012 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Αλμωπίας»


«Έγκριση του πρακτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΡΟΜΑΧΩΝ»

Εσωτερική Διανομή:

- Πρωτόκολλο - αρχείο

-Τμήμα Υποστήριξης Πολ. Οργάνων

-Δ/νση Διοικ. Υπηρεσιών

-Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

-Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

-Γραφείο Δημάρχου

-Πρ/μενο Τεχνικών Υπηρεσιών

-Πρ/μενο Οικονομικών Υπηρεσιών

-κ. Χατζηπαντελιάδου Ειρήνη
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png