ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εκτύπωση
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας καλούμε να έρθετε στις 23 Μαρτίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 (2:30 μ.μ.), στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του του Ν.3852/2010, στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλμωπίας, για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 


Ανάκληση των Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρεώσεων(4914,4915,4916,4924 &4925/28-02-2018)

2.

Εισήγηση για την 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού – τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του έτους 2018.

3.

Έγκριση δαπανών – διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας, οικονομικού έτους 2018.

4.

Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας/αξιολόγησης διαγωνισμών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών – γενικών υπηρεσιών για το έτος 2018, σύμφωνα με τον άρθρο 221 παρ. 11α του Ν.4412/16.

5.

«Επαναυποβολή για λήψη απόφασης αναφορικά με την αριθ.139/2013 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Αλμωπίας»

6.

«Επαναυποβολή για λήψη απόφασης αναφορικά με την αριθ. 162/23-5-2017 ΑΓΩΓΗ»

7.

Λήψη απόφασης για παράσταση του Δήμου Αλμωπίας στις 22/05/2018 στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Βέροιας»

8.

« Λήψη απόφασης για παράσταση του Δήμου Αλμωπίας στις 24/04/2018 στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Βέροιας»

9.

« Λήψη απόφασης για παράσταση ή μη παράσταση του Δήμου Αλμωπίας στις 24/04/2018 στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Βέροιας»

10.

«Διαβίβαση της αριθ.1431/2018 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης»«

11.

«Παράσταση του Δήμου στην με αριθ.5/2018 αγωγή που εκδικάζεται στις 12-10-2018 στο Ειρηνοδικείο Αλμωπίας»

12.

«Λήψη απόφασης για άσκηση ενεργειών αναφορικά με την αριθ.156/2017 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Αλμωπίας»

13.

«Λήψη απόφασης για άσκηση ενεργειών αναφορικά με την αριθ.155/2017 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Αλμωπίας»

14.

«Λήψη απόφασης αναφορικά με την 33/2018 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Έδεσσας (αριθμός κατάθεσης έφεσης 101/7-9-2016)»

15.

«Συμπληρωματική εισήγηση για λήψη απόφασης αναφορικά με την αριθ.409/2017 Απόφαση του Πρωτοδικείου Έδεσσας» (αριθμός έκθεσης κατάθεσης έφεσης 30/2016) (αριθμός απόφασης Ειρηνοδικείου Αλμωπίας 196/2015)

16.

«Συμπληρωματική εισήγηση για λήψη απόφασης αναφορικά με την αριθ.408/2017 Απόφαση του Πρωτοδικείου Έδεσσας» (αριθμός έκθεσης κατάθεσης έφεσης 29/2016) (αριθμός απόφασης Ειρηνοδικείου Αλμωπίας 134/2013)

17.

«Συμπληρωματική εισήγηση αναφορικά με την αριθ.155/2017 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Αλμωπίας»

18.

«Συμπληρωματική εισήγηση αναφορικά με την αριθ.156/2017 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Αλμωπίας»

19.

Καθορισμός τελών διέλευσης, τελών χρήσης δικαιωμάτων, διέλευσης και ύψους των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

20.

Ακύρωση της υπ.αριθ.45/2018 Απόφασης Ο.Ε. Δήμου Αλμωπίας που αφορά την <<Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμό όρων συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας «ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΦΩΤ.ΣΩΜΑΤΑ ΚΛΠ)»

21.

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμό όρων συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας «ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΦΩΤ.ΣΩΜΑΤΑ ΚΛΠ).

22.

Έγκριση όρων συνοπτικού διαγωνισμού του έργου “ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ "

23.

ΈΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ του έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ, ΠΡΟΜΑΧΩΝ, ΓΑΡΕΦΕΙΟΥ, ΑΡΙΔΑΙΑΣ "

24.

ΈΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ του έργου Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου Δήμου Αλμωπίας.

25.

ΈΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ του έργου 'ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΕΩΝ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ 2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

26.

Εισήγηση Διαπίστωσης Βλαβών από ανωτέρα βία για το Έργο ‘Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν.Πέλλας (ΧΥΤΑ Αλμωπίας) και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος βιολογικού’ σε συνέχεια της 236/2017 απόφασης Ο.Ε. που αναβλήθηκε με αιτιολογία τη διερεύνηση της ασφάλισης του έργου

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png