ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Εκτύπωση
 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Ο Δήμαρχος Αλμωπίας έχοντας υπόψη τις διατάξεις  των άρθρων 161 και 167  του Ν.3584/2007 [ΦΕΚ  143/τ.Α΄/28-6-2007] για την κάλυψη θέσης γενικού γραμματέα καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους /νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με  βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους.

Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Α) τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17)

Β) πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής,

Γ)Να έχουν εμπειρία σε θέματα δημόσιας διοίκησης , να έχουν  ηγετικές και διοικητικές ικανότητες, καθώς  και οργανωτικές & επικοινωνιακές δεξιότητες. Επίσης  να γνωρίζουν  τουλάχιστον μια ξένη γλώσσα και να έχουν βεβαιωμένη γνώση  πληροφορικής.

Ειδικά για τη θέση του γενικού γραμματέα, αποκλείεται ο διορισμός προσώπου που είναι συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και β' βαθμού προς τον Δήμαρχο  . (παρ 2 άρθρο 167 του ν. Ν. 3584/2007)     

Οι ενδιαφερόμενοι  μέσα σε προθεσμία δυο  [2] ημερών  από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας, πρέπει να καταθέσουν  στο Δήμο τα παρακάτω δικαιολογητικά :

Α) Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Β) Βιογραφικό σημείωμα

Γ) Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.

Δ) Πτυχίο ξένης γλώσσας

Ε) Αποδεικτικό γνώσης πληροφορικής

Μετά   το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης των αιτήσεων,  οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν  στο γραφείο Δημάρχου, σε καθορισμένη ημέρα και ώρα,  για συνέντευξη ,όπου θα πρέπει να έχουν εικόνα της νομοθεσίας που διέπει τη  λειτουργία των Δήμων (π.χ. Ν. 3463/2006 ΦΕΚ Α΄114, Ν.3584/2007 ΦΕΚ Α΄143 , Ν.3852/2010 ΦΕΚ Α΄ 87, όπως ισχύουν,   τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας  του  Δήμου Αλμωπίας ΦΕΚ Β΄2667/10-12-2015 κ.λπ.) ,   καταθέτοντας υπόμνημα με πρόταση για τη λειτουργία του Γενικού Γραμματέα στο Δήμο Αλμωπίας

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο  γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού    του Δήμου (αρμ. Λαζοπούλου Αρχοντούλα  και Ίσκου Μαρία τηλ. 2384350206 & 2384350282) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

            Σημειωτέον ότι αιτήσεις, χωρίς τα  δικαιολογητικά που αποδεικνύουν  τα τυπικά παραπάνω προσόντα,  δεν θα γίνονται δεκτές.

            Επισημαίνουμε ότι όσοι ενδιαφερόμενοι/νες έχουν καταθέσει   αίτηση  σύμφωνα με την με αρ. πρωτ.20115/10-08-2016  σχετική ανακοίνωσή μας  και έχουν  περάσει από συνέντευξη με τον κο Δήμαρχο δεν  χρειάζεται να καταθέσουν νέα αίτηση.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΝΟΣ

 

 

 

 

 

 

 


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png