ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow Σχολικές Επιτροπές arrow Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»

----------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                                                        

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν 13ης Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ

του Διοικητικού Συμβουλίου

του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου

Αλμωπίας»

Αριθμός Απόφασης 65/2017                                             

ΘΕΜΑ 1ο ׃   Κατάρτιση πινάκων τελικής κατάταξης για την πρόσληψη καθαριστών/στριών 

Σχολικών Μονάδων  με σύμβαση μίσθωσης έργου για το σχολικό έτος 2017-2018. 

 

Στις 13 Σεπτεμβρίου  2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα  09:00 στην αίθουσα του

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλμωπίας (Πλατεία Αγγελή Γάτσου), συνήλθε

σε έκτακτη  συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου

Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας»,

κατόπιν της με   αριθ.πρωτ. 154/11-09-2017 πρόσκλησης του Προέδρου, κου Γεωργίου Χρήστου προς κάθε

μέλος ξεχωριστά για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο μόνο   θέμα ημερήσιας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρουσία του Προέδρου, βρέθηκε σε απαρτία, δεδομένου ότι από

τα εννέα (9) μέλη ήταν παρόντα  πέντε (5) και συγκεκριμένα

 

Παρόντα Τακτικά Μέλη:                              Απόντα Τακτικά Μέλη:             

Γεωργίου Χρήστος,Πρόεδρος                                           Μπογδάνης Μιχαήλ

Χατζηγιαννίδης Γεώργιος, Αντ/δρος                                Γρηγοριάδης Χρήστος

Μισώρη Ελένη                                                                 Κωνσταντινίδου Ελένη                                     

Ιατρίδου Ελένη  Δεμερτζίδης Θωμάς             

Τοπούζης Πέτρος                              

που δεν ήρθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Λαζοπούλου Αρχοντούλα, υπάλληλος

του Δήμου Αλμωπίας, ως γραμματέας για την τήρηση των πρακτικών.                                                                                          

              

Εφόσον διαπιστώθηκε η απαρτία του σώματος και αφού δεν προέκυψε

κάποιο άλλο κώλυμα, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,

κος Γεωργίου Χρήστος, έθεσε το μόνο θέμα της ημερήσιας διάταξης,

έθεσε  υπόψη των μελών τα κάτωθι:

Με το άρθρο 8 του Ν. 4452/14-02-2017 (ΦΕΚ 17/τ.Α΄/15-02-2017)

«Ρύθμιση θεμάτων  λειτουργίας σχολικών μονάδων»  και στις παραγράφους 1 & 2 ορίζεται:

«Η παρ.3 του άρθρου 36 του ν. 4305/2017 (Α΄237)

όπως αντικαταστάθηκε  με ατο άρθρο 45 του ν. 4415/2016 (Α΄159), αντικαθίσταται ως εξής :

«3.Οι διατάξεις της παραγράφου 1 ισχύουν και για τα σχολικά έτη  2015-2016, 2016-2017και 2017-2018»

2.Στην υποπερίπτωση αα  της περίπτωσης γ της παρ.1 του άρθρου 18 του ν.3870/2010 (Α΄138), όπως

αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 51  του ν. 4407/2016 (Α΄134), μετά τις λέξεις «για τα διδακτικά

έτη 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 και 2016-2017,» προστίθενται

  οι λέξεις  και 2017-2018,».

Σύμφωνα με τα παραπάνω και  με τις διατάξεις  της παρ. 5 άρθρου 113 του Ν.1892/1990, όπως ισχύει,   

αποφασίσαμε , με την αρ. 62/2017 απόφασή μας,  την πρόσληψη είκοσι οκτώ [28] καθαριστών/στριών, 

με σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο τον καθαρισμό των χώρων   σχολείων,  για το 

σχολικό έτος 2017-2018 . Εκδώσαμε  την με αρ. πρωτ. 119/07-09-2017 Ανακοίνωση 

 εκδήλωσης ενδιαφέροντος,  η οποία αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου ,

στην ιστοσελίδα του Δήμου και στις  αντίστοιχες σχολικές μονάδες και κατατέθηκαν συνολικά σαράντα

επτά (47) αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους.

Το γεγονός ότι το Νηπιαγωγείο Θεοδωρακείου βρίσκεται σε αναστολή.

Στη συνέχεια το  Δ.Σ.  έλεγξε τις αιτήσεις, υπολόγισε τα μόρια των  υποψηφίων σύμφωνα με

την παραπάνω ανακοίνωση   και μετά  από διαλογική συζήτηση

                                                Αποφασίζει ομόφωνα

Τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για τον καθαρισμό των κάτωθι σχολικών μονάδων κατά το σχολικό έτος

2017 - 2018 με τους παρακάτω:

Α/Α

ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ

1

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

ΠΑΚΑΛΙΔΟΥ ΝΑΖΑΡΙΑ

18

2

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

ΜΗΤΣΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

19

3

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ «ΞΕΝΙΤΙΔΕΙΟ»

ΤΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

18

4

ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

ΒΑΡΕΛΑ ΕΛΕΝΗ

14

5

ΔΗΜ. ΣΧΟΛ & ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΑΨΑΛΟΥ

ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ

14

6

ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟ ΑΛΩΡΟΥ -ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΙΦΙΑΝΗΣ ΑΛΩΡΟΥ

ΚΡΑΛΟΒΑ ΖΟΥΖΑΝΑ

3

7

ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. & ΝΗΠ/ΓΕΙΟ  ΞΙΦΙΑΝΗΣ-ΑΛΩΡΟΥ

ΤΣΟΛΚΑ ΑΝΝΑ

6

8

ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. & ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

ΓΚΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ

7

9

ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΒΟΡΕΙΝΟΥ-ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

ΚΑΡΑΣΑΒΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

7

10

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΟΔΩΡΑΚΕΙΟΥ

ΤΟΤΣΑ ΙΟΡΔΑΝΑ

2

11

ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. & ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΜΗΛΙΑΣ-ΡΙΖΟΧΩΡΙΟΥ

ΠΕΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

7

12

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΝΟΤΙΑΣ

ΒΟΛΚΟΒΑ ΤΑΤΙΑΝΑ

4

13

ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. & ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΟΡΜΑΣ

ΝΑΝΤΣΗ ΜΑΡΙΑ

7

14

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΡΙΟΠΕΤΡΑΣ

ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ

4

15

ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. & ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΠΕΡΙΚΛΕΙΑΣ

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ

6

16

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ

ΣΑΦΡΑΜΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ

10

17

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ

ΚΟΒΑΤΣΗ ΕΛΕΝΗ

8

18

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & ΝΗΠ/ΓΕΙΟ  ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ

ΜΙΣΩΡΗ ΕΥΔΟΞΙΑ

4

19

2ο-3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ ΟΛΓΑ

6

20

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΥΔΡΑΙΑΣ

ΠΕΤΡΟΥΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

3

21

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΡΕΙΝΟΥ

ΜΑΣΛΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

3

22

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ

ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

2

23

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΔΑΣ

ΜΑΝΔΗ ΕΛΕΝΗ

2

24

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

ΒΟΛΤΣΗ ΜΑΡΙΑ

3

25

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ

ΣΟΥΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

2

26

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΙΛΩΤΙΑΣ

ΤΣΟΡΔΟΓΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ

2

27

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ

ΤΕΡΖΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ

2

Κατά της παραπάνω απόφασης μπορεί να ασκηθεί ένσταση μέχρι   την Δευτέρα 18/09/2017 και ώρα 13:00.

            Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 65/2017.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

(υπογραφή)                                                                            (υπογραφές)

 

 

Ακριβές απόσπασμα                                                                                                             

Αριδαία 13/09/2017                                                       

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                   

                                                                                                    

 

 

                  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png