ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow Δ/νση Οικ/κών Τοπ.Οικον. Ανάπτυξης , Κοιν.Προστασίας & Πολιτικής Ανάπτυξης Τμήμα Οικ/κών Υπ/σιων

Δ/νση Οικ/κών Τοπ.Οικον. Ανάπτυξης , Κοιν.Προστασίας & Πολιτικής Ανάπτυξης Τμήμα Οικ/κών Υπ/σιων Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Αριδαία    28    Ιουλίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                                                   Αριθμ. Πρωτ: 17289

Δ/νση Οικ/κών Τοπ.Οικον.

Ανάπτυξης , Κοιν.Προστασίας

& Πολιτικής Ανάπτυξης

Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών

Πληροφορίες : Πορτοκάλη Βασιλική

Τηλ. Πληροφ. :  23843 50271 

Fax: 2384021226                                                                                  

 Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα

    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Δήμος Αλμωπίας , πρόκειται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια χλοοκοπτικών μηχανημάτων - αλυσοπρίονων »  , σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 άρθρο 118  , βάση της   αριθμ. 23/2017 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας , Τμήμα Περιβάλλοντος του Δήμου μας ,   με την διαδικασία της  απευθείας ανάθεσης.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω  εργασίας  έχουν  εκδοθεί  α) οι υπ' αριθ. 355/2017 και 356/2017 αποφάσεις  ανάληψης υποχρέωσης και β) οι βεβαιώσεις  του Προϊσταμένου  της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί των  ανωτέρω αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμων  ποσών , τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 358 και 359.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά ( ποσοστό έκπτωσης επί της % στις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού ) για την παροχή της υπηρεσίας  όπως  αναφέρεται  στην  αριθμ. 23 /2017  μελέτη της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας , Τμήμα Περιβάλλοντος .

Οι προσφορές αποστέλλονται σε φάκελο , στο γραφείο πρωτοκόλλου ( Πλατεία Αγγελή Γάτσου 1) . Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών :   Παρασκευή    4 Αυγούστου  2017.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 , παρακαλούμε , μαζί με την προσφορά σας να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά :

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική Ενημερότητα άρθρο 73 παρ. 2 του Ν. 4412/2016.

γ.  Ασφαλιστική Ενημερότητα  (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 ) από την οποία θα βεβαιώνεται ότι έχετε εκπληρώσει τις υποχρεώσεις σας  όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής σας  ή του ελληνικού δικαίου σε  όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλετε εισφορές κυρίας και επικουρικής ασφάλισης .

Επίσης   υποχρεούστε    να προσκομίσετε  τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/1986  , στην οποία θα  δηλώνεται  ότι:

α) δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή σας  σε διαγωνισμό,

β) δεν έχετε   υποπέσει σε σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.

γ) Λάβατε  γνώση  της αριθμ. 23/2017 μελέτης Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας , Τμήμα Περιβάλλοντος και των παραρτημάτων της , των υποχρεώσεων αναδόχου και ότι τα αποδέχονται ανεπιφύλακτα.

δ) Τους ασφαλιστικούς φορείς  στους οποίους υποχρεούστε  να καταβάλλετε ασφαλιστικές εισφορές.

( Η υπεύθυνη δήλωση , θα υπογράφεται οπωσδήποτε από τον νόμιμο εκπρόσωπό της εταιρείας κάτω από την εταιρική επωνυμία ( σφραγίδα εταιρείας) με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής).

2. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου  με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή σας  σε αυτό και η συνάφεια του αντικειμένου σας με την προσφερόμενα είδη. Το πιστοποιητικό αυτό θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών

3. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης ( καταστατικό , ΦΕΚ κλπ )   του οικονομικού φορέα από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του και οι νόμιμοι εκπρόσωποι  , οι οποίοι τον δεσμεύουν με την υπογραφή τους (Διαχειριστές για Ο.Ε & Ε.Π.Ε., Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για Α.Ε.).

Τα ως άνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική κατάσταση του συμμετέχοντος, και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό.  .

Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών , καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρα από 08:00 έως 15:00.

Αρμόδια υπάλληλος Πορτοκάλη Βασιλική  Τηλ. 2384350271.

Συνημμένα: Η αριθμ.23/2017

 

1.ΜΕΛΕΤΗ

2.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Δήμαρχος  

           Μπίνος Δημήτριος


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png