ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Αριδαία     24   Ιουλίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                                                                    Αριθμ. Πρωτ: 16835

Δ/νση Οικ/κών Τοπ.Οικον.

Ανάπτυξης , Κοιν.Προστασίας

& Πολιτικής Ανάπτυξης

Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών

Πληροφορίες : Πορτοκάλη Βασιλική

Τηλ. Πληροφ. :  23843 50271 & 50291 

Fax: 2384021226                                                                                  

         Προς:  Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα 

                                                            

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Δήμος Αλμωπίας , πρόκειται να αναθέσει την παροχή υπηρεσίας  με τίτλο   «  Απομαγνητοφώνηση Πρακτικών Συνεδριάσεων  Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλμωπίας έτους 2017   »  , σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 άρθρο 118  , βάση της   αριθμ. 1/2017 μελέτη  της Δ/νσης  Διοικητικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού , Τμήμα Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων   του Δήμου μας ,   με την διαδικασία της  απευθείας ανάθεσης.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω  εργασίας  έχει εκδοθεί  α) η υπ' αριθ. 350/2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση της  Προϊσταμένης  της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 353.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά ( ποσοστό έκπτωσης επί της % στις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού ) για την παροχή της υπηρεσίας  όπως  αναφέρεται  στην  αριθμ. 1/2017 μελέτη  του Δ/νσης  Διοικητικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού , Τμήμα Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων .

Οι προσφορές αποστέλλονται σε φάκελο , στο γραφείο πρωτοκόλλου ( Πλατεία Αγγελή Γάτσου 1) . Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών :   Δευτέρα    31 Ιουλίου  2017.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 , παρακαλούμε , μαζί με την προσφορά σας να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά :

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική Ενημερότητα άρθρο 73 παρ. 2 του Ν. 4412/2016.

γ.  Ασφαλιστική Ενημερότητα  (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 ) από την οποία θα βεβαιώνεται ότι έχετε εκπληρώσει τις υποχρεώσεις σας  όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής σας  ή του ελληνικού δικαίου σε  όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλετε εισφορές κυρίας και επικουρικής ασφάλισης .

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι  υποχρεούνται   να προσκομίσουν  τα εξής δικαιολογητικά: 

1.     Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/1986  , στην οποία θα  δηλώνεται  ότι:

α) δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό,

β) δεν έχουν  υποπέσει σε σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα

γ) έλαβαν γνώση  της 1/2017 μελέτης και των παραρτημάτων της , των υποχρεώσεων αναδόχου    και ότι τα αποδέχονται ανεπιφύλακτα.

δ) Τους ασφαλιστικούς φορείς  στους οποίους υποχρεούνται  να καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές.

  • ( Η υπεύθυνη δήλωση όταν ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας είναι εταιρεία , θα υπογράφεται οπωσδήποτε από τον νόμιμο εκπρόσωπό της κάτω από την εταιρική επωνυμία ( σφραγίδα εταιρείας) με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής).

2. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου  με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή σας  σε αυτό και η συνάφεια του αντικειμένου σας με την προσφερόμενα είδη. Το πιστοποιητικό αυτό θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών

3. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης ( καταστατικό , ΦΕΚ κλπ )   του οικονομικού φορέα από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του και οι νόμιμοι εκπρόσωποι  , οι οποίοι τον δεσμεύουν με την υπογραφή τους  (Διαχειριστές για Ο.Ε & Ε.Π.Ε., Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για Α.Ε.).

Τα ως άνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική κατάσταση του συμμετέχοντος, και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό.  

Η Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς θα αναρτηθεί  στην ιστοσελίδα του Δήμου , όπου θα είναι      διαθέσιμο το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών και το έντυπο οικονομικής προσφοράς .

Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών , καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρα από 08:00 έως 15:00.

Αρμόδια υπάλληλος Πορτοκάλη Βασιλική  Τηλ. 2384350271.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ

     ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

ΑΡΧΕΙΟ PDF -->  ΜΕΛΕΤΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΑΡΧΕΙΟ DOC --> ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png