ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      

   ΝΟΜΟΣ: ΠΕΛΛΑΣ                                         Aριδαία  02/06/2017

ΔΗΜΟΣ:  ΑΛΜΩΠΙΑΣ                                           Αρ. Πρωτ.   11978

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

& ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση:Πλ.Αγγ.Γάτσου

Πληροφορίες: ΙΣΚΟΥ Μ. ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΥ Α.

Τηλέφωνο:2384350206-282

Fax:2384021226

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις  του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 [ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010]

2.Τις διατάξεις  της  παραγράφου 20α του άρθρου 9 του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54 Α΄/14-03-2012), όπως συμπληρώθηκαν με τις όμοιες της παραγράφου 22    του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012 [ΦΕΚ 85/τ.Α΄/11-4-2012] .

3.Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.3812/2009 [ΦΕΚ 234/τ.Α΄/28-12-2009], όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 58 του ν.3966/2011 [ΦΕΚ 118/τ.Α΄/24-5-2011]

4.Τις διατάξεις  του άρθρου   211 του Ν.3584/07 [ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-6-2007]

5. Τις διατάξεις του Β.Δ 28.3/15.4.1957 [ΦΕΚ 60 Α΄], όπως ισχύει.

6. Την υπ’ αριθμόν 76/2017  απόφαση του δημοτικού συμβουλίου η οποία ορίζει το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση και η οποία τροποποιήθηκε με την με αρ. 87/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς τον αριθμό  θέσεων υδρονομέων ανά Δημοτική & Τοπικές Κοινότητες.

7.Τις  με αρ.πρωτ.  5717/28-04-2017 και 6632/19-05-2017   αποφάσεις  του Γενικού Γραμματέα Αποκ/νης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης  , αντίστοιχα.

8.Την με αρ. 100/29-05-2017 απόφαση Δ.Σ. ¨Επιλογή υδρονομέων Δήμου Αλμωπίας για την αρδευτική  περίοδο 2017»

9.Το γεγονός ότι ο κος Μάρκου Χρήστος του Γεωργίου υπέβαλλε την από 30/05/2017 Υπεύθυνη Δήλωση παραίτησης από τη θέση του υδρονομέα άρδευσης Τ.Κ. Γαρεφείου (αρ.πρωτ.11647/30-05-2017).

 

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς στην Τ.Κ.Γαρεφείου, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 06/06/2017 έως  και την 09/06/2017.

 

1. Αριθμός θέσεων

Το δημοτικό συμβούλιο με τις υπ’ αριθμόν 76/2017 & 87/2017  αποφάσεις  του, καθόρισε τρεις (3) θέσεις   υδρονομέων  στη Τ.Κ.Γαρεφείου, από τις οποίες οι δύο (2) θέσεις έχουν καλυφθεί με την παραπάνω απόφαση Δ.Σ.

 

ΠΡΟΚΥΡΗΣΣΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ

 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

Γαρέφι

1

 

2. Αρδευτική περίοδος

Το δημοτικό Συμβούλιο όρισε με την υπ’ αριθμόν 76/2017 απόφαση του την αρδευτική περίοδο από 01/05/2017 έως 15/10/2017

3. Απαιτούμενα   Προσόντα

Για να εκλεγεί  κάποιος υδρονομέας πρέπει:

α.   Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.

β.   Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.  

4. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Στην αίτηση που υποβάλλεται για τον διορισμό επισυνάπτονται:

Α) Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής ταυτότητας

Β]Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986  από την οποία να προκύπτει ότι 1]γνωρίζει γραφή και ανάγνωση , 2]ότι πληρεί τις προϋποθέσεις για πρόσληψη στο Δημόσιο και δεν έχει  κώλυμα κατά το άρθρο 16 του υπαλληλικού κώδικα (δηλαδή να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι ή να τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση ή να μην  έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα).

Γ]   Πιστοποιητικό του οικείου δημάρχου   περί της εγγραφής του υποψηφίου στο μητρώο.  

Δ]Αντίγραφο  Ποινικού Μητρώου   [αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας]

Δ]Και επιπλέον  όποιο άλλο δικαιολογητικά αναφέρεται στο έντυπο της αίτησης που θα διατίθεται στους ενδιαφερομένους από το Γραφείο Προσωπικού του Δήμου.

 

Η εκλογή και ο διορισμός μπορεί να γίνει και πριν την προσκόμιση των πιστοποιητικών, εφ' όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί της συνδρομής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων της εκλογής. Υποχρεούται όμως ο διορισθείς να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός ευλόγου από του διορισμού προθεσμίας, άλλως απολύεται άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως. Η προθεσμία αύτη, η οποία αναγράφεται στο έγγραφο του διορισμού, δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου του διορισμού.

 

8. Εκλογή υδρονομικών οργάνων

Τα υδρονομικά όργανα θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο.  

9. Διορισμός

Τα υδρονομικά όργανα διορίζονται για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, μέσα στη χρονική διάρκεια της αρδευτικής περιόδου, όπως αυτή ορίστηκε με τις παραπάνω αποφάσεις.

10. Καθήκοντα Υδρονομέων

α.   Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανομή αυτών κατά τον ισχύοντα κανονισμό αρδεύσεως (ή εάν δεν υπάρχει κανονισμός, κατά τα  κρατούντα έθιμα και την καθιερωμένη σειράν αρδεύσεως).

β.   Η επιμέλεια της καλής συλλογής και διοχετεύσεως των αρδευτικών υδάτων και η επιτήρηση της ροής αυτών στους αρδευτικούς αύλακας, μέχρι της, εις έκαστο αρδευόμενο κτήμα, εκχύσεώς τους.

γ.   Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιμέλεια της καλής  συντήρησής τους.

δ.   Ο έλεγχος της εφαρμογής των υπό των αρμοδίων αρχών ή συμβουλίων ή επιτροπών εκδιδομένων διατάξεων, που αφορούν την διανομή των αρδευτικών υδάτων ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και υγιεινή των υδάτων.

ε.   Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα άνω αντικείμενα αδικημάτων.

στ.  Η άμεσος γνωστοποίηση εις τον αρμόδιο   παντός αγροτικού αδικήματος, το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή τους.

ζ.   Η φύλαξις των παρά τας όχθας των αυλάκων ή εις μικράν από τούτων απόσταση κειμένων αγροτικών κτημάτων, δι' ά κέκτηνται αρμοδιότητας και υπέχουν ευθύνες ως και οι αγροφύλακες.

 

 

11. Δημοσίευση Πρόσκλησης

Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον πέντε [5] ημέρες πριν από την ημέρα εκλογής (με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου), με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.  

 12. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προσωπικού του , κατά τις εργάσιμες ημέρες, τηλέφωνα 2384350206, 2384350282.

Αντίγραφο της πρόσκλησης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

        ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΝΟΣ


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png