ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εκτύπωση
 

                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ  TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

          ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

           Σας καλούμε να έρθετε  στις  19 Απριλίου,  του έτους 2017,  ημέρα Τετάρτη  και ώρα  14:30   (2:30  μ.μ.), στο Δημοτικό Κατάστημα  Αριδαίας,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75  του του Ν.3852/2010, στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου  Αλμωπίας, για να  συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:     

                                              ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ           

1

Εισήγηση για την 7η γενική αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας, οικονομικού έτους 2017.

 

2

Έγκριση πρακτικού κλήρωσης επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών  έργων  του Δήμου.

 

3

Έγκριση πρακτικού κλήρωσης επιτροπών οριστικής παραλαβής έργων της ΔΕΥΑ.

 

 

4

Έγκριση δαπανών – διάθεση  (ψήφιση)   πιστώσεων προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας, οικονομικού έτους 2017.

 

5

Διαβίβαση από το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, της από 14-2-2017 επιστολής της “ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ  Α.Ε”,  με θέμα “Παράνομη απαίτηση  πληρωμής κατηργημένης κράτησης 0,5% - Αίτημα  επιστροφής τους”.

 

6

Κατακύρωση  πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ”.

 

7

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών (πρώην σχολικών) αγροτεμαχίων Λυκοστόμου.

 

8

Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης & ελέγχου  δικαιολογητικών κατακύρωσης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια πετρελαιοειδών (καύσιμα κίνησης/θέρμανσης – λιπαντικά)   για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας και των Νομικών του προσώπων (του    ΚΕΚΠΑ, της  ΔΗΚΕΑ ,  της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και της  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ) έτους 2017 (διάστημα δώδεκα (12) μηνών)».

 

9

Έγκριση  τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμό όρων συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας “Υλικών συντήρησης & επισκευής δικτύου ηλεκτροφωτισμού (φωτ. Σώματα κλπ)” με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

 

 

10

Κοινοποίηση του αριθμ. πρωτ. 2768/5-4-2017 εγγράφου, του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, σχετικά με χρέωση αυτών που έκαναν χρήση του αρδευτικού δικτύου σε συγκεκριμένες  γεωτρήσεις στην Τ.Κ. Φούστανης.

 

11

Κοινοποίηση του αριθμ. πρωτ. 7608/11-4-2017 εγγράφου, του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, σχετικά με “Άρδευση ΤΚ Φούστανης έτους 2014”.

 

12

Ενημέρωση για τα δηλούμενα  ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα & τις προκύπτουσες διαφορές  τ.μ. ανά τοπική και δημοτική ενότητα πολιτών του Δήμου μας.

 

13

Αίτηση  θεραπείας,   από 28-3-2017,  της “ΑΞΙΟΝ  ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.”, που σύμφωνα με την αίτηση αφορά α) σιωπηρή απόρριψη της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 30306/15-11-2016 ένστασης της εταιρείας τους και β) παράλειψη έγκρισης από την Οικονομική Επιτροπή του υπ΄  αριθμ. 29768/08-11-2016  Πρωτοκόλλου Διαπίστωσης Βλαβών από ανωτέρω  βία.

 

14

΄Εγκριση όρων  διακήρυξης για την εκμίσθωση  δημοτικών (πρώην σχολικών) αγροτεμαχίων Τ.Κ. Μηλέας.

 

15

 Έγκριση δαπάνης – διάθεση  (ψήφιση)   πίστωσης προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας, οικονομικού έτους 2017,  για έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων.

 

16

Καθορισμός τελών άρδευσης για  το έτος 2017, ανά Κοινότητα, βάσει της 234/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

 

17

Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου,  για τη με αριθμό κατάθεσης αγωγή 60/2017, η οποία  εκδικάζεται  στις 24/11/2017, στο Ειρηνοδικείο Αλμωπίας. 

 

18

Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου,  για τη με αριθμό κλήσης 1556/2017 αγωγή , η οποία  εκδικάζεται  στις 10/10/2017, στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης. 

 

19

Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου,  για τη με αριθμό κλήσης 1545/2017 αγωγή , η οποία  εκδικάζεται  στις 10/10/2017, στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης. 

 

20

Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου,  για τη με αριθμό κλήσης 534 αγωγή , που  εκδικάζεται  στις 9/5/2017, ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βεροίας.

 

21

Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου,  για τη με αριθμό κλήσης 543 αγωγή , που  εκδικάζεται  στις 9/5/2017, στο Τριμελές Διοικητικό  Πρωτοδικείο Βεροίας.

 

22

Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου,  για τη με αριθμό κλήσης 545 αγωγή , που  εκδικάζεται  στις 9/5/2017, ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βεροίας.

 

23

Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου,  για παράσταση στις 15-5-2017   ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Δ), σε έφεση του Δήμου Αλμωπίας με αρ. βιβλ. Εισαγ. 3548/2015. 

 

24

Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου,  για την από 28/12/2009 αγωγή με αριθμό καταχ. ΑΓ 306    28/12/2009, που εκδικάζεται  στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Βεροίας .

 

25

Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου,  για την  αγωγή με αριθμό καταχ. ΑΓ 422  28/12/2007, που εκδικάζεται  στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Βεροίας κατόπιν αναβολής, στις 20/6/2017.

 

26

Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου,  για την  αγωγή με αριθμό καταχ. ΑΓ 415    28/12/2007, που εκδικάζεται  στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Βεροιας, στις 20/6/2017.

 

27

Διαβίβαση από το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου,  της από  14-3-2017 αίτησης του κ. Τσάνταλη Παράσχου.

 

28

΄Εγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την “συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων” και ορισμός υπολόγου.

 

29

Κατακύρωση Έργου ‘Συντήρηση και Επισκευή της Στέγης του 1ου Γυμνασίου Αριδαίας’

 

30

Κατακύρωση Έργου 'Συντήρηση επισκευή δικτύου ομβρίων υδάτων ΔΕ Εξαπλατάνου'

 

31

Κατακύρωση Έργου 'Συντήρηση επισκευή δικτύου ομβρίων υδάτων ΔΕ Αριδαίας'

 

32

Έγκριση δαπανών – διάθεση (ψήφιση πιστώσεων) προϋπολογισμού του Δήμου, για: a)“Διαμόρφωση Χώρων για την στέγαση κέντρου κοινότητας”
β) “Συντήρηση και Επισκευή Αρδευτικών Γεωτρήσεων Δημοτικής Ενότητας Αριδαίας”

γ) “Συντήρηση και Επισκευή Αρδευτικών Γεωτρήσεων Δημοτικής Ενότητας Εξαπλατάνου”
δ) “Προμήθεια Εξοπλισμού Αρδευτικών Γεωτρήσεων”.

 

 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΜΠΙΝΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΛΜΩΠΙΑΣ 


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png