ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow Αντιδήμαρχοι arrow Ορισμός Αντιδημάρχου Καθημερινότητος Δήμου Αλμωπίας

Ορισμός Αντιδημάρχου Καθημερινότητος Δήμου Αλμωπίας Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Δ/νση            : Πλ. Αγγελή Γάτσου

Ταχ. Κώδ.     :58400 Αριδαία

Πληροφορίες: Λαζοπούλου Α.

Τηλέφωνο     : 2384350206

FAX              : 2384021226

e-mail : admin.dep@0598.syzefxis.gov.gr   

 

 

 

 

 

                            

Αριδαία 09/11/2016

                         

Αρ. Πρωτ.      29775

Αρ.απόφασης 2733


Ο Δήμαρχος Αλμωπίας

Έχοντας υπόψη:  

1.    Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.

2.    Την υπ' αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.

3.  Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με τον ορισμό αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία.

4.  Το γεγονός ότι ο Δήμος. εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2   του Ν. 3852/ 2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν πέντε [5] Αντιδήμαρχοι.

5.    Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. (αποφ. 11247 - ΦΕΚ 3465/28.12.2012 τεύχος Β’) για τον Δήμο Αλμωπίας , σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους  29.354 κατοίκους.

6.    Το γεγονός ότι ο Δήμος Αλμωπίας  έχει     δυο [2] Δημοτικές Ενότητες.

7.  Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ.2363/τ.Β΄/24-10-2011)

8.  Την με αρ.πρωτ. 24175/2091/01-09-2014 Απόφαση Δημάρχου με  την οποία ορίσθηκε ως Αντιδήμαρχος Καθημερινότητος του Δήμου  Αλμωπίας ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας  , κο Μπάτσης Χρήστος του Νικολάου,   με θητεία δυόμισι ετών, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή μέχρι 28/02/2017

9.  Την με αρ. πρωτ. 29775/09-11-2016 αίτηση παραίτησης του κου Μπάτση Χρήστου από τη θέση του Αντιδημάρχου  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α] Ορίζει  ως Αντιδήμαρχο Καθημερινότητος του Δήμου  Αλμωπίας τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας  , κο Αβραμίκα Στέφανο του Χρήστου , στον οποίο  δεν θα παρέχεται αντιμισθία, για το υπόλοιπο της  θητείας των δυόμισι ετών,   της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή μέχρι 28/02/2017, μεταβιβάζοντας σε αυτόν  καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες του, όπως παρακάτω:  


1. Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας, του Περιβάλλοντος

- Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής  και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο

- την συντήρηση και βελτίωση των χώρων πρασίνου

-  το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας

-  Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα 

- Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων

- τη διαχείριση και εποπτεία των μηχανημάτων έργου

- τη γενική εποπτεία του εργοταξίου του Δήμου

- την διατύπωση εισηγήσεων σχετικών  με την εύρυθμη λειτουργία  των υπηρεσιών που εποπτεύει

- την διατύπωση προτάσεων σχετικών  με εισαγωγή μέτρων εκσυγχρονισμού  της υλικοτεχνικής υποδομής  των υπηρεσιών που εποπτεύει

- κάθε άλλο σχετικό με την διαρκή αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό  των αντίστοιχων υπηρεσιών

2.  Την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής ηλεκτρικού και μηχανολογικού εξοπλισμού, και Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών ηλεκτρικού και μηχανολογικού εξοπλισμού.

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και  την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

3. Την αρμοδιότητα στα θέματα πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνοτροφίας).

4. Την αρμοδιότητα τέλεσης Πολιτικών Γάμων.

5.Τη θεώρηση αντιγράφων  και φωτοαντιγράφων εγγράφων.

6.Τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής

7.Την υπογραφή πάσης φύσεων πιστοποιητικών  που εκδίδονται  βάσει τηρουμένων στοιχείων, βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας, πιστοποιητικών  εν ζωή και   πιστοποιητικών συντήρησης συγγενών  εργαζομένων στο εξωτερικό.

Β] Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του  δεν μπορεί να εκλεγεί  μέλος του προεδρείου  του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου  πριν τη λήξη  της θητείας του είναι δυνατή  με ειδικά αιτιολογημένη  απόφαση του Δημάρχου.

Γ] Ο κος  Αβραμίκας Στέφανος , θα αναπληρώνει  τον Αντιδήμαρχο κο Τσιμτσιρίδη Γεώργιο στα καθήκοντά τους,  όταν αυτός  απουσιάζει ή κωλύεται.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Εσωτερική διανομή                                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

1.Γρ.Δημάρχου

2. Οριζόμενο Αντιδήμαρχο                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΝΟΣ

3.Δ/νσεις του Δήμου

4.Αρχείο


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png