ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow Αντιδήμαρχοι arrow Ορισμός Αντιδημάρχου της Δημοτικής Ενότητας Εξαπλατάνου Δήμου Αλμωπίας

Ορισμός Αντιδημάρχου της Δημοτικής Ενότητας Εξαπλατάνου Δήμου Αλμωπίας Εκτύπωση
 

`

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Δ/νση            : Πλ. Αγγελή Γάτσου

Ταχ. Κώδ.     :58400 Αριδαία

Πληροφορίες: Λαζοπούλου Α.

Τηλέφωνο     : 2384350206

FAX              : 2384021226

e-mail : admin.dep@0598.syzefxis.gov.gr

 

 

 

 

 

 

Αριδαία 10/11/2016

                         

Αρ. Πρωτ.       29985

Αρ.απόφασης 2762

Ο Δήμαρχος Αλμωπίας 

Έχοντας υπόψη:         

1.    Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.

2.    Την υπ' αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.

3.  Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με τον ορισμό αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία.

4.  Το γεγονός ότι ο Δήμος. εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2  του Ν. 3852/ 2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν πέντε [5] Αντιδήμαρχοι.

5.            Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. (αποφ. 11247 - ΦΕΚ 3465/28.12.2012 τεύχος Β’) για τον Δήμο Αλμωπίας , σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους  29.354 κατοίκους.

6.            Το γεγονός ότι ο Δήμος Αλμωπίας  έχει     δυο [2] Δημοτικές Ενότητες.

7.  Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ.2363/τ.Β΄/24-10-2011)

8.   Την με αρ.πρωτ. 25507/2215/15-09-2014 Απόφαση Δημάρχου με  την οποία ορίσθηκε ως Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Εξαπλατάνου  του Δήμου  Αλμωπίας ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας  , κο Αβραμίκας Στέφανος  του Χρήστου,   με θητεία δυόμισι ετών, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή μέχρι 28/02/2017 και την αρ. 150/28/05-01-2016 όμοια, με την οποία του προστέθηκαν αρμοδιότητες

9.  Την με αρ. πρωτ. 29985/10-11-2016 αίτηση παραίτησης του κου Αβραμίκα Στεφάνου του Χρήστου από τη θέση του Αντιδημάρχου   Δημοτικής Ενότητας Εξαπλατάνου

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει  ως Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Εξαπλατάνου του Δήμου  Αλμωπίας τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας  , κο Γούδη Γεώργιο   του Αλεξάνδρου, στον οποίο    θα παρέχεται αντιμισθία, για το υπόλοιπο της  θητείας των  δυόμισι ετών, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή μέχρι 28/02/2017, μεταβιβάζοντας σε αυτόν  κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Εξαπλατάνου:

α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα και συνεργάζεται με τον καθ΄ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο για αυτά.

γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.

δ) Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Εξαπλατάνου.

ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

στ) την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας Εξαπλατάνου

ζ) την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη του εντός του καταργούμενου ΟΤΑ υλικών και περιουσιακών στοιχείων

η) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:

- της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων   άρδευσης και  των αντλιοστασίων

- της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής  και διαχείρισης των αποβλήτων

- Της εποπτείας του προσωπικού που έχει οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα

Επίσης του ανατίθενται οι εξής αρμοδιότητες του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης   :

 

την  αρμοδιότητα των καταστημάτων, επιχειρήσεων  και εμπορίου  

- τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος,

- την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

- την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.

- τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος

- την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο  των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή

- τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών

- τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.

- την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α'/2001)

- γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και  την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Παραμένουν στον κο Τσιμτσιρίδη  Γεώργιο  από τις  αρμοδιότητες του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, αυτές   σε

 

-   θέματα προβολής και τουρισμού.

 

Επίσης του ανατίθενται και οι παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Την αρμοδιότητα τέλεσης Πολιτικών Γάμων.

2.Τη θεώρηση αντιγράφων  και φωτοαντιγράφων εγγράφων.

3.Τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής

4.Την υπογραφή πάσης φύσεων πιστοποιητικών  που εκδίδονται  βάσει τηρουμένων στοιχείων, βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας, πιστοποιητικών  εν ζωή και   πιστοποιητικών συντήρησης συγγενών  εργαζομένων στο εξωτερικό.

 

 

Β. Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί  να εκλεγεί μέλος του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.

Γ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κου Γούδη Γεωργίου , που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Αβραμίκας Στέφανος .

 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού, εάν δεν υπάρχει σε μια εβδομαδιαία του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Εσωτερική διανομή                                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

1.Γρ.Δημάρχου

2. Οριζόμενο Αντιδήμαρχο                                             ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΝΟΣ

3.Δ/νσεις του Δήμου

4.Αρχείο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png