ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow Αντιδήμαρχοι arrow Ορισμός Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου Αλμωπίας

Ορισμός Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου Αλμωπίας Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Δ/νση            : Πλ. Αγγελή Γάτσου

Ταχ. Κώδ.     :58400 Αριδαία

Πληροφορίες: Λαζοπούλου Α.

Τηλέφωνο     : 2384350206

FAX              : 2384021226

e-mail : admin.dep@0598.syzefxis.gov.gr

 

 

 

 

 

 

Αριδαία 23/11/2016

                         

Αρ. Πρωτ.   31249

Αρ.απόφασης  2805

Ο Δήμαρχος Αλμωπίας

Έχοντας υπόψη:         

1.    Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.

2.    Την υπ' αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.

3.  Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με τον ορισμό αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία.

4.  Το γεγονός ότι ο Δήμος. εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2   του Ν. 3852/ 2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν πέντε [5] Αντιδήμαρχοι.

5.    Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. (αποφ. 11247 - ΦΕΚ 3465/28.12.2012 τεύχος Β’) για τον Δήμο Αλμωπίας , σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους  29.354 κατοίκους.

6.Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ.2363/τ.Β΄/24-10-2011)

7. Την με αρ.πρωτ. 24851/2162/08-09-2014 Απόφαση Δημάρχου με  την οποία ορίσθηκε ως Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης  του Δήμου  Αλμωπίας ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας  , κο Κετικίδης Ιωάννης   του Παντελή, με θητεία δυόμισι ετών, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή μέχρι 28/02/2017 .

8.Την με αρ. πρωτ. 31249/23-11-2016 αίτηση παραίτησης του κου Κετικίδη Ιωάννη του Παντελή  από τη θέση του Αντιδημάρχου  Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης   

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α] Ορίζει  ως Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης  του Δήμου  Αλμωπίας τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας  , κο Γεωργίου Χρήστο   του Παρασκευά, στον οποίο  θα παρέχεται αντιμισθία, για το υπόλοιπο της  θητείας των  δυόμισι ετών, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή μέχρι 28/02/2017, μεταβιβάζοντας σε αυτόν  καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες του, όπως παρακάτω:

 

1. Τεχνικών Έργων   και ιδίως  την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα  της Διεύθυνσης των Τεχνικών Έργων, Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης - Τεχνικό Αρχείο, Προγραμματισμού, Μελετών και Επίβλεψης Έργων, Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας, Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων, Εκτέλεσης Έργων Ηλεκτροφωτισμού, Δικτύων, τεχνικών Συνεργείων, Προγραμματισμού και Οργάνωσης Μελετών - Επίβλεψης έργων. Την επίβλεψη μελετών  και  έργων  προστασίας περιβάλλοντος, πρασίνου.

2. Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού  και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα   των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου - Γραμματείας.

3. Δημοτικής Συγκοινωνίας – Κυκλοφοριακού και ιδίως:

- Τη Δημοτική- αστική συγκοινωνία, τους χώρους  στάθμευσης, καθώς και τον έλεγχο της στάθμευσης των αυτοκινήτων.

- τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της  κυκλοφορίας, την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και γενικότερα τη λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της  κυκλοφορίας, τις αρμοδιότητες στον τομέα των μεταφορών.

- τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή κυρώσεων για τις ανωτέρω περιπτώσεις και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

 

Επίσης του ανατίθενται και οι παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Την αρμοδιότητα τέλεσης Πολιτικών Γάμων.

2.Τη θεώρηση αντιγράφων  και φωτοαντιγράφων εγγράφων.

3.Τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής

4.Την υπογραφή πάσης φύσεων πιστοποιητικών  που εκδίδονται  βάσει τηρουμένων στοιχείων, βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας, πιστοποιητικών  εν ζωή και   πιστοποιητικών συντήρησης συγγενών  εργαζομένων στο εξωτερικό.

Β. Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί  να εκλεγεί μέλος του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.

 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού, εάν δεν υπάρχει σε μια εβδομαδιαία του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

 

Εσωτερική διανομή                                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

1.Γρ.Δημάρχου

2. Οριζόμενο Αντιδήμαρχο                                             ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΝΟΣ

3.Δ/νσεις του Δήμου

4.Αρχείο

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png