ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow Αντιδήμαρχοι arrow Ορισμός Αντιδημάρχου Διοικητικών,Παιδείας,Πολιτισμού,Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αλμωπίας

Ορισμός Αντιδημάρχου Διοικητικών,Παιδείας,Πολιτισμού,Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αλμωπίας Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Δ/νση         : Πλ. Αγγελή Γάτσου

Ταχ. Κώδ.     :58400 Αριδαία

Πληροφορίες: Λαζοπούλου Α.

Τηλέφωνο     : 2384350206

FAX              : 2384021226

e-mail : admin.dep@0598.syzefxis.gov.gr

 

 

 

 

 

 

Αριδαία 02/11/2016

                         

Αρ. Πρωτ.     29116

Αρ.απόφασης  2670

Ο Δήμαρχος Αλμωπίας

Έχοντας υπόψη:         

1.    Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.

2.    Την υπ' αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.

3.  Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με τον ορισμό αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία.

4.  Το γεγονός ότι ο Δήμος. εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2   του Ν. 3852/ 2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν πέντε [5] Αντιδήμαρχοι.

5.    Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. (αποφ. 11247 - ΦΕΚ 3465/28.12.2012 τεύχος Β’) για τον Δήμο Αλμωπίας , σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους  29.354 κατοίκους.

6.    Το γεγονός ότι ο Δήμος Αλμωπίας  έχει     δυο [2] Δημοτικές Ενότητες.

7.  Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ.2363/τ.Β΄/24-10-2011)

8.  Την με αριθμ.2610/30329/03-11-2014 απόφαση του Δημάρχου Αλμωπίας , με την οποία ορίσθηκε Αντιδήμαρχος Διοικητικών, Παιδείας, Πολιτισμού,   Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου  Αλμωπίας ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας  , κος  Σαββίδης Γεώργιος του Λαμπριανού με θητεία δυόμισι ετών, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή μέχρι 28/02/2017.

9.  Την με αρ. πρωτ.  29116/02-11-2016      Αίτηση παραίτησης του κου Σαββίδη Γεωργίου, από τη θέση του Αντιδημάρχου

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει  ως Αντιδήμαρχο Διοικητικών, Παιδείας, Πολιτισμού,   Αθλητισμού, Νεολαίας και Εθελοντισμού του Δήμου  Αλμωπίας τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας  κο  Χατζηγιαννίδη  Γεώργιο του Δημητρίου, στον οποίο δεν θα παρέχεται αντιμισθία, για το υπόλοιπο της  θητείας των δυόμισι ετών,   της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή μέχρι 28/02/2017, μεταβιβάζοντας σε αυτόν  καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες του, όπως παρακάτω:

1. Διοικητικών θεμάτων  και ιδίως:

- την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα    αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, ήτοι του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών [Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης] και του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου. 

- την εποπτεία του συνόλου του προσωπικού του Δήμου.

- την έκδοση πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δημοτών, καθώς και τις βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας, πιστοποιητικών  εν ζωή και   πιστοποιητικών συντήρησης συγγενών  εργαζομένων στο εξωτερικό.

- την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού

- τη  χορήγηση αδειών του προσωπικού

- την τέλεση γάμων

- την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών

- τη λειτουργία των ΚΕΠ,

- την έκδοση πράξεων  σχετικών με την πολιτογράφηση αλλοδαπών και μεταναστών

- την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

2. Παιδείας, πολιτισμού, αθλητισμού,  νεολαίας και εθελοντισμού και  ιδίως:

- τις αρμοδιότητες της παιδείας, του πολιτισμού και του αθλητισμού στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως τα οριζόμενα στο άρθρο 75 περίπτωση στ΄ του ν. 3463/06 και τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή κυρώσεων, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

- τη Συμβουλευτική Αγωγή και Δράσεις Νεολαίας, το Τοπικό Συμβούλιο Νέων, των θεμάτων Νεολαίας, το Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας, τη χορήγηση της χρήσης – διάθεσης των αιθουσών και χώρων του Δήμου για Πολιτιστικές και Κοινωνικές εκδηλώσεις.

- την ενδυνάμωση του Εθελοντικού Κινήματος και τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή ενεργών πολιτών στις εθελοντικές δράσεις του Δήμου μας, με την

προσπάθειας ενθάρρυνσης, υποστήριξης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για την αξία και την σημασία του εθελοντισμού .

 

Επίσης του ανατίθενται και οι παρακάτω αρμοδιότητες:

1.Την αρμοδιότητα τέλεσης Πολιτικών Γάμων.

2.Τη θεώρηση αντιγράφων  και φωτοαντιγράφων εγγράφων.

3.Τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής

4.Την υπογραφή πάσης φύσεων πιστοποιητικών  που εκδίδονται  βάσει τηρουμένων στοιχείων.

Β. Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί  να εκλεγεί μέλος του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.

 

Γ.   Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κου Χατζηγιαννίδη Γεωργίου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Τσιμτσιρίδης Γεώργιος.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού, εάν δεν υπάρχει σε μια εβδομαδιαία του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Εσωτερική διανομή                                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

1.Γρ.Δημάρχου

2. Οριζόμενο Αντιδήμαρχο                                             ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΝΟΣ

3.Δ/νσεις του Δήμου

4.Αρχείο


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png