ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                                                                                                         Αριδαία 16/12/2016

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                                                                                                    Αρ. πρωτ.: 1401

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ν.Π.Ι.Δ.

Δ/ΝΣΗ ΚΥΠΡΟΥ 32

ΤΑΧ.ΚΩΔ.58400 ΑΡΙΔΑΙΑΣ

 

ΤΗΛ 2384024772                                                                                                                  ΑΔΑ: 7ΤΟΗΟΚΚΨ-ΤΥ5

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

υπ'αριθμ. 1401 Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΙΔΟΧ) για την υλοποίηση Ευρωπαικών Προγραμμάτων από Νομικά Πρόσωπα ΟΤΑ.

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αλμωπίας (ΔΗ.Κ.Ε.Α.)

Έχοντας υπόψη:

 1. Την υπ'αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ. ΕΓΚΡ./118/17685/28-7-2016 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 “Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα'' (ΦΕΚ 280/Α') όπως ισχύει.

 2. Την υπ'αριθμ. 68/13-12-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛΜΩΠΙΑΣ.

 3. Την ΚΥΑ 16/οικ. 578/ΕΥΣΕΚΤ/66166 (ΦΕΚ Β' 1850/24-6-2016) Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης Παρακολούθησης και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής της Πράξης ''Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής'', συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ για την προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020.

 4. Το εκάστοτε ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που αφορά στην ίδρυση και λειτουργία Κένρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) και Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (Κ.Δ.Α.Π.ΜΕΑ).

 5. Την υπ'αριθμ. 12355/ 2-8-2016 έγκριση πρόσληψης προσωπικού του Υπουργείου Εσωτερικών.

 6. Το άρθρο 21 του ν. 2190/1994 και της παρ. 2 του άρθρου 1 παρ. 2Β του ν. 3812 /2009 και της παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 4325/2015.

 7. Του κανονισμού της ΔΗ.Κ.Ε.Αλμωπίας.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη εκπαιδευτικού – διδακτικού προσωπικού (ΠΕ Δασκάλων) για την λειτουργία του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) στο πλαίσιο της δράσης ''Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής'' με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: Θέσεις εργασίας προσωπικού ορισμένου χρόνου

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΔΡΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

101

(Ν.Π.Ι.Δ) Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αλμωπίας

Αριδαία

ΠΕ Δασκάλων

Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 31/08/2017 με δυνατότητα ανανέωσης εφόσον το πρόγραμμα συνεχισθεί

1 (ένα)

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: Απαιτούμενα προσόντα

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

101

Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ κλάδου ΠΕ Δασκάλων της ημεδαπής, συμπεριλαμβανομένων του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου ή Ισότιμων σχολών της αλλοδαπής

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεώνονται να προσκομίζουν:

 1. Αίτηση

 2. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας

 3. Βιογραφικό

 4. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση και ισχύ αυτού όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις και αναγνώριση από ττον ΔΟΑΤΑΠ

 5. Βεβαίωση ανεργίας πρόσφατης έκδοσης από τον ΟΑΕΔ

 6. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

 7. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη

 8. Υπεύθυνη Δήλωση για την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (για τους άντρες) ή νόμιμης απαλλαγής από την στράτευση

 9. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία βεβαιώνουν ότι έχουν διαβάσει και αποδέχονται τους όρους της προκηρηξης

 10. Πιστοποιητικά απόδειξης πρόσθετων προσόντων (γνώση ξένης γλώσσας – γνώση χρήσης Η/Υ)

 11. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

 • Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 22ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 50ο.

 • Οι προσληφθέντες θα προσκομίσουν ποινικό μητρώο κατά την υπογραφή της σύμβασης.

 • Προτάσσονται οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Αλμωπίας.

Οι αιτήσεις θα κατατεθούν στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛΜΩΠΙΑΣ) Κύπρου 32 (Παλαιό Δημαρχείο – Κεντρική Πλατεία Αριδαίας). από την 21/12/2016 μέχρι και την 04/01/2017 από τις 9:00 έως τις 14:00, εργάσιμες μέρες και ώρες.

Πληροφορίες κ. Παπασάββα Αργυρώ – κ. Βασιλειάδου Χριστίνα

ΤΗΛ. 2384024772

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 1. Βαθμός πτυχίου βασικού τίτλου σπουδών

 2. Χρόνος ανεργίας

 3. Πρόσθετα προσόντα

ΕΠΙΛΟΓΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή επιλογής προσωπικού που συστήθηκε με την υπ. Αριθμ. 68 απόφαση του Δ/Σ της ΔΗ.Κ.Ε.Α. Κατά του πίνακα κατάρτισης που θα αναρτηθεί στο πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου Αλμωπίας καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις, ενώπιον του Δ/Σ της ΔΗ.Κ.Ε.Α. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία λήγει με την πάροδο πέντε (5) ημερών από την έκδοση της απόφασης ανάρτησης του ΠΙΝΑΚΑ.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλμωπίας www.dimosalmopias.

 

Η σειρά κατάταξης των κριτηρίων είναι οι εξής:

 1. Χρόνος ανεργίας

 2. Πολυτεκνία

 3. Ανήλικα τέκνα

 4. Γονέας ή τέκνο Μονογονεικής οικογένειας

 5. Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών

 6. Εμπειρία

 

Αναλυτικά κάθε υποψήφιος μπορεί να ανατρέξει στον παρακάτω πίνακα και να υπολογίσει τα μόρια του για την αντίστοιχη κατηγορία εκπαίδευσης. Ο τελικός αριθμός μορίων προκύπτει από το άθροισμα των μορίων που συγκεντρώνει ο υποψήφιος σε όλες τις κατηγορίες.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 1. ΧΡOΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες)

ΜΗΝΕΣ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 ΚΑΙ ΑΝΩ

ΜΟΝΑΔΕΣ

0

0

0

200

275

350

425

500

575

650

725

800


 1. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Ή ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΚΝΩΝ

3

4

5

6

7

8

9

ΜΟΝΑΔΕΣ

150

200

250

300

350

400

450

3. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΚΝΩΝ

1

2

3

ΜΟΝΑΔΕΣ

30

60

90


 1. ΓΟΝΕΑΣ Ή ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΚΝΩΝ

1

2

3

4

5

ΜΟΝΑΔΕΣ

50

100

150

200

250


 1. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ (για ΠΕ οι μονάδες βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με το 40)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

8,5

9

9,5

10

ΜΟΝΑΔΕΣ

200

220

240

260

280

300

320

340

360

380

400


6. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και εώς 60 μήνες)

ΜΗΝΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

60 ΚΑΙ ΑΝΩ

ΜΟΝΑΔΕΣ

7

14

21

28

35

42

49

46

63

70

77

84

420Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ


 

 

 

 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                   19/12/2016

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                                                                               ΑΡ.ΠΡΩΤ. 1412

ΚΥΠΡΟΥ 32

ΑΡΙΔΑΙΑ – Τ.Κ. 58400

Τηλ. 2384024772

E – mail: dimotikialmopias@gmail.com Αριδαία:  

 

ΑΔΑ: 6ΩΕΧΟΚΚΨ-ΗΚ9

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (Κ.Δ.Α.Π.)


Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αλμωπίας προκειμένου να προσλάβει ένα (1) ΠΕ Δάσκαλο/Δασκάλα για τις ανάγκες του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) για την περίοδο 2016 – 2017, και συγκεκριμένα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και μέχρι τις 31/08/2017 με δυνατότητα ανανέωσης εφόσον το πρόγραμμα συνεχισθεί, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις


 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά από τις 21/12/2016 έως τις 04/01/2017 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αλμωπίας στην οδό Κύπρου 32 – Κεντρική Πλατεία Αριδαίας, εργάσιμες μέρες και ώρες.


 • Αίτηση

 • Φωτοαντίγραφο ταυτότητας

 • Βιογραφικό

 • Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση και ισχύ αυτού όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις και αναγνώριση από ττον ΔΟΑΤΑΠ

 • Βεβαίωση ανεργίας πρόσφατης έκδοσης από τον ΟΑΕΔ

 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

 • Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη

 • Υπεύθυνη Δήλωση για την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (για τους άντρες) ή νόμιμης απαλλαγής από την στράτευση

 • Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία βεβαιώνουν ότι έχουν διαβάσει και αποδέχονται τους όρους της προκηρηξης

 • Πιστοποιητικά απόδειξης πρόσθετων προσόντων (γνώση ξένης γλώσσας – γνώση χρήσης Η/Υ)

 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

 

 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2384024772Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛΜΩΠΙΑΣ 

ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png