ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εκτύπωση
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ   ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

 

 

 

                         Αριδαία  15-12-2016

 

                        Αριθμ.  Πρωτ: 33274

 

 

 

Ταχ.Δ/νση 

Ταχ.Κώδικας

Πληροφορίες

Τηλέφωνο

F A X

:

:

:

:

:

Δημαρχείο, Αριδαία

584 00 ΑΡΙΔΑΙΑ

Πασόης Ιωάννης

23843 - 50232

23840 -21226

ΠΡΟΣ :

Τα  Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

       Δήμου Αλμωπίας

1. Μπάτσης Χρήστος του Νικολάου

2. Τσιμτσιρίδης Γεώργιος του Νικολάου

3. Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος του Ευτυχίου

4. Κετικίδης Ιωάννης του Παντελή

5. Μπογδάνης Μιχαήλ του Γεωργίου

6. Παρούτογλου Νικόλαος του Παναγιώτη

                    Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

                 

                       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ  TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

                              ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

          Σας καλούμε να έρθετε  στις  19 Δεκεμβρίου,  του έτους 2016,  ημέρα  Δευτέρα και ώρα  11:30   π. μ., στο Δημοτικό Κατάστημα  Αριδαίας,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75  του του Ν.3852/2010, στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου  Αλμωπίας, για να  συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

                                  

1

Ακύρωση του με αριθμό διακήρυξης 25292/27-09-2016 διαγωνισμού “Προμήθειας πετρελαιοειδών (καυσίμων κίνησης /θέρμανσης – λιπαντικών) για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας και των Νομικών του προσώπων για ένα έτος (2016-2017 διάστημα για δώδεκα μήνες) & ανάκληση της  266/2016  απόφασης Οικον. Επιτρ. για έγκριση των πρακτικών του ανωτέρω  διαγωνισμού. 

 

 

 

2

Ανατροπές Εκθέσεων Ανάληψης Δαπάνης (ΕΑΔ)

 

 

3

Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2016.

 

 

4

Κατακύρωση πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου “Συντήρηση και επισκευή της στέγης του  1ου  Γυμνασίου Αριδαίας”.

 

 

 

5

Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 25890/03-10-2016 Ένσταση της ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ με θέμα "7ος Λογαριασμός του Έργου «Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Πέλλας (ΧΥΤΑ Αλμωπίας) και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος βιολογικού»

6

Διαχείριση  συναλλαγών με χρήση καρτών πληρωμής μέσω τερματικών συσκευών (POS).

 

7

16η   Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας, οικονομικού έτους 2016.

 

8

Έγκριση πρακτικού κλήρωσης επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών έργων.

 

9

΄Εγκριση όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο  “Συντήρηση επισκευή δικτύου όμβριων υδάτων ΔΕ  Αριδαίας”.

 

10

΄Εγκριση όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο  “Συντήρηση επισκευή δικτύου όμβριων υδάτων ΔΕ  Εξαπλατάνου”.

 

           

 

 

 

 

Εσωτερική  Διανομή:

- Πρωτόκολλο - αρχείο

-Τμήμα Υποστήριξης Πολ.Οργάνων

-Δ/νση Διοικ. Υπηρεσιών

-Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

-Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

-Γραφείο Δημάρχου

-κ. Χατζηπαντελιάδου Ειρήνη  

 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΜΠΙΝΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png