Διαδικτυακές Πύλες - Δήμος Αλμωπίας - ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 07/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 07/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 07/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Εκτύπωση
 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 07/2016  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ     ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 

Αριθμ.Απόφ. 129/2016

ΘΕΜΑ :  Λήψη απόφασης για την παράταση της διαδικασίας αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών για την ανανέωση των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην  Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 27 Ιουλίου   2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00΄  (8.00 μ.μ.) συνεδρίασε τακτικά το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό 18190/19-7-2016,  που δόθηκε στον καθένα δημοτικό σύμβουλο και σε Προέδρους  Τοπικών Διαμερισμάτων χωριστά,   σύμφωνα με τα άρθρα 67 του Ν.3852/2010 και του άρθρ. 95 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ).  

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μπίνου  Δημητρίου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27)  μελών παραβρέθηκαν παρόντα  εικοσιτέσσερα  (24) μέλη και ονομαστικά οι:

 ΠΑΡΟΝΤΑ   ΜΕΛΗ

1-      Σωτηριάδης Συμεών  - Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

2-      Ουργαντζόγλου Απόστολος

3-      Αβραμίκας Στέφανος

4-      Κετικίδης Ιωάννης

5-      Χουρσόγλου Χρήστος 

6-      Μπάτσης Χρήστος

7-      Γούδης Γεώργιος

8-      Σαββίδης Γεώργιος

9-      Τσιμτσιρίδης Γεώργιος

10-   Βέσκος Δημήτριος

11-  Χατζηγιαννίδης Γεώργιος

12-  Δόντσος Χρήστος

13-  Γεωργίου Χρήστος

14-  Ρώσσης Ιωάννης

15-  Ζαχαριάδης Κων/νος

16-  Πασόης Δημήτριος

17- Παρούτογλου Νικόλαος

18- Νικολαϊδης Κωνσταντίνος

19- Θεοδωρίδης Αναστάσιος

20- Ιωαννίδης Ιωάννης

21- Μπαγκή Αικατέρινη

22- Ασβεστόπουλος Δημήτριος

23- Αμπάρη Γεωργία

24-  Κόγιος Ανδρέας

   ΑΠΟΝΤΑ   ΜΕΛΗ

       1- Ζιάκα – Βαλιανάτου Μαρία-Κωνσταντίνα

       2- Καλδερεμτζή Δέσποινα

       3- Μπογδάνης Μιχαήλ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

1.       Ταρασίδης Γρηγόριος – Δημοτικής Κοινότητας Αριδαίας

2.       Ματζηρίδης Βασίλειος-Τοπικής Κοινότητας Βορεινού

3.       Καμαριέρης Κρυστάλλης – Τοπικής Κοινότητας Δωροθέας

4.       Χατζηανδρέου Νικόλαος-Τοπικής Κοινότητας Εξαπλατάνου

5.       Ουργαντζόγλου Ιωάννης- Τοπικής Κοινότητας Θηριόπετρας

6.       Βένου Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας  Ίδας

7.       Μποτσφαρης Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Λουτρακίου

8.       Αλεξίου Σοφία-Τοπικής Κοινότητας Λυκοστόμου

9.       Αντωνίου Ιωάννης-Τοπικής Κοινότητας Μεγαπλατάνου

10.   Μπαρμπαγιάννης Ιωάννης-Τοπικής Κοινότητας Πιπεριάς

11.   Γιουρούκη Μαρία-Τοπικής Κοινότητας Προμάχων

12.   Μήντσης Νικόλαος- Τοπικής Κοινότητας Σωσάνδρας

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, δεκαοκτώ (18),

οι οποίοι προσκλήθηκαν  νόμιμα σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρ. 67 του  Ν.3852/2010.

Στη  συνεδρίαση παραβρέθηκε η δημοτική υπάλληλος  Θεοδωρίδου Κ. Μεταμόρφη,  για την τήρηση των πρακτικών.

Τα έξι (6) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, ομόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθούν πριν τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

Παρόντες στην συνεδρίαση ήταν και οι Ειδικοί Συνεργάτες του Δημάρχου, κα Χατζηπαντελιάδου Ειρήνη, κ. Μπίνος Αναστάσιος και κ. Μπελιοβάνης Πολυχρόνης.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κα Καλδερεμτζή Δέσποινα και κ. Μπογδάνης Μιχαήλ, απουσίαζαν δικαιολογημένα από τη συνεδρίαση.  

Οι κ.κ. Κόγιος Ανδρέας, Νικολαϊδης Κων/νος, Θεοδωρίδης Αναστάσιος και Χουρσόγλου Χρήστος αποχώρησαν από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση των προ ημερησίας διάταξης θεμάτων

Μετά την ψήφιση του 14ου θέματος ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Ιωαννίδης Ιωάννης.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 11ο θέμα ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Αβραμίκα Στέφανο,  ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, την αριθμ.πρωτ.:16964/06-07-2016 εισήγηση του Τμήματος Τοπικής – Οικονομικής Ανάπτυξης, την οποία τα μέλη έλαβαν γνώση και σε ηλεκτρονική μορφή και η οποία έχει ως εξής:

     «ΘΕΜΑ:  Λήψη απόφασης για την παράταση της διαδικασίας αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών για την ανανέωση των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών.

   Σύμφωνα  µε την παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4264/2014, όπως αντικαταστήθηκε από το άρθρο 5 του ν. 4328/2015  και τροποποιήθηκε με τις αρ. 70867/30-6-2015/Κ1-1068, 106349/19.10.2015, 22509/29.2.2016 και 69341/30.06.2016 Υπουργικές Αποφάσεις,  όλες  οι  υφιστάμενες επαγγελµατικές  άδειες  πωλητών λαϊκών  αγορών,  ίσχυαν   μέχρι   τις  31 Οκτωβρίου 2014  και  ανανεώνονται  εφεξής  σύμφωνα  µε  τις  διατάξεις  του ίδιου άρθρου. Τα Περιφερειακά Συμβούλια των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας για τις λαϊκές αγορές που λειτουργούν στην Περιφέρεια Αττικής και τη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης και τα Δημοτικά Συμβούλια για τις λαϊκές αγορές υπόλοιπης χώρας, με απόφασή τους, που εκδίδεται τουλάχιστον δύο (2) μήνες, πριν από την καταληκτική ημερομηνία ανανέωσης, καθορίζουν με αλφαβητική σειρά τα χρονικά διαστήματα για την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών προκειμένου για την ανανέωση όλων των επαγγελματικών αδειών που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους. Η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών παρατείνεται μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2016 (Υπουργική Απόφαση 69341/30.06.2016) και ως τότε οι άδειες διατηρούνται σε ισχύ. 

   Σε κάθε περίπτωση όταν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη ή δεν αιτιολογούν την ανανέωση της άδειας, η ανανέωση απορρίπτεται.

   Οι ως άνω αποφάσεις για πρόσκληση κατάθεσης δικαιολογητικών για ανανέωση τοιχοκολλούνται στα καταστήματα των ανωτέρω υπηρεσιών, αναρτώνται στην ιστοσελίδα τους ή δημοσιεύονται σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες, ή σε δύο ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες, αντίστοιχα και κοινοποιούνται με απόδειξη στις Ομοσπονδίες και τους Συλλόγους των επαγγελματιών προκειμένου για την ενημέρωση των μελών τους.

   Σύμφωνα με τις παρ. 6 και 7 του άρθρου 14 του ν. 4264/2014 για την χορήγηση ή ανανέωση άδειας επαγγελματία πωλητή εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας υποβάλλονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α) βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ

Β) βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα

Γ) Ε1, Ε3 και εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικών δηλώσεων για τα τελευταία τρία (3) έτη

Δ) βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστημα TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων

Ε) πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την αριθμό Υ1γ/Γ.Π/οικ35797/2012 (Β 1199) Υπουργική Απόφαση (όσοι ασχολούνται με την πώληση τροφίμων)

ΣΤ) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν

ασκεί άλλο επάγγελμα ο ίδιος και ότι δεν έχει συνταξιοδοτηθεί λόγο γήρατος ή αναπηρίας από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα

Ζ) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι συνεχίζουν να συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας

Η) βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.

   Επειδή μέχρι σήμερα, δεν έχει καταθέσει το σύνολο των επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών αρμοδιότητας του Δήμου Αλμωπίας, τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ανανέωση των αδειών τους (βάσει των προηγούμενων αποφάσεων παράτασης του Δ.Σ. Αλμωπίας), εισηγούμαστε:

1. Να κληθούν οι κάτοχοι επαγγελματικών αδειών που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δήμου Αλμωπίας, όπως καταθέσουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των παρ. 6 και 7 του άρθρου 14 του ν. 4264/2014, για την ανανέωση των αδειών τους.

2. Η κατάθεση των αιτήσεων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών να γίνει με αλφαβητική σειρά σε καθορισμένο χρονικό διάστημα ως εξής:

ΠΩΛΗΤΕΣ ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΥ

ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Α-Ω

ΑΠΟ 01-9-2016 ΕΩΣ 30-09-2016

 

     Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να προμηθεύονται αιτήσεις και να ενημερώνονται για τα απαιτούμενα

     δικαιολογητικά, από το Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου.

3. Η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2016 και ως τότε οι άδειες διατηρούνται σε ισχύ.

4. Σε κάθε περίπτωση, όταν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη ή δεν αιτιολογούν την ανανέωση της άδειας, η ανανέωση απορρίπτεται.

5. Η παρούσα απόφαση να τοιχοκολληθεί στο δημοτικό κατάστημα, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου ή να δημοσιευθεί σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες ή σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες αντίστοιχα και να κοινοποιηθεί με απόδειξη στις Ομοσπονδίες και τους Συλλόγους των επαγγελματιών πωλητών προκειμένου για ενημέρωση των μελών τους.

            Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά.»

     Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.      

     Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση και όπως ειδικότερα στα μαγνητοφωνημένα της αριθ.7/2016 πρακτικά συνεδρίαση κατεγράφησαν και αφού έλαβε υπόψη του την αριθμ. πρωτ.:16964/06-07-2016 εισήγηση του Τμήματος Τοπικής - Οικονομικής Ανάπτυξης και τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4264/2014, όπως αντικαταστήθηκε από το άρθρο 5 του ν. 4328/2015  και τροποποιήθηκε με τις αρ. 70867/30-6-2015/Κ1-1068 και 106349/19.10.2015 Υπουργικές Αποφάσεις, τις παρ. 6 και 7 του άρθρου 14 του ν. 4264/2014 και την Υπουργική Απόφαση 69341/30-06-2016.

 

Αποφασίζει ομόφωνα 

 

Ø       Καθορίζει με αλφαβητική σειρά το χρονικό διαστήματα για την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την ανανέωση  των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών, ως εξής:

ΠΩΛΗΤΕΣ ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΥ

ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Α-Ω

ΑΠΟ 01-09-2016 ΕΩΣ 30-09-2016

Ø       Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται αιτήσεις και να ενημερώνονται για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, από το Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου.

Ø       Η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2016 και ως τότε οι άδειες διατηρούνται σε ισχύ.

Ø       Σε κάθε περίπτωση, όταν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη ή δεν αιτιολογούν την ανανέωση της άδειας, η ανανέωση απορρίπτεται.

Ø       Η παρούσα απόφαση να τοιχοκολληθεί στο δημοτικό κατάστημα, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου ή να δημοσιευθεί σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες ή σε 2 ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες αντίστοιχα και να κοινοποιηθεί με απόδειξη στις Ομοσπονδίες και τους Συλλόγους των επαγγελματιών πωλητών προκειμένου για την ενημέρωση των μελών τους.   

Η παρούσα απόφαση έλαβε  αριθμό  129/2016

……………………………………………………………………………………………………………

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

  (υπογραφή)  

Ακριβές Απόσπασμα

Αριδαία  27-7-2016

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

 

 

  ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ

ΤΑ   ΜΕΛΗ

 (υπογραφές)

 

 

 

 

 

 


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png