ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εκτύπωση
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ  TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

            Σας καλούμε να έρθετε στις 12 Απριλίου ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00΄π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα  Αριδαίας  στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για να  συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1ο

Ψήφιση πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον Προϋπολογισμό οικ. έτους 2016.

ΘΕΜΑ 2ο 

Έγκριση παράτασης τμηματικής προθεσμίας της σύμβασης του  ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1:   «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ» της Πράξης(340155) «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ»

ΘΕΜΑ 3ο  

Ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης δαπάνης.

ΘΕΜΑ 4ο 

 Εισήγηση  για έγκριση πρακτικού κλήρωσης επιτροπής Διενέργειας  διαγωνισμού-Αξιολόγησης προσφορών & Συγκρότηση Επιτροπής  Διενέργειας  Διαγωνισμού -Αξιολόγησης προσφορών, για  την  ανάδειξη αναδόχου της  παροχής υπηρεσιών με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ»

ΘΕΜΑ 5Ο  

Έγκριση της  παροχής υπηρεσίας μετά την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού και  β) την έγκριση των  τεχνικών προδιαγραφών και τον καθορισμό όρων πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980  με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την παροχή υπηρεσίας   «Συντήρηση και επισκευή αρδευτικών γεωτρήσεων Δημοτικής Ενότητας Αριδαίας»  προϋπολογισμού δαπάνης 30.000,00  € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α 02.25.7336.0010 του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου.

ΘΕΜΑ 6Ο  

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμό όρων πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ Υπ. Αποφ. 11389/93 με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης)  για την προμήθεια εξοπλισμού αρδευτικών γεωτρήσεων  προϋπολογισμού δαπάνης 35.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σε βάρος των Κ.Α 25.7131.0001 του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου.


ΘΕΜΑ 7Ο  

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμό όρων πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ Υπ. Αποφ. 11389/93 με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης)  για την προμήθεια   ηλεκτρονικών υπολογιστών, λοιπών περιφερειακών & λογισμικού  προϋπολογισμού δαπάνης 39.768,79 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σε βάρος των Κ.Α 10.7134.0003 , 10.7134.1003 & 15.6473.0011 του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png