ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow Σχολικές Επιτροπές arrow Προμήθεια υλικών αναγόμωσης πυροσβεστήρων

Προμήθεια υλικών αναγόμωσης πυροσβεστήρων Εκτύπωση
 

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                                                                         

Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ         ΑΡΙΔΑΙΑ       02-03-2016

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»                               ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:   53

 

Ταχ.Διεύθυνση:  Πλατεία Αγγελή Γάτσου

Τηλέφωνο       :  23843 50206

Φαξ :                  23840 21226

e-mail.:           « sxol.ep.A@gmail.com»    

        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


    Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας προτίθεται να προβεί σε   προμήθεια υλικών αναγόμωσης πυροσβεστήρων    , σύμφωνα με την συνημμένη στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή

 

Το κόστος    εκτιμάται στα  1.853,61 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να αναλάβουν την προμήθεια και εγκ/ση , να υποβάλουν την προσφορά τους μέχρι την Παρασκευή   04-03-2016 και ώρα 12:00, στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής στο   Δημαρχείο .

    Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνεστε στον Πρόεδρο  της  Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης κο Γεωργίου Χρήστο (τηλ. 2384024590)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

Δ Η Μ Ο Σ   Α Λ Μ Ω Π Ι Α Σ             ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:   24/02/2016

Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»    

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΡΘΡΟΝ 1ο

Αντικείμενο της προμήθειας

Η παρούσα αφορά την προμήθεια υλικών αναγόμωσης Πυροσβεστήρων.

 ΑΡΘΡΟΝ 2ο

Ισχύουσες διατάξεις

Η  προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:

1) Της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών «Περί εκδόσεως του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.».

2) Του Ν 3463/06  «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».

3) Του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

4) Των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών.

Άρθρο 3ο

Τεχνικές προδιαγραφές

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ €

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ €

1

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ Ξ.Κ. Ρα 6

τεμ.

160

5,50 

880,00

2

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ CO2  6

τεμ.

8

9,50 

76,00

3

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ CO2  3

τεμ.

6

5,50 

33,00

4

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ Ξ.Κ. Ρα 12

τεμ.

14

9,50 

133,00

5

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ Ξ.Κ. ΡO 12

τεμ.

31

9,50 

294,50

6

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ Ξ.Κ. ΡO 6

τεμ.

11

5,50 

60,50

7

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ Β5 986

τεμ.

1

30,00

30,00

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

1.507,00 €

 

 

 

ΦΠΑ 23%

  346,61 €

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

1.853,61 €

 

 

Κατά την παραλαβή θα ελεγχθούν η καλή ποιότητα και η καταλληλότητα των προϊόντων. Τα είδη θα παραδοθούν στις σχολικές μονάδες όταν και όποτε ζητηθεί.                                                                                        

 Ο Πρόεδρος

   ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

 


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png