ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εκτύπωση
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ  TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας καλούμε να έρθετε στις 21 Δεκεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00΄μ.μ στο Δημοτικό Κατάστημα  Αριδαίας  στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για να  συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1ο

Ψήφιση πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον Προϋπολογισμό οικ. έτους 2015.

ΘΕΜΑ 2ο 

Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΑΣΑΚΙ ΑΡΙΔΑΙΑΣ»

ΘΕΜΑ 3ο  

Έγκριση πρακτικού κλήρωσης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού & Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της παροχής υπηρεσιών με τίτλο "Υλοποίηση πράξης bee-conomy - Υπ.2 Δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας".

ΘΕΜΑ 4ο 

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (χαμηλότερη τιμή), για την προμήθεια με τίτλο «Υλοποίηση πράξης Bee-conomy IPA-CBC - Προμήθεια εξοπλισμού μελισσοκομικού σχολείου και πάρκων (Υποέργο 4)», προϋπολογισμού δαπάνης 48.305,00  € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α 15.7341.0006 του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου.

ΘΕΜΑ 5ο 

Έγκριση των  τεχνικών προδιαγραφών και τον καθορισμό όρων ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού  διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980  με κριτήριο κατακύρωσης την τεχνικοοικονομικά  συμφερότερη  προσφορά για την παροχή υπηρεσίας  «Υλοποίηση της πράξης Bee-conomy  ΥΠ.3- Δράσεις υποστήριξης και ανάπτυξης της οικονομίας των προϊόντων μέλισσας»  προϋπολογισμού δαπάνης 120.060,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α 02.15.7341.0005 του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου.

ΘΕΜΑ 6ο   

Ορισμός μελών επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το έργο                                  ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ»       

ΘΕΜΑ 7ο   

ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΚΕΚΠΑ  ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΚΕΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ (ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ)

ΘΕΜΑ 8ο  

Απευθείας ανάθεση έργου με τίτλο: «Κατασκευή τσιμενταύλακα ομβρίων υδάτων Τσάκων».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png