ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow Σχολικές Επιτροπές arrow Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν 14ης Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ του Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν 14ης Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ του Διοικητικού Συμβουλίου Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»

----------------------------------------------------------------------

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν 14ης Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ

του Διοικητικού Συμβουλίου

του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου

Αλμωπίας»

 

Αριθμός Απόφασης 53/2015

 

ΘΕΜΑ 1ο ׃   Κατάρτιση πινάκων τελικής κατάταξης για την πρόσληψη καθαριστών/στριών

Σχολικών Μονάδων  με σύμβαση μίσθωσης έργου.

 

Στις     29 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στην αίθουσα του

Δημοτικού Συμβουλίου    του Δήμου Αλμωπίας (Πλατεία Αγγελή Γάτσου), συνήλθε σε τακτική

συνεδρίαση  το  Διοικητικό Συμβούλιο  του  Νομικού  Προσώπου  Δημοσίου Δικαίου «Σχολική

Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας», κατόπιν της με αρ. πρωτ. 284/22-9-

2015  πρόσκλησης του Προέδρου, κου Γεωργίου  Χρήστου,   προς κάθε  μέλος  ξεχωριστά  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρουσία του Προέδρου,  βρέθηκε σε απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννέα (9) μέλη ήταν παρόντα επτά (7) και συγκεκριμένα

 

 

 

Παρόντα Τακτικά Μέλη:                                    Απόντα Τακτικά Μέλη: Γεωργίου Χρήστος,Πρόεδρος                                             Γρηγοριάδης Χρήστος Χατζηγιαννίδης Γεώργιος,Αντιπρόεδρος           Μπογδάνης Μιχαήλ Δεμερτζίδης Θωμάς

Μισώρη Ελένη Ιατρίδου Ελένη Κωνσταντινίδου Ελένη Τοπούζης Πέτρος

 

που δεν ήρθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

 

Εφόσον διαπιστώθηκε η απαρτία του σώματος και αφού δεν προέκυψε

κάποιο άλλο κώλυμα, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κος Γεωργίου Χρήστος, έθεσε το 1ο

θέμα της ημερήσιας διάταξης,    έθεσε υπόψη των μελών τα κάτωθι:

Με το άρθρο 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 101/τ.Α΄/26-08-2015]

«Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την ομαλή λειτουργία  των ΟΤΑ» η περίπτωση γ της παρ.1 του

άρθρου 18 του Ν.3870/2010 [Α΄138] , όπως ισχύει , αντικαταστάθηκε ως εξής:

«γ.αα) Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου της παρ. 5 του άρθρου 113 του Ν.1892/1990 [Α΄101] , όπως ισχύει,  καταρτίζονται για τα διδακτικά έτη 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014,

2014-2015 και 2015-2016     σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των διατάξεων αυτών».

Με το άρθρο  5  της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 108/τ.Β΄/10-09-2015]

«Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την απρόσκοπτη έναρξη του σχολικού έτους 2015-2016 και την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων» , σύμφωνα με το οποίο «στο άρθρο 36 του Ν.4305/2014 (Α΄237) προστίθεται  παράγραφος 3, ως εξής: Οι διατάξεις της παραγράφου 1 ισχύουν και για το σχολικό έτος 2015-2016.

Σύμφωνα με τα παραπάνω και με τις διατάξεις  της παρ. 5 άρθρου 113 του Ν.1892/1990, όπως ισχύει, αποφασίσαμε , με την αρ. 52/11-9-2015 απόφασή μας,  την πρόσληψη είκοσι τεσσάρων


[24] καθαριστών/στριών,  με σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο τον καθαρισμό των χώρων σχολείων, για το σχολικό έτος 2015-2016.

 

Μετά από την με αρ. 191/14-06-2015 ανακοίνωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου , στην ιστοσελίδα του Δήμου, στις σχολικές μονάδες, είχαμε ογδόντα οκτώ   [88] αιτήσεις.

 

Στη συνέχεια το Δ.Σ. έλεγξε τις αιτήσεις, υπολόγισε τα μόρια των υποψηφίων σύμφωνα με την παραπάνω ανακοίνωση   και μετά                      από διαλογική συζήτηση

 

 

Αποφασίζει ομόφωνα

 

Τη σύναψη       συμβάσεων    μίσθωσης έργου για τον καθαρισμό των κάτωθι σχολικών μονάδων κατά το σχολικό έτος 2015 – 2016 με τους παρακάτω:

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΙΘΟΥΣΩΝ

ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΟΤΙΑΣ

VOLKOVA TETYANA

3

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ

ΜΑΡΚΟΥΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ

2

ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΡΙΟΠΕΤΡΑΣ

ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ

4

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΥΔΡΑΙΑΣ

ΤΟΥΡΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

3

ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

 

 

ΓΚΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ

 

 

7

ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟ ΑΛΩΡΟΥ -ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΙΦΙΑΝΗΣ ΑΛΩΡΟΥ

 

 

 

ΚΑΖΑΝΤΖΗ ΦΑΝΗ

 

 

 

3

1ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

ΚΑΛΕΝΤΖΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

18

3ο & 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ

4

ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΡΕΙΝΟ- ΝΕΟΧΩΡΙ

 

 

ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

 

 

4

ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΨΑΛΟΥ

 

 

ΣΠΑΝΙΔΟΥ ΘΕΟΦΙΛΙΑ

 

 

11

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΡΕΙΝΟΥ

ΜΑΣΛΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

2

ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ

ΓΙΑΓΚΙΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ

9

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ

ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

2

ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΙΦΙΑΝΗΣ ΑΛΩΡΟΥ

 

 

 

ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

 

 

 

6

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

ΜΠΙΡΗ ΑΝΝΙΤΑ

19


 

 

Κατά της παραπάνω απόφασης μπορεί να ασκηθεί ένσταση μέχρι   την

Παρασκευή 02/10/2015 και ώρα 10:00.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 53/2015.

 

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. (υπογραφή)                                                            (υπογραφές)

 

 

 

Ακριβές απόσπασμα

Αριδαία 29/09/2015

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ

 

 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΔΑΣ

ΜΑΝΔΗ ΕΛΕΝΗ

2

ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ

ΜΗΤΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

4

ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΚΛΕΙΑΣ

 

 

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ

 

 

6

ΔΗΜΟΤ.ΣΧΟΛΕΙΟ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΜΑΣ

 

 

ΝΑΝΤΣΗ ΜΑΡΙΑ

 

 

7

ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ ΟΛΓΑ

13

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΟΔΩΡΑΚΙΟΥ

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

2

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

ΒΟΛΤΣΗ ΜΑΡΙΑ

3

ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΟΔΩΡΑΚΙΟΥ

ΣΙΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

2

4ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ – ΞΕΝΙΤΙΔΕΙΟ

 

 

ΤΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

 

18ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png