ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow Σχολικές Επιτροπές arrow Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ ΟΥ 11 ης Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ ΟΥ 11 ης Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ Εκτύπωση
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          

  ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»

----------------------------------------------------------------------                                                   

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ ΟΥ  11 ης  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ

του Διοικητικού Συμβουλίου

του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου

Αλμωπίας»

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:37/2015

 

ΘΕΜΑ 1ο.   «Κατάρτιση πινάκων τελικής κατάταξης για την πρόσληψη καθαριστών/στριών Σχολικών Μονάδων με σύμβαση μίσθωσης έργου».

 

      Σήμερα την 29 Σεπτεμβρίου  2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:30μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλμωπίας (Πλατεία Αγγελή Γάτσου), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας», κατόπιν της πρόσκλησης του Προέδρου, κ. Βέσκου Δημητρίου   προς κάθε μέλος ξεχωριστά για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

      Το Διοικητικό Συμβούλιο παρουσία του κου Προέδρου,    βρέθηκε σε απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννέα (9) μέλη ήταν  παρόντα  τα πέντε (5) και συγκεκριμένα:

 

Παρόντα Τακτικά Μέλη:                                    Απόντα Τακτικά Μέλη:                 

Βέσκος Δημήτριος-  Πρόεδρος                      Ρώσσης Ιωάννης  - Αντιπρόεδρος   

Αστρανίδης Γεώργιος- Μέλος                        Παρούτογλου Νικόλαος- Μέλος                         

Γρηγορίου Κων/νος - Μέλος                          Παυλίδου Θεοδώρα - Μέλος 

Τσαρκνιάς Πέτρος- Μέλος                            Προκοπίδης Ευάγγελος - Μέλος 

Μπέη Ασημούλα     - Μέλος                 που δεν ήρθαν  αν και κλήθηκαν νόμιμα

 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η δημοτική υπάλληλος Ίσκου Μαρία για την τήρηση των πρακτικών. 

     Εφόσον διαπιστώθηκε η απαρτία του σώματος και αφού δεν προέκυψε κάποιο άλλο κώλυμα, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κος Βέσκος Δημήτριος   για το πρώτο  θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε  υπόψη των μελών τα κάτωθι:

 

     Με το άρθρο 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  (ΦΕΚ 101/τ.Α΄/26-08-2015] «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις  για την ομαλή λειτουργία  των ΟΤΑ» η περίπτωση γ της παρ.1 του άρθρου 18 του Ν.3870/2010 [Α΄138] , όπως ισχύει , αντικαταστάθηκε ως εξής:

 

«γ.αα) Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου  της παρ. 5 του άρθρου  113 του Ν.1892/1990 [Α΄101] , όπως ισχύει,  καταρτίζονται για τα διδακτικά  έτη 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013,  2013-2014, 2014-2015 και 2015-2016     σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των διατάξεων αυτών».

     Με το άρθρο  5  της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  (ΦΕΚ 108/τ.Β΄/10-09-2015] «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις  για την απρόσκοπτη έναρξη  του σχολικού έτους 2015-2016 και την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων», σύμφωνα με το οποίο  «στο άρθρο 36 του Ν.4305/2014 (Α΄237)  προστίθεται  παράγραφος 3, ως εξής: Οι διατάξεις της παραγράφου 1 ισχύουν  και για το σχολικό έτος 2015-2016.

            Σύμφωνα με τα παραπάνω και  με τις διατάξεις  της παρ. 5 άρθρου 113 του Ν.1892/1990, όπως ισχύει, αποφασίσαμε , με την αρ. 34/11-9-2015 απόφασή μας,  την πρόσληψη επτά [7] καθαριστών/στριών,  με σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο τον καθαρισμό των χώρων   σχολείων,  για το  σχολικό έτος 2015-2016.

 

    Μετά από την με αρ.  140/14-09-2015 ανακοίνωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,  η οποία αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου , στην ιστοσελίδα του Δήμου, στις σχολικές μονάδες,  είχαμε σαράντα επτά   [47] αιτήσεις.

 

       Στη συνέχεια αφού το  Δ.Σ.  έλεγξε τις αιτήσεις, υπολόγισε τα μόρια των  υποψηφίων σύμφωνα με την παραπάνω ανακοίνωση και λαμβάνοντας υπόψη την αναλυτική εισήγηση του Προέδρου,   την απόφαση με  αρ. 53/29-09-2015 του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης. 

 

.

 Αποφασίζουν  ομόφωνα

 

          Τη σύναψη   συμβάσεων  μίσθωσης έργου για τον καθαρισμό των κάτωθι σχολικών μονάδων κατά το σχολικό έτος 2015 – 2016 με τους παρακάτω:

 

 1.  – Τότσα Ευσταθία του Στεφάνου,  στη σχολική μονάδα 1ο ΕΠΑΛ   Αριδαίας (14 αίθουσες κλασσικών τμημάτων).

 2. – Σέλκου Μαρία του Δημητρίου,  στη σχολική μονάδα 2ο ΕΠΑΛ   Αριδαίας (14 αίθουσες κλασσικών τμημάτων).

 3. – Κουλουμέντας Δημήτριος του Γεωργίου,  στη σχολική μονάδα ΕΚ ΕΠΑΛ   Αριδαίας (14 αίθουσες κλασσικών τμημάτων).

 4. – Τάτου Αικατερίνη του Ανδρέα,  στη σχολική μονάδα Εσπερινό ΕΠΑΛ   Αριδαίας (14 αίθουσες κλασσικών τμημάτων).

5.  – Αρβανιτάκη Ευγενία του Δημητρίου  στη σχολική μονάδα  του ΓΕΛ Αριδαίας (10 αίθουσες κλασσικών τμημάτων.

6.  – Σταματιάδης Αλέξανδρος του Δημητρίου  στη σχολική μονάδα του ΓΕΛ Αριδαίας (10 αίθουσες κλασσικών τμημάτων).

7.  – Βαϊρλής Χαράλαμπος του Δημητρίου  στη σχολική μονάδα του ΓΕΛ Εξαπλάτανου (3 αίθουσες κλασσικών τμημάτων).

 

          Σε περίπτωση παραίτησης των προσληφθέντων θα προηγηθεί ο αμέσως επόμενος υποψήφιος που προηγείται στον πίνακα κατάταξης. 

         Κατά της παραπάνω απόφασης μπορεί να ασκηθεί ένσταση  μέχρι την Παρασκευή 02/10/2015 και ώρα 10:00πμ.

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 37/2015.

 

Για το σκοπό αυτό συντάσσεται το παρόν απόσπασμα πρακτικού, το οποίο  υπογράφεται ως εξής:

 

                                                        Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          ΤΑ ΜΕΛΗ                                      

                    (υπογραφή)                                                            (υπογραφές)

 

                  Ακριβές απόσπασμα                                                                                                             

                    Αριδαία 29/09/2015

 

   Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΒΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png