ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Εκτύπωση
 

 

pamak.jpg

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.)
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών διατηρώντας ως προσανατολισμό την παροχή ανώτατων ποιοτικών σπουδών ανακοινώνει την έναρξη του 1ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ.

 

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το πτυχίο έχει αναγνωρισθεί από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. καθώς και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι θα έχουν περατώσει επιτυχώς τις προπτυχιακές τους σπουδές πριν από την έναρξη της δεύτερης φάσης αξιολόγησης των υποψηφίων και θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις εισαγωγής.

 

Το ΠΜΣ έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου σε θέματα Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης και Διακυβέρνησης, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του να αποκτήσουν ένα ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο σε ζητήματα σχεδιασμού, διαχείρισης και εφαρμογής πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απευθύνεται σε όσους επιθυμούν έναν αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών που θα προσφέρει σοβαρές ακαδημαϊκές και επαγγελματικές προοπτικές.

 

Στον 1ο κύκλο του Προγράμματος που θα αρχίσει τον Μάρτιο του 2015, αναμένεται η εισαγωγή τριάντα πέντε (35) μεταπτυχιακών φοιτητών. Το ΠΜΣ διαρκεί τρία (3) διδακτικά εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια του Γ΄ εξαμήνου ο φοιτητής υποχρεούται να συγγράψει τη διπλωματική του εργασία, εφόσον έχει εξετασθεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα των δύο πρώτων εξαμήνων.

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν  μέχρι τις 20/2/2015 στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. του Τμήματος ΔΕΣ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατία 156, 4ος όροφος, κτίριο ΚΖ, Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 891-613, e-mail: eod@uom.gr  (ώρες λειτουργίας 4-7μμ) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.            Έντυπη αίτηση

2.            Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

3.            Αντίγραφο πτυχίου. Εάν το πτυχίο έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή θα πρέπει να συνοδεύεται και από την αναγνώριση του Δ.O.Α.Τ.Α.Π.

4.            Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας

5.            Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ

6.            Πιστοποιητικό καλής γνώσης τουλάχιστον μιας ευρωπαϊκής γλώσσας πέραν της ελληνικής.

7.            Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

8.            Επιστημονικές Δημοσιεύσεις, διακρίσεις, λοιποί τίτλοι σπουδών πλην του πρώτου πτυχίου (εάν υπάρχουν).

9.            Παράβολο εξέταστρων φακέλου 50 Ευρώ. Στο αποδεικτικό κατάθεσης, που υποβάλλεται με την αίτηση, είναι απαραίτητο να αναγράφεται το όνομα του υποψηφίου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης, με τα δίδακτρα ή για την παραλαβή των εντύπων σε ηλεκτρονική μορφή, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eod.uom.gr ή να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (Πληροφορίες Αναστασία Μπλουχουτζή).

 

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Κωνσταντίνος Ζαφειρόπουλος

Αναπληρωτής Καθηγητής


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png