ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow Σχολικές Επιτροπές arrow ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ                                 Αριδαία 16/12/2014

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»                Αρ. πρωτ.: 262

--------------------------------------------                                              

Ταχ.Διεύθυνση:  Πλατεία Αγγελή Γάτσου

Τηλέφωνο       :  23843 50282

Φαξ :                  23840 21226

e-mail.:           « sxol.ep.A@gmail.com»    

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσληψη καθαριστών/ριών με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου για το υπόλοιπο σχολικό έτος 2014-2015

Ο Πρόεδρος της  Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Αλμωπίας έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν.4186 (ΦΕΚ Α’ 193/17-09-2013) «Καθαρισμός σχολικών μονάδων».
  2. Τις διατάξεις του Ν.4076 /10-8-2012 (ΦΕΚ 159) άρθρο 6 «Καθαρισμός σχολικών μονάδων», όπως είχε αντικατασταθεί.
  3. Τις διατάξεις του Ν.4002 – ΦΕΚ 180/22.08.2011 άρθρο 69 «περί του τρόπου διαδικασίας πρόσληψης των συμβασιούχων καθαριστριών για το σχολικό έτος 2012-2013»
  4. Τις διατάξεις του Ν.1892/1990 παράγραφος 5 του άρθρου 113 όπως ισχύει ύστερα από την αντικατάστασή του με το άρθρο 36 του Ν. 3699/08 (ΦΕΚ 199/Α’)

5.      Το αριθ. 606/670/48232 έγγραφο του Ιδρύματος Νεολαίας και δια βίου μάθησης

  1. Την με αριθ. 62/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

Ότι η Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Αλμωπίας θα προβεί σε πρόσληψη προσωπικού, δύο  (2) καθαριστών /καθαριστριών, με σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο τον καθαρισμό των χώρων των παρακάτω σχολείων,  για το υπόλοιπο σχολικό έτος 2014-2015, μετά από κενό που δημιουργήθηκε:

1.      ΕΠΑΛ ΑΡΙΔΑΙΑΣ (14 αίθουσες κλασσικών τμημάτων).

2.      ΓΕΛ  Αριδαίας  [με την προϋπόθεση ότι θα υπογραφεί σύμβαση εφόσον το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης μας χρηματοδοτήσει για την θέση αυτή].

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τον καθαρισμό των αιθουσών διδασκαλίας, των γραφείων, του προαυλίου καθώς και όλων των κοινόχρηστων χώρων του σχολείου σε καθημερινή βάση. 

Όσον αφορά την διαδικασία νέων προσλήψεων:

-    Η ανακοίνωση θα αναρτηθεί σε κάθε σχολείο που αφορά, στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλμωπίας  καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Αλμωπίας.

-  Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις αυτές θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στα γραφεία της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, από την Πέμπτη 18/12/2014 έως τις 23/12/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30μμ, ούτως ώστε οι καθαριστές/στριες να αναλάβουν τα καθήκοντά τους άμεσα με το άνοιγμα των σχολείων ήτοι από 08/01/2015 έως και 30-6-2015. 

 

-          Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να πληρούν κατ' ελάχιστο τις εξής προϋποθέσεις:

 

1.      Να είναι Έλληνες Πολίτες ή να έχουν την ελληνική υπηκοότητα και έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

2.      Να μην έχει καταδικαστεί και να μην είναι φυγόποινος/η για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.

3.      Να έχουν τη φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων τους.

4.      Να είναι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Αλμωπίας

Οι υποψήφιοι/ες κατατάσσονται με σειρά προτεραιότητας ως εξής:

1.      Προηγούνται οι υποψήφιοι  με 4  ανήλικα  τέκνα και άνω, ακολουθούν οι υποψήφιοι με τρία τέκνα κ.ο.κ.

2.      Σε περίπτωση ισοψηφίας των ανήλικων τέκνων, οι υποψήφιοι  κατατάσσονται σύμφωνα και με το εισόδημά τους.

3.      Σε περίπτωση ισοψηφίας και του δεύτερου κριτηρίου προηγούνται όσοι  είναι γονέας παιδιού που φοιτά  στο σχολείο για το οποίο κάνει αίτηση.

 

4.      Σε περίπτωση ισοψηφίας θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση ενώπιον του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής, του Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας και των ενδιαφερομένων.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1.-   Έντυπη Αίτηση.

2.-   Αντίγραφο της ταυτότητας.

3.-   Βεβαίωση μονίμου κατοικίας.

4.-   Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

5.-   Αντίγραφο Φορολογικής δήλωσης Ε1 οικονομικού έτους 2014 και

το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα .

6.-  Υπεύθυνη δήλωση ότι ο ενδιαφερόμενος/η είναι γονέας παιδιού που φοιτά

στο σχολείο για το οποίο κάνει αίτηση.

7. -  Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται α) η φυσική καταλληλότητα

για την άσκηση των καθηκόντων β) ότι δεν έχω καταδικαστεί και ότι δεν είμαι

φυγόποινος ή φυγόδικος για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του

Υπαλληλικού Κώδικα γ) ότι δεν έχω συνάψει Σύμβαση με άλλη Σχολική Μονάδα.

 

Σημείωση: Η παράλειψη κατάθεσης έστω κι ενός δικαιολογητικού καθιστά την αίτηση μη αξιολογήσιμη.

 

ΠΡΟΣΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο, στα γραφεία της  Σχολικής  Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλμωπίας [πλατεία Αγγελή Γάτσου], από την Πέμπτη 18/12/2014 έως τις 23/12/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30μμ, ούτως ώστε οι καθαρίστριες να αναλάβουν τα καθήκοντά τους άμεσα με το άνοιγμα των σχολείων ήτοι από 08/01/2015 έως και 30-6-2015.

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα υπογράψουν σύμβαση έργου και η αμοιβή τους (συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτικών εισφορών) θα καταβάλλεται από την Σχολική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄ αριθ. 2/18254/0022/3-4-2008 (ΦΕΚ 672/Β17-4-2008) Κοινής Απόφασης Υπουργών Οικονομίας Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και  Θρησκευμάτων.

Η πληρωμή θα γίνεται όταν κατατίθενται τα χρήματα από τον αρμόδιο φορέα.

Οι αποδοχές τους υπολογίζονται βάσει των αιθουσών διδασκαλίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο σχολικό συγκρότημα  ΓΕΛ  Αριδαίας ο υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα υπογράψει σύμβαση μίσθωσης  έργου εφόσον και μόνο  το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης μας χρηματοδοτήσει για την θέση αυτή.

Να αναρτηθεί η παρούσα ανακοίνωση :

1.-   Πίνακες ανακοινώσεων των σχετικών σχολικών μονάδων.

2. -  Πίνακα ανακοινώσεων Δήμου  Αλμωπίας

3.-   Ανάρτησή της ανακοίνωσης στο site του Δήμου Αλμωπίας.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΊΑΣ

 

ΒΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png