ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow Σχολικές Επιτροπές arrow ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ» Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   ΑΡΙΔΑΙΑ        07/10/2014

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                                             Αριθ. Πρωτ.:   300

Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

                                                             ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.

2. Τις διατάξεις της υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)

3. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4. Την ανάγκη ανάδειξης, με κλήρωση,   μελών του διοικητικού συμβουλίου, καθότι η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης δεν διαθέτει   προσωπικό, που θα συμμετέχουν ως μέλη [ τακτικά και  αναπληρωματικά] για τη συγκρότηση

της Επιτροπής Παραλαβής Έργων, που θα αποτελείται από δυο [2] μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως τακτικά και δυο [2] μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως αναπληρωματικά μέλη.

 

Γνωστοποιούμε ότι η κλήρωση θα διενεργηθεί την Πέμπτη 09/10/2014 , ώρα 14:30,   για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν  τις παραπάνω Επιτροπές.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png