ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ο.Ε. 23/2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ο.Ε. 23/2014 Εκτύπωση
 

ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 190/2014

ΘΕΜΑ 1ο: Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής.

ΑΔΑ: 6ΠΝΞΩΨΩ-ΥΥ7

ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 191/2014

ΘΕΜΑ 2ο:Ψήφιση πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον Προϋπολογισμό οικ. έτους 2014.

ΑΔΑ:6ΞΤΝΩΨΩ-ΔΛΖ

ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 192/2014

ΘΕΜΑ 3ο:Αντικατάσταση των Μελών στις Επιτροπές Διενέργειας Διαγωνισμών-Αξιολόγησης/Γνωμοδότησης Προσφορών Προμηθειών σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΕΚΠΟΤΑ (αριθμ. 11389/1993) και του Δ.Κ.Κ.-Ν.3463/2006.

ΑΔΑ:Ω5ΙΓΩΨΩ-Θ60

ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 193/2014

ΘΕΜΑ 4ο: Αντικατάσταση μελών από Επιτροπή Διαγωνισμού.

ΑΔΑ:

ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 194/2014

ΘΕΜΑ 5ο:Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για παράσταση στην δικάσιμο της υπ.αριθ.πρωτ:25320/12-09-2014 Αγωγής κατά του Δήμου Αλμωπίας, στις 12-11-2014 στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης.

ΑΔΑ:720ΝΩΨΩ-ΣΧ7

ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 195/2014

ΘΕΜΑ 6ο :Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για παράσταση στην δικάσιμο της από ΑΓ22/20-01-2012  Αγωγής κατά του Δήμου Αλμωπίας , στις 7-10-2014 στο Τριμελές Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης.

ΑΔΑ:77Ζ1ΩΨΩ-Η37

ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 196/2014

ΘΕΜΑ 7ο:Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ.αριθ.πρωτ:140/2014 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Αλμωπίας.

ΑΔΑ:6ΗΧΩΩΨΩ-ΟΘ1

ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 197/2014

ΘΕΜΑ 8ο:Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από πάγια προκαταβολή, για την Μαθητική Εστία Δήμου Αλμωπίας.

ΑΔΑ:6ΒΛΛΩΨΩ-ΕΟΕ

 


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png