ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow Σχολικές Επιτροπές arrow Πρόσληψη καθαριστριών με σύμβαση έργου

Πρόσληψη καθαριστριών με σύμβαση έργου Εκτύπωση
 

 ΑΡΙΔΑΙΑ, 30/09/2014

 

                         Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν   11ης  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ

                                                του Διοικητικού Συμβουλίου

                      του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου  Αλμωπίας»

 

Αριθμός Απόφασης 31/2014

ΘΕΜΑ 1ο׃  «Πρόσληψη καθαριστριών με σύμβαση έργου, σύμφωνα με τη τελική κατάταξη  

 

Στις 26 Σεπτεμβρίου  2014, ημέρα Παρασκευή,  στις 14:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλμωπίας (Πλατεία Αγγελή Γάτσου), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας», κατόπιν της  με  αριθ. πρωτ. 205/23-09-2014 πρόσκλησης του Προέδρου, κ. Βέσκου Δημήτριου προς κάθε μέλος ξεχωριστά για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρουσία του Προέδρου, κ. . Βέσκου Δημήτριου, βρέθηκε σε απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννέα (9) μέλη ήταν  παρόντα τα πέντε (5) και συγκεκριμένα

 

Παρόντα Τακτικά Μέλη:                                    Απόντα Τακτικά Μέλη:             

Βέσκος  Δημήτριος                                               Προκοπίδης Εύαγγελος

 Ρώσσης Ιωάννης                                                Τσαρκνιάς Πέτρος

Δόντσος Χρήστος                                                 Παυλίδου Θεοδώρα

Παρούτογλου Νικόλαος                                       Αστρανίδης Γεώργιος

Γρηγορίου Κων/νος

 Στη συνεδρίαση  ο κ. Παρούτογλου Νικόλαος   ήταν γραμματέας για την τήρηση των πρακτικών. 

     Εφόσον διαπιστώθηκε η απαρτία του σώματος και αφού δεν προέκυψε κάποιο άλλο κώλυμα, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Βέσκος Δημήτριος, κήρυξε την Έναρξη της Συνεδρίασης  και για το 1ο και μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης  έθεσε  υπόψη των μελών τα κάτωθι:

     Με την αρίθμ. 28/7-9-2012 απόφασή μας αποφασίσαμε ότι στις σχολικές μονάδες που θα προκύπτουν νέες θέσεις για καθαρισμό θα αναρτιέται ανακοίνωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση της καθαρίστριας ή καθαριστή.

     Μετά τις συνταξιοδοτήσεις καθαριστριών Ι.Δ.Α.Χ. για τον καθαρισμό των  σχολικών μονάδων 1ο ΕΠΑΛ, 2ο ΕΠΑΛ, ΕΚ Αριδαίας, Εσπερινού ΕΠΑΛ Αριδαίας, κρίνεται απαραίτητη η πρόσληψη τεσσάρων ( 4) καθαριστών- καθαριστριών:    

 

     Με την αρίθμ. 27/05-09-2014 απόφασή μας αποφασίσαμε την πρόσληψη με σύμβαση έργου για το Σχολικό Έτος 2014 – 2015  τεσσάρων (4)  καθαριστριών  ή καθαριστών για το καθαρισμό των κάτωθι σχολείων:

 

1.    1ο ΕΠΑΛ   Αριδαίας (14 αίθουσες κλασσικών τμημάτων)

2.    2ο ΕΠΑΛ Αριδαίας (14 αίθουσες κλασσικών τμημάτων)

3.      ΕΚ Αριδαίας ( 14 αίθουσες κλασσικών τμημάτων)

4.      Εσπερινό ΕΠΑΛ Αριδαίας (14 αίθουσες κλασσικού τμήματος)

 

κατόπιν ανάρτησης  ανακοίνωσης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση των καθαριστριών ή καθαριστών.

    Μετά από την αρίθμ. 159/17-09-2014 ανακοίνωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις συγκεκριμένες θέσεις οι οποίες αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου , στην ιστοσελίδα του Δήμου, στα Τοπικά διαμερίσματα που λειτουργούν τα σχολεία και στα σχολεία που υπάρχουν οι θέσεις , είχαμε σαράντα τρεις (43) αιτήσεις .

 

Σύμφωνα με την 27/23-9-2014 αποφασίστηκε η πρόσληψη 4 (τεσσάρων) καθαριστριών ,όπως ανακοινώθηκαν στην ανακοίνωση στις 23/09/2014 και δόθηκε δυνατότητα ως την Παρασκευή 26/09/2014 και ώρα 11:00 για ενστάσεις και παραιτήσεις.

 Μετά από έλεγχο των αιτήσεων από τη  σχολική επιτροπή , αφού λάβαμε υπόψη κάποιες παραιτήσεις , άλλα και μετά τον έλεγχο των ενστάσεων , προέκυψε ότι προηγούνται οι παρακάτω  ,κατόπιν αυτών προτείνεται να συνάψει η σχολική επιτροπή  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμβαση έργου με τις:

 

1. Σολομωνίδης Γαβριήλ του Αποστόλου στο 1ο ΕΠΑΛ   Αριδαίας (14 αίθουσες κλασσικών τμημάτων)

2. Τότσα  Ευσταθία του Στέφανου στο 2ο ΕΠΑΛ Αριδαίας (14 αίθουσες κλασσικών τμημάτων).

3. Μήνου Ελευθερία του Αθανασίου στο  ΕΚ Αριδαίας ( 14 αίθουσες κλασσικών τμημάτων).

4.    Λάσκου Στεφανία του Πέτρου στο Εσπερινό ΕΠΑΛ  Αριδαίας (14 αίθουσες κλασσικού τμήματος).

 

ώς καθαρίστριες για τον καθαρισμό των παραπάνω σχολικών μονάδων. Το  Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση 

 

                                                       Αποφασίζει ομόφωνα

     Τις συνάψεις  σύμβασης έργου για το Σχολικό Έτος 2014 – 2015 με τις:

 

1. Σολομωνίδης Γαβριήλ του Αποστόλου στο 1ο ΕΠΑΛ   Αριδαίας (14 αίθουσες κλασσικών τμημάτων)

2. Τότσα  Ευσταθία του Στέφανου στο 2ο ΕΠΑΛ Αριδαίας (14 αίθουσες κλασσικών τμημάτων).

3. Μήνου Ελευθερία του Αθανασίου στο  ΕΚ Αριδαίας ( 14 αίθουσες κλασσικών τμημάτων).

5.    Λάσκου Στεφανία του Πέτρου στο Εσπερινό ΕΠΑΛ  Αριδαίας (14 αίθουσες κλασσικού τμήματος).

για το καθαρισμό των παραπάνω σχολικών μονάδων.

            Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 31/2014.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

                          (υπογραφή)                                                                            (υπογραφές)

 

 

                   Ακριβές απόσπασμα                                                                                                             

                    Αριδαία 30/09/2014                                                       

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                   

 

 

 

 

                  ΒΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        ΑΡΙΔΑΙΑ 30/09/2014

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                                                 

Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«Πρόσληψη καθαριστριών με σύμβαση έργου»

 

Η Σχολική Επιτροπή μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος και  την εξέταση των αιτήσεων των ενδιαφερομένων αποφάσισε την πρόσληψη των παρακάτω καθαριστριών και τη σύναψη συμβάσεων:

 

1. Σολομωνίδης Γαβριήλ του Αποστόλου στο 1ο ΕΠΑΛ   Αριδαίας (14 αίθουσες κλασσικών τμημάτων)

 

2. Τότσα  Ευσταθία του Στέφανου στο 2ο ΕΠΑΛ Αριδαίας (14 αίθουσες κλασσικών τμημάτων).

 

3. Μήνου Ελευθερία του Αθανασίου στο  ΕΚ Αριδαίας ( 14 αίθουσες κλασσικών τμημάτων).

 

4.  Λάσκου Στεφανία του Πέτρου στο Εσπερινό ΕΠΑΛ  Αριδαίας (14 αίθουσες κλασσικού τμήματος).


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png