ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow Αντιδήμαρχοι arrow Ορισμός Αντιδημάρχου Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης, Προγραμματισμού και Κοινωνικής Προστασίας

Ορισμός Αντιδημάρχου Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης, Προγραμματισμού και Κοινωνικής Προστασίας Εκτύπωση
 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

       Δ/νση            : Πλ. Αγγελή Γάτσου

       Ταχ. Κώδ.     :58400 Αριδαία

       Πληροφορίες: Λαζοπούλου Α.

       Τηλέφωνο     : 2384350206

       FAX              : 2384021226

       e-mail : admin.dep@0598.syzefxis.gov.gr

       

 

                        

                           

 

                            

Αριδαία 08/09/2014

                         

 Αρ. Πρωτ.       24850

Αρ.απόφασης 2161

 

Ο Δήμαρχος Αλμωπίας

           Έχοντας υπόψη:         

1.     Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.

2.     Την υπ' αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.

3.   Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με τον ορισμό αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία.

4.   Το γεγονός ότι ο Δήμος. εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2   του Ν. 3852/ 2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν πέντε [5] Αντιδήμαρχοι.

5.      Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. (αποφ. 11247 - ΦΕΚ 3465/28.12.2012 τεύχος Β’) για τον Δήμο Αλμωπίας , σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους  29.354 κατοίκους.

6.      Το γεγονός ότι ο Δήμος Αλμωπίας  έχει     δυο [2] Δημοτικές Ενότητες.

7.   Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ.2363/τ.Β΄/24-10-2011)

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει  ως Αντιδήμαρχο Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης, Προγραμματισμού και Κοινωνικής Προστασίας  του Δήμου  Αλμωπίας τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας  , κο Τσιμτσιρίδη Γεώργιο  του Νικολάου, στον οποίο  θα παρέχεται αντιμισθία, με θητεία δυόμισι ετών, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή μέχρι 28/02/2017, μεταβιβάζοντας σε αυτόν  καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες του, όπως παρακάτω:

1. Οικονομικών θεμάτων  και ιδίως:

- Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων,  ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου - Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων

- Τη διατύπωση προτάσεων σχετικών με εισαγωγή μέτρων  εκσυγχρονισμού  της μηχανογραφικής υποδομής και τη λήψη μέτρων περιορισμού των δαπανών.

- Την παρακολούθηση της υλοποίησης του προϋπολογισμού.

- Τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

- Τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια.

- Την υπογραφή  των βεβαιωτικών καταλόγων  (άρθρο 58 παρ.1 περιπτ.ε ν.3852/10, ΦΕΚ 87Α'/7-6-2010), καθώς και όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις σχετικά με την οικονομική υπηρεσία.

 

2 .Τις αρμοδιότητες του Τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής και συγκεκριμένα:

 

- Την εποπτεία της υποστήριξης των οργάνων διοίκησης, των υπηρεσιών και των νοµικών προσώπων του ∆ήµου κατά τις διαδικασίες σύνταξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των περιοδικών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων και των Ετησίων Προγραµµάτων ∆ράσης του Δήμου

- Την εποπτεία των διαδικασιών  συγκέντρωσης και τεκμηρίωσης στατιστικών στοιχείων, μελετών και ερευνών αναπτυξιακού περιεχομένου.

- Την εποπτεία των συστημάτων της αποτελεσματικότητας και απόδοσης των υπηρεσιών του ∆ήµου κατά την επίτευξη των περιοδικών στόχων του και τον σχεδιασµό και την παρακολούθηση της εφαρμογής των εσωτερικών οργανωτικών συστημάτων του ∆ήµου υπό συνθήκες διασφάλισης του επιθυμητού επιπέδου ποιότητας των παρεχομένων κάθε είδους υπηρεσιών.

- Την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των συστηµάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής του ∆ήµου,

- Την εποπτεία των αρμοδιοτήτων της αριθμ. 835/14-11-2008 Απόφασης Δημάρχου, για τη Διαχειριστική Επάρκεια που σχετίζεται με το Τμήμα Προγραμματισμού

- Τη μέριμνα για την εκπόνηση των κάθε είδους εσωτερικών Κανονισµών του ∆ήµου σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες.

- Την αρμοδιότητα του σχεδιασμού και υποβολής φακέλων υποψηφιότητας σε προγράμματα

- Την εποπτεία της  ενημέρωσης των οργάνων διοίκησης του Δήμου για τις πιθανές πηγές χρηματοδότησης των αναπτυξιακών προγραμμάτων του ∆ήµου (προγράµµατα   συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ, προγράµµατα της ΕΕ, εθνικά προγράµµατα, έργα Σ∆ΙΤ, έργα αυτοχρηµατοδοτούµενα κλπ).

- Την μέριμνα για την εγκατάσταση και τήρηση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας των    επί µέρους λειτουργιών του ∆ήµου

- Την παρακολούθηση την τήρηση και σχεδιασμό των τυχόν επικαιροποιήσεων της οργανωτικής δοµής και γενικότερα των διατάξεων του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου.

 

     4. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

- τα θέματα πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνοτροφίας)

 

- τα θέματα προβολής και τουρισμού

 

            3. Καταστημάτων, επιχειρήσεων  και εμπορίου  

-τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος,

- την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

- την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.

- τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος

- την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο  των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή

- τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών

- τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.

- την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α'/2001)

- γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και  την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

 

4. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και ιδίως:

- την υποστήριξη και  κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, την εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων, την υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων, την πρόνοια απόρων και αστέγων, τις δράσεις εθελοντισμού και τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, την απασχόληση.

- την εποπτεία και ευθύνη γενικότερα των αρμοδιοτήτων της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης που προβλέπονται στο άρθρο 75 του ν. 3463/06 περίπτωση ε΄ του ΚΔΚ και ιδίως τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων, πιστοποιητικών, επιδομάτων, την επιβολή προστίμων, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και της κείμενης νομοθεσίας της περίπτωσης αυτής και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

 

Επίσης του ανατίθενται και οι παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Την αρμοδιότητα τέλεσης Πολιτικών Γάμων.

2.Τη θεώρηση αντιγράφων  και φωτοαντιγράφων εγγράφων.

3.Τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής

4.Την υπογραφή πάσης φύσεων πιστοποιητικών  που εκδίδονται  βάσει τηρουμένων στοιχείων, βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας, πιστοποιητικών  εν ζωή και   πιστοποιητικών συντήρησης συγγενών  εργαζομένων στο εξωτερικό.

Β. Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί  να εκλεγεί μέλος του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.

 

Γ.   Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κου Τσιμτσιρίδη Γεωργίου, που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος Καθημερινότητος κος Μπάτσης Χρήστος, όπως επίσης και ο κος Τσιμτσιρίδης θα αντικαθιστά τον κο Μπάτση στις αρμοδιότητές του , όταν απουσιάζει ή κωλύεται.

 

Δ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Τσιμτσιρίδης Γεώργιος,  που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κο Μπάτση Χρήστο.

             Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού, εάν δεν υπάρχει σε μια εβδομαδιαία του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

         Εσωτερική διανομή                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

1.Γρ.Δημάρχου

2. Οριζόμενο Αντιδήμαρχο                    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΝΟΣ

3.Δ/νσεις του Δήμου

4.Αρχείο


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png